Blue Fox Enterprises N.V.

PERSBERICHT

Dordrecht/Utrecht, 3 september 2001

BLUE FOX VERWACHT MINSTENS 55% HOGERE NETTOWINST VOOR AFSCHRIJVING GOODWILL IN 2001
Ook winst per aandeel voor afschrijving goodwill zal naar verwachting stijgen in 2001

In het Fusiebericht en tevens emissieprospectus dat vandaag zal worden gepubliceerd met betrekking tot de voorgenomen fusie van de ICT-dienstverleners Blue Fox Enterprises N.V. ("Blue Fox") en NedGraphics Holding N.V ("NedGraphics") worden winstvooruitzichten voor de nieuwe combinatie, die verder zal gaan onder de naam Blue Fox, voor het hele jaar 2001 bekendgemaakt. De nettowinst voor afschrijving van goodwill van Blue Fox in 2001, waarin de resultaten van NedGraphics worden meegenomen over de laatste vier maanden, zal naar verwachting meer dan 55% stijgen ten opzichte van het jaar 2000 (EUR 2,289 miljoen). Ook de winst per aandeel voor afschrijving van goodwill zal naar verwachting verder stijgen (2000: EUR 1,57), ondanks de toename in het aantal aandelen door de fusie en de emissie van nieuwe aandelen Blue Fox ter versterking van het eigen vermogen. Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen over 2001 zal naar verwachting circa 2,25 miljoen bedragen.

Vooruitzichten over 2001
De financiële gegevens van NedGraphics zullen met ingang van 1 september 2001 worden verantwoord in de jaarrekening van Blue Fox. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden verwacht de Raad van Bestuur van de nieuwe combinatie voor geheel 2001 een stijging van de omzet, indien NedGraphics het gehele jaar zou worden meegeconsolideerd, ten opzichte van de pro forma omzet van de Combinatie in het jaar 2000. Daar feitelijk maar vier maanden omzet NedGraphics 2001 in de te rapporteren omzetcijfers van de nieuwe combinatie over 2001 zullen worden meegenomen, zal de netto-omzet 2001 van de nieuwe combinatie weliswaar stijgen, maar niet vergelijkbaar zijn met de pro-forma cijfers over het hele jaar 2000.

De Raad van Bestuur van Blue Fox maakt in het fusiebericht bekend voor het jaar 2001 een stijging van de nettowinst voor afschrijving goodwill van 55% te verwachten. Over 2000 bedroeg de nettowinst EUR 2,289 miljoen en de winst per aandeel, berekend over gemiddeld
1.456.319 uitstaande aandelen, bedroeg EUR 1,57. Ook de winst per aandeel voor afschrijving goodwill van Blue Fox zal naar verwachting verder stijgen. Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen over 2001 zal naar verwachting 2,25 miljoen bedragen.

NedGraphics heeft, vanwege de tegenvallende resultaten, een reorganisatietraject ingezet van haar textielactiviteiten. Deze reorganisatie heeft als doel het optimaliseren van het kantorennetwerk en het stroomlijnen van de textielactiviteiten. Als gevolg hiervan zijn arbeidsplaatsen verloren gegaan en zullen er nog arbeidsplaatsen verloren gaan. Blue Fox zal deze, reeds door NedGraphics aangekondigde en ingezette, reorganisatie ook na de fusie voortzetten. Het management hoopt de reorganisatie voor een belangrijk gedeelte in 2001 reeds af te ronden. Voor deze reorganisatie is door de combinatie nog geen voorziening opgenomen. Zodra meer inzicht bestaat in de kosten van de reorganisatie zal het management hier een reorganisatievoorziening voor vormen. De hoogte van deze te vormen voorziening is thans nog niet aan te geven.

Investeringen in 2001
In de tweede helft van het jaar 2001 bestaat het voornemen om, in lijn met vorig jaar, verder te investeren in infrastructuur voor satellietcommunicatie (naar verwachting ter waarde van EUR 1,3 miljoen in 2001) naast de gebruikelijke investeringen in infrastructuur van netwerken. Tevens zullen middelen worden aangewend ter financiering van investeringen in de GIS- en textielactiviteiten, zodat onder meer een versnelde transitie naar aanbieder van totaaloplossingen gerealiseerd kan worden. Deze investeringen zullen uit eigen middelen worden gefinancierd.

Financiering gefuseerde onderneming
Met een aantal grootaandeelhouders van Blue Fox en/of NedGraphics is een onderhandse emissie van aandelen overeengekomen van EUR 5,17 miljoen, tegen een prijs van EUR 12,82 per aandeel. Deze emissie dient ter versterking van het eigen vermogen en ter verbetering van de solvabiliteit van de gefuseerde onderneming. Tevens heeft Fortis Bank in dit kader een optie verleend tot het plaatsen van aandelen Blue Fox ter waarde van EUR 1,0 miljoen bij Fortis Bank tegen de op datum van uitoefening geldende marktprijs.

Organisatie
De huidige directeur van NedGraphics, de heer A. van Marion, zal toetreden tot de Raad van Bestuur van Blue Fox. De Raad van Commissarissen van de gecombineerde onderneming zal bestaan uit de huidige Raad van Commissarissen van Blue Fox. De leden van de Raad van Commissarissen van NedGraphics zullen per fusiedatum aftreden. Tevens zal de heer R. Prince, thans financieel directeur van NedGraphics, zijn functie per fusiedatum neerleggen.

//////

Profiel Blue Fox
Blue Fox is een ICT-dienstverlener, gespecialiseerd in de levering van PC-software en ICT-diensten. Tot de diensten behoren onder meer detachering, werving & selectie, opleidingen, maatwerksoftware, satellietcommunicatie en het uitgeven van magazines. Blue Fox is sinds 21 mei 1999 genoteerd aan de Officiële Markt van de Effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.

Profiel NedGraphics
NedGraphics levert geïntegreerde softwareoplossingen voor de textielindustrie in binnen- en buitenland en Geografische Informatie Systemen aan Nederlandse lokale overheidsinstellingen. NedGraphics is sinds 3 april 1998 genoteerd aan de Euro.NM Amsterdam.Deel: ' Blue Fox verwacht 55% hogere nettowinst '
Lees ook