Bank Nederlandse Gemeenten

Persberichten

Den Haag, 24 maart 2003

BNG 2002: hoger resultaat bij gestegen kredietverlening

Balans per 31 december 2002 na voorstel tot winstverdeling

Winst- en verliesrekening 2002

Het resultaat van de BNG over 2002 steeg met 14 % tot EUR 283 miljoen, tegen
EUR 249 in 2001. Het afgelopen jaar heeft de BNG voor EUR 11,3 miljard aan langlopende leningen verstrekt (2001: EUR 8 miljard). Het balanstotaal nam toe met 8% tot EUR 73,5 miljard. De BNG is marktleider in kredietverstrekking aan Nederlandse gemeenten, provincies, woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen. Deze positie heeft de bank in het verslagjaar verder versterkt.
De bank heeft met haar triple A credit ratings een goede positie op de kapitaalmarkt. Daardoor kon de bank profiteren van de vlucht van beleggers naar debiteuren met de hoogste kredietwaardigheid.

Over 2002 wordt een dividend voorgesteld van EUR 122 miljoen (43% van de winst). De aandelen BNG zijn voor 50% eigendom van gemeenten, provincies en een waterschap; de andere helft is in handen van het Rijk.

Voor 2003 wordt een ongeveer gelijk resultaat verwacht als vorig jaar. Gegeven de huidige grote onzekerheden en volatiliteit op de financiële markten kan niet worden uitgesloten dat het resultaat negatief wordt beïnvloed door de waarde-ontwikkeling van de beursgenoteerde aandelen in de post deelnemingen.

Voor nadere informatie:

Bank Nederlandse Gemeenten
drs. M.A.M. Meijs,
Hoofd Communicatie en Publicaties
Tel (070) 3750 837
Fax (070) 3655 178

BALANS PER 31 DECEMBER 2002 NA VOORSTEL TOT WINSTVERDELING

(in miljoenen euro's)
ACTIVA 2002 2001

Kasmiddelen

308

153

Kortlopend overheidspapier

-

149

Bankiers

4.397

4.574

Kredieten

54.033

46.444

Rentedragende waardepapieren

10.459

9.865

Deelnemingen

327

400

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

34

32

Overige activa

116

304

Overlopende activa

3.855

5.834

Totaal activa

73.529

67.755

===== =====

PASSIVA

Bankiers

4.059

3.983

Toevertrouwde middelen

7.404

7.373

Schuldbewijzen

53.908

49.675

Overige schulden

348

510

Overlopende passiva

5.202

3.662

70.921

65.203

Fonds voor algemene bankrisico's

102

102

Achtergestelde schulden

173

172

Kapitaal

139

139

Agioreserve

6

6

Herwaarderingsreserve

70

176

Statutaire reserves

346

316

Overige reserves

1.772

1.641

Eigen vermogen

2.333

2.278

______

______

Aansprakelijk vermogen

2.608

2.552

Totaal passiva

73.529

67.755

=====

=====

Voorwaardelijke schulden

783

870

Onherroepelijke faciliteiten

4.499

3.533

WINST- EN VERLIESREKENING 2002
(in miljoenen euro's)
2002 2001

BATEN

Rentebaten 3.243 3.414 Rentelasten 2.929 3.135

Rente 314 279

Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 11 9 Provisiebaten 9 7 Provisielasten 5 5

4 2

Resultaat uit financiële transacties 2 2 Overige baten 1 2 Overig inkomen 18 15

Totaal baten 332 294 === ===

LASTEN

Personeels- en andere beheerskosten:
Personeelskosten 33 32 Andere beheerskosten 12 13

45 46

Afschrijvingen 3 4 Overige bedrijfslasten 1 -

Bedrijfslasten 49 50 Waardeveranderingen van
financiële vaste activa 0 <5>

Totaal lasten 49 45

Netto winst 283 249 === ===

Voor nadere informatie kunt u e-mailen naar: communicatie@bng.nl

Wilt u automatisch de persberichten van de BNG ontvangen, gebruik dan de E-Service.

Deel: ' BNG 2002 hoger resultaat bij gestegen kredietverlening '
Lees ook