Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking bodemsanering te Burgemeester Swaanstraat 2 te Terschelling-West

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij op 8 september
1999 van de heer H.G. de Leng te Terschelling-West een melding hebben ontvangen van het voornemen een gedeelte van de bodem te saneren van het perceel Burgemeester Swaanstraat 2 te Terschelling-West , kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie A, kad. nrs. 97 en 98. Bij de melding is een deelsaneringsplan gevoegd.

Naar aanleiding van het saneringsplan hebben Gedeputeerde Staten, conform artikel 39 juncto artikel 38 van de Wet bodembescherming, in een ontwerpbeschikking vastgesteld:


1. op grond van artikel 40, eerste lid, van de Wet bodembescherming toe te staan dat bij de melding van een voornemen om een gering gedeelte van de bodemverontreiniging op de locatie Burgemeester Swaanstraat 2 te Terschelling-West, te saneren of te verplaatsen, wordt volstaan met het verstrekken van een nader onderzoek en deelsaneringsplan voor het betreffende gedeelte;


2. op grond van artikel 40, tweede lid, van de Wet bodembescherming in te stemmen met het voorgelegde plan om het onder 1. bedoelde gedeelte van bodemverontreiniging te saneren. -Het deelsaneringsplan maakt deel uit van deze beschikking.


3. op grond van artikel 37, tweede lid, van de Wet bodembescherming in te stemmen met het voornemen om met de deelsanering te starten in
1999. Met de deelsanering moet in ieder geval worden gestart binnen 4 jaar nadat dit besluit in werking is getreden.

U kunt de stukken inzien

U kunt de ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken vanaf 18 oktober 1999 tot en met 15 november 1999 inzien:
- bij de provincie Fryslân, Bureau Bodemsanering, Tweebak-smarkt 52 in Leeuwarden. Iedere werkdag van 9:30 tot 16:00 uur;
- in het gemeentehuis van de gemeente Terschelling te Terschelling-West. Geopend op maandag t/m donderdag van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en bovendien elke donderdag van 19.00 tot 22.00 uur na telefonische afspraak.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze op de ontwerpbeschikking mondeling of schriftelijk naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM, Leeuwarden. Dit kan zolang de stukken ter inzage liggen. Als u de stukken wilt inziens of uw mening mondeling wilt geven, moet u vooraf een afspraak maken.

Informatie
U kunt nadere informatie krijgen van of een afspraak maken met de projectleider de heer C. Fossen van ons Bureau Bodemsanering, telefoonnummer 058-2925441.

Deel: ' Bodemsanering Burgemeester Swaanstraat Terschelling-West '
Lees ook