Gemeente Den Haag


17 mei 1999

Terrein voormalige gasfabriek Binckhorst Noord-West wordt schoongemaakt
Gemeente en eigenaren zijn het eens over aanpak bodemsanering

De ondernemers verenigd in de Stichting Bodembelang Bedrijven Binckhorst Noord-West (SBB) en de gemeente Den Haag tekenen vrijdag 21 mei de intentieverklaring voor de bodemsanering van Binckhorst Noord-West. De SBB en de gemeente hebben na intensief overleg overeenstemming bereikt over de wijze waarop de bodemverontreiniging aangepakt wordt. Beide partijen zien deze ondertekening dan ook als het startsein voor de herontwikkeling en revitalisering van dit deel van het bedrijventerrein Binckhorst. Met het schoonmaken van de grond is een bedrag van ruim f.50 miljoen gemoeid. Het ministerie van VROM, NV ENECO en de gemeente Den Haag zijn in februari 1998 overeengekomen de kosten van de bodemsanering gezamenlijk te financieren.

Voor de sanering van Binckhorst Noord-West heeft de gemeente de afgelopen jaren een IBC plan uitgewerkt. IBC staat voor Isoleren, Beheersen en Controleren. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is deze oplossing voldoende, maar heft de gebruiksbeperking voor de ondernemers niet op. Overleg met de SBB over aanvullende maatregelen heeft geleid tot afspraken over het verwijderen van de zogeheten "hot spots" (kernen van ernstige bodemverontreiniging). In de intentieverklaring zijn deze afspraken vastgelegd. Als uitwerking van de intentieverklaring zal nog een nadere overeenkomst worden gesloten met de SBB, indien gewenst aangevuld met side-letters voor iedere individuele ondernemer.

Deel: ' Bodemsanering Haagse gasfabriek Binckhorst Noord-West '
Lees ook