Ingezonden persbericht

Boekhoudschandalen bij Noord-Holland en Zuid-Holland

Noord-Holland en Zuid-Holland verzwegen miljoenen Euro's

DEN HAAG, 20020731 -- De jaarrekeningen 2001 van provincies Noord-Holland en Zuid-Holland zijn misleidend en in strijd met de wettelijke voorschriften. Beide provincies verzwijgen op grote schaal opbrengsten en kosten. De winst- en verliesrekening van Noord-Holland sluit met 4 miljoen. In werkelijkheid is er een overschot van 56 miljoen. Zuid-Holland laat de winst- en verliesrekening sluiten met een batig saldo van f 57 miljoen. In werkelijkheid was er een tekort van f 79 miljoen. Beide provincies geven in hun jaarrekening ook een totaal verkeerd beeeld van de financile positie. De goedkeurende accountantsverklaringen daarbij zijn dus ook misleidend.

Boekhoudschandalen zijn er niet alleen in Amerika. Ze zijn er ook in Nederland. Nu bij de overheid zelf. In dit geval bij provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Noord-Holland laat haar winst- en verliesrekening over 2001 sluiten met een voordelig saldo van 4,4 miljoen. Er werden tientallen miljoenen aan opbrengsten en aan kosten verzwegen. Per saldo ruim 51 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van 55,7 miljoen. Zuid-Holland laat haar winst- en verliesrekening over 2001 sluiten met een voordelig saldo van f 57,2 miljoen. Er werden tientallen miljoenen aan opbrengsten en vooral aan kosten verzwegen. Per saldo f 136,0 miljoen. In werkelijkheid was er een tekort van f 78,8 miljoen. Meer en meer begint het ongelofelijke verhaal door te dringen dat in de jaarrekeningen van veel gemeenten en provincies op grote schaal opbrengsten en kosten worden verzwegen. Het betreft vooral opbrengsten. Ook Noord-Holland hield heel veel meer over dan het provinciebestuur in de jaarrekening publiceerde. Bij Zuid-Holland was het omgekeerde het geval. Daar werden aanzienlijk meer kosten verzwegen.

Volgens een onderzoek van Vrij Nederland, gepubliceerd 2 maart 2002, verzwegen in 2000 bijvoorbeeld de 30 grootste gemeenten tezamen ruim f 3,8 miljard voor hun inwoners. Volgens hetzelfde onderzoek, maar niet gepubliceerd, verzwegen de 12 provincies gezamenlijk ruim f 1 miljard. Noord-Holland verzweeg in 2000 f 508 miljoen; Zuid-Holland verzweeg f 235 miljoen. Nu verzwijgen Noord-Holland en Zuid-Holland alweer grote bedragen voor hun inwoners. Desondanks staan ook bij deze misleidende jaarrekeningen goedkeurende accountantsverklaringen. Het betreft de accountantskantoren IPA-ACON en Deloitte & Touche. Het NIVRA (Nederlands Instituut van Registeraccountants) geeft in zijn persbericht van 16 juli 2002 toe dat inderdaad in de rekeningen van veel gemeenten en provincies veel baten en lasten niet terug te vinden zijn in het saldo van de staat van baten en lasten. In tegenstelling tot hetzelfde persbericht van het NIVRA voldoen de jaarrekeningen van Noord-Holland en Zuid-Holland dus ook niet aan de wettelijke eisen, de zogenoemde Comptabiliteitsvoorschriften. Deze voorschriften eisen dat een jaarrekening betrouwbaar is en een betrouwbaar beeld geeft van de financile positie en van de omvang en het saldo van de opbrengsten en de kosten. Deze voorschriften eisen ook dat alle opbrengsten en kosten in de rekening opgenomen worden. Het NIVRA erkent dus wel impliciet dat ook de jaarrekeningen van Noord-Holland en Zuid-Holland niet voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Registeraccountant drs. Leo (L.W.) Verhoef RA te Wijk bij Duurstede houdt zich al jaren met de zaak bezig dat de jaarrekeningen van veel gemeenten en provincies ronduit misleidend zijn. De recente boekhoudschandalen in Amerika maken duidelijk hoe dit soort boekhoudfraudes mogelijk zijn. De belangstelling voor dit soort fraudes, die altijd voor onmogelijk zijn gehouden, neemt toe. Meer en meer begint de laatste tijd duidelijk te worden dat Leo Verhoef gelijk heeft en terecht deze misstand aan de orde stelt. In De Telegraaf van 6 juli 2002 zegt emeritus-hoogleraar Accountantscontrole J.H. Blokdijk RA hierover: "Iedereen is verbijsterd over de recente boekhoudschandalen in Amerika, maar hier gebeurt in principe hetzelfde." Het is opvallend hoe weinig nog in de media over dit boekhoudschandaal van zeer grote omvang dat vrijwel alle gemeenten en provincies en alle grote accountantskantoren betreft, gemeld wordt.

Van 1989 - 1994 was Leo Verhoef als accountant werkzaam bij VB Accountants, later opgegaan in Deloitte & Touche. Daar heeft hij zich steeds hevig verzet tegen de praktijk dat bij dit soort misleidende en onwettige jaarrekeningen goedkeurende accountantsverklaringen worden gegeven. Als klokkenluider werd hij ronduit vijandig behandeld en in 1994 op uiterst schandalige wijze ontslagen. Sindsdien probeert hij de aandacht te vestigen op de hier besproken misstand. Het bestuur van het NIVRA weigert al die tijd met hem hierover te praten. De minister van Binnenlandse Zaken weigert eveneens op zijn brieven in te gaan. De ministers van Economische Zaken en van Financin verschuilen zich achter de minister van Binnenlandse Zaken. De Tweede Kamer weet er eveneens van maar houdt zich afzijdig. Niemand treft maatregelen die aan deze situatie een einde moeten maken.

Deel: ' Boekhoudschandalen bij Noord-Holland en Zuid-Holland '
Lees ook