Productschap Zuivel


P E R S B E R I C H T

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Postbus 29773,2502 LT Den Haag
Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag
Bankrekening :35.76.06.760
Telefoon : 070-3362721
Fax :070 3362811 Communicatie

Boeren verwachten forse inkomensteruggang door Agenda 2000

LTO-Nederland ziet geen enkel heil in een stapsgewijze verlaging van premies, waarover op voorstel van Frankrijk in Brussel wordt gesproken. De land- en tuinbouworganisatie kan zich beter verenigen met de benadering van de Europese Commissie, die de prijssteun voortaan wil koppelen aan een bedrijfsvoering volgens de Goede Landbouw Praktijk (GLP). Dit houdt in dat boeren en tuinders op een verantwoorde manier omgaan met natuur, milieu en landschap. De GLP dient volgens de land- en tuinbouworganisatie te gelden als basis voor EU-premies, die dan ook een permanent karakter zullen moeten krijgen.

De premies staan niet in verhouding met de voorgestelde prijsdaling. Brussel is met Agenda 2000 te ver doorgeschoten: als de voorgestelde aanpassingen van het EU-landbouwbeleid doorgaan, zullen de inkomens van veel akkerbouwers en melkveehouders fors teruglopen. De daling voor melkveehouders wordt becijferd op ƒ 15.000,-per bedrijf, terwijl akkerbouwers met fabrieksaardappelen er gemiddeld zelfs meer dan ƒ 20.000,- op achteruit kunnen gaan. De prijsdalingen hebben alleen betrekking op zware marktordeningsproducten die ongeveer 40% uitmaken van de totale agrarische productie in ons land.

In een brief aan de Tweede Kamer noemt LTO-Nederland de inkomensdaling niet aanvaardbaar. Komende maandag komt de notitie aan de orde in een gesprek tussen LTO en minister H.H. Apotheker (LNV). Begin februari voert LTO-Nederland overleg met de Tweede Kamer over Agenda 2000.

De koppeling van prijssteun aan de Goede Landouw Praktijk wordt gemaakt in Agenda 2000. Het is de bedoeling dat hierover en het Europese budget, binnen enkele maanden besluiten worden genomen. De noodzaak om het
EU-landbouwbeleid met Agenda 2000 aan te passen wordt door LTO-Nederland niet bestreden. Belangrijkste oorzaken zijn de toekomstige uitbreiding van de Europese Unie, voortgaande liberalisering van het handelsverkeer (de naderende WTO-ronde) en toenemende politieke en maatschappelijke druk in de Europese Unie (financiering, consumenteneisen).

Meer markt moet, meent ook LTO-Nederland, maar boeren moeten wel een inkomen kunnen verdienen om hun bedrijven en bedrijfsvoering aan te passen.

Steeds minder financiële armslag zal veranderingen richting duurzame landbouw afremmen, terwijl ook Brussel het tegenovergestelde wil bevorderen, aldus
LTO-Nederland.

Met ingang van komend jaar zouden de (interventie)prijzen voor zuivel omlaag gaan met 15%, die voor de akkerbouw met 20% en de rundvleesprijzen met 30%. De premies maken echter bij lange na niet goed wat boeren het komend jaar minder in hun portemonnee krijgen. Voor sommige boeren in ons land dreigen nog zwaardere klappen: stierenmesters dreigen de premie gedeeltelijk mis te lopen, terwijl kalvermesters er zelfs volledig van worden uitgesloten.

De combinatie van lagere prijzen voor graan en aardappelzetmeel zal de inkomens van akkerbouwers zwaar onder druk zetten. Met invoering van een premie, waarbij rekening wordt gehouden met de productie per melkkoe, kunnen melkveehouders zich wel verenigen. Een uitbreiding van de Europese melkproductie met 2% wijst LTO-Nederland af; meer melk zal leiden tot een daling van de melkprijs. Als er toch meer mag worden gemolken in Europa, dan dient het extra quotum naar rato van quota over de lidstaten te worden verdeeld. LTO zet zich af tegen mogelijke afschaffing van het quotumsysteem, omdat deze niet in belang is van de Nederlandse melkveehouderij.

LTO-Nederland pleit er voor om de prijsverlaging en premies beter met elkaar in evenwicht te brengen. Of de EU-ministers van landbouw erin slagen om in de loop van februari te beslissen over het pakket hervormingen is zeer de vraag. Een meerderheid van de EU-lidstaten wil bovendien paal en perk stellen aan de Europese landbouwuitgaven. De Europese boerenorganisatie COPA heeft aangekondigd op 22 februari a.s. te demonstreren in Brussel tegen de hervorming van het landbouwbeleid. Datum: 28 januari 1999
Nummer: 9903
Informatie: J.R. Luiten (070-3382721), drs. H.B.R. Letschert (070-3382768), Bureau Brussel (tel. 0032.22 307500)

Voor vragen of opmerkingen over site: zbox@pz.agro.nl bijgewerkt op: 01 februari 1999 13:47

Deel: ' Boeren verwachten forse inkomensteruggang door Agenda 2000 '
Lees ook