LTO Nederland

Vergunningen op maat voor 450 bedrijven

Bollentelers en Uitwaterende Sluizen pakken lozingen aan

Donderdag 30 augustus 2001 - Het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen (US) en bollentelers in de Noord-Hollandse kustgebieden gaan gezamenlijk de lozingen aanpakken. De eerder voorgestelde maatregelen in het lozingsbesluit 'Open Teelt en Veehouderij', zijn in de bollenconcentratiegebieden ontoereikend. Daarom krijgen 450 bedrijven een vergunning afgestemd op maat.

Het US werkt al jaren samen met de bollentelers ter verbetering van de waterkwaliteit. Met name in de bollenconcentratiegebieden langs de Noord-Hollandse kust tussen Den Helder, Alkmaar en Heemskerk is de situatie problematisch vanwege de hoge natuurwaarden. Eerdere vergunningen bleken te algemeen van karakter en waren ontoereikend om lozingen tegen te gaan. In bollenconcentratiegebieden moeten de vergunningen daarom meer worden toegesneden op de bedrijfssituatie. Het hoogheemraadschap heeft daarop in samenwerking met adviseurs van DLV 450 bedrijven bezocht en aan allen een vragenlijst voorgelegd. Een pilot met tien bedrijven heeft inzicht verschaft in de mogelijkheden van sanering van de lozingen. Dit moet resulteren in pakket maatregelen die specifiek zijn voor de bedrijfssituatie. Het is een zeer arbeidsinstensieve aanpak, vertelt Steef Klein van Uitwaterende Sluizen. Je kunt het een co-productie met de bollentelers noemen. De telers staan positief tegenover deze manier om de lozingen aan te pakken. Zij willen af van het negatieve imago dat bollentelers alleen maar zouden vervuilen.

Verontreiniging
Aan de vergunningen op maat zijn voorschriften verbonden die het vrijkomen van schadelijke stoffen in sloten moeten beperken. De vergunning stelt eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. De telers moeten een bemestingsplan opstellen en zich houden aan spuit- en mestvrije zones en bepaalde spuittechnieken hanteren om 'drift' naar het oppervlaktewater te voorkomen. Verder gaan de bollentelers werken met een waarschuwingssysteem voor de ziekte 'vuur'. Op percelen met een hoge natuurwaarde gelden aanvullende voorschriften.
Volgens KAVB-directeur Jan van Aartrijk hebben telers begrip voor de vergunningen. Er waren en zijn echter nog wat lastige punten. Wat is bijvoorbeeld de status van een adviessysteem. Heeft die een adviserende functie of is het een verplichting. Verder zijn we er nog niet uit hoe we monstername aan de drains gaan aanpakken. Maar dat is vooral een technisch probleem.
De ontwerp-vergunningen voor de eerste tien bedrijven worden tussen nu en medio 2002 van kracht.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: westweek@wlto.nl

(Auteur: Redactie Westweek)

Deel: ' Bollentelers en uitwaterende sluizen pakken lozingen aan '
Lees ook