Provincie Noord-Brabant


Persbericht

Vernieuwing bedrijventerreinen

BOM op verzoek provincie aan de slag met verouderde bedrijfsterreinen

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) gaat op verzoek van de provincie Noord-Brabant kennis en expertise opbouwen die nodig is voor de opzet van een Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen. In de opstartfase stellen Gedeputeerde Staten tot 2005 1,5 miljoen euro beschikbaar voor kennisopbouw en de ondersteuning van pilotprojecten. De financiering in de jaren daarna moet worden betrokken bij het opstellen van een nieuw bestuursakkoord van Provinciale Staten. Gedeputeerde voor economische zaken, Onno Hoes, is ingenomen met het besluit van het college: "Met deze extra kerntaak van de BOM kunnen we vaart zetten achter de noodzakelijke aanpak van verouderde bedrijventerreinen in Brabant." Deze verbreding van het takenpakket is onderdeel van de strategische visie van de BOM voor de jaren 2003-2007. Hiermee versterkt de BOM haar rol als dé spits-organisatie voor de versterking van de Brabantse economische structuur. Gedeputeerde Staten hebben met instemming hiervan kennisgenomen.

Brabant telt 160 bedrijventerreinen met een gezamenlijke oppervlakte van 5.408 hectare die geheel of gedeeltelijk verouderd zijn. Het bestaande instrumentarium blijkt onvoldoende om die problematiek op te lossen. Met het inbrengen van kennis en expertise en door het ontwikkelen van effectieve en creatieve PPS-constructies moet de BOM vaart brengen in de vaak taaie herstructureringsprocessen.

Kwaliteit
De actuele economische situatie vraagt om een grote inzet op het versterken van de concurrentiepositie van het Brabantse bedrijfsleven. De provincie Noord-Brabant zet in haar economisch beleid met name in het vergroten van het innovatief vermogen van het bedrijfsleven, door betere samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast wil zij de economische structuur versterken door de vestiging van voor de Brabantse economie belangrijke (buitenlandse) bedrijven en kennisinstellingen. De uitvoering van deze taken ligt bij de BOM.
De BOM zal zich nu - in samenwerking met publieke en private partijen - ook bezig gaan houden met de herstructurering van de verouderde Brabantse bedrijventerreinen. De kwaliteit van deze terreinen moet omhoog en voorkomen moet worden dat de veroudering in de toekomst nog plaatsvindt.

Benutten waardevermeerdering
De opgave is enorm, de ambitie van BOM en provincie Noord-Brabant groot. Die ambitie blijkt onder meer uit het feit dat de op te richten herstructureringsmaatschappij 'value capturing' als eerste in Nederland in de praktijk wil toepassen. 'Value capturing' is het benutten van de waardevermeerdering van vastgoed in een herstructureringsgebied voor de totale projectkosten. Bovendien bestaat er niet veel ervaring met PPS-constructies op het vlak van gebiedsontwikkelingen.
Een door de BOM opgesteld businessplan is vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van een herstructureringsmaatschappij. Gezien het vernieuwende karakter in aanpak,is gekozen voor een gefaseerde ontwikkeling en uitbouw. De BOM zal hiervoor dit jaar en volgend jaar 6 tot 12 pilotprojecten uitvoeren. Op dit moment is de BOM al betrokken bij projecten in Bernheze, Roosendaal en Etten Leur.
.

Deel: ' BOM aan de slag met verouderde bedrijfsterreinen Noord-Brabant '
Lees ook