FNV

Bondsvoorzitters: 'Behoud van vrede en rechtsorde' Moet de FNV wel of niet meedoen aan de massale acties tegen een eventuele oorlog rond Irak? Over die vraag bogen zich deze week de bondsvoorzitters in de federatieraad. Uitkomst is dat de vakcentrale zich uitdrukkelijk schaart achter uitspraken van de internationale vakbondskoepels EVV en IVVV, waarin de rol van de VN centraal staat. De FNV doet niet mee aan demonstraties.
De federatieraad van de FNV heeft op 17 februari stilgestaan bij de vraag of de FNV zich wel dan niet zou moeten scharen achter de massale acties rond de kwestie Irak.

Uitkomst is dat de federatieraad wijst op herhaalde uitspraken van de Europese en internationale vakbeweging, waar ook de FNV aan gebonden is.

Kern daarvan is de zorg voor behoud van de vrede en de internationale rechtsorde, en de wens een antwoord te vinden op de reële dreiging die de Irakese dictatuur vormt voor de eigen bevolking en de wereld.

Daarom speelt de autoriteit van de Verenigde Naties (in het bijzonder de Veiligheidsraad) een grote rol.

Militaire actie, indien noodzakelijk, zou moeten plaatsvinden binnen het raamwerk van de VN, omdat anders de internationale rechtsorde ondermijnd wordt.

De bondsvoorzitters constateren ook dat leden van de FNV betrokken zouden kunnen worden bij oorlogsvoorbereiding. Leden die hier niet aan willen meewerken kunnen zich beroepen op onder meer de wettelijke regeling rond gewetensbezwaren. Het Burgerlijk Wetboek (artikel 7: 681)

bepaalt dat een werknemer niet zomaar ontslagen mag worden als hij vanwege een ernstig gewetensbezwaar weigert zijn of haar werk te doen. Voor militairen bestaat zo'n beroep op gewetensbezwaren niet.

Leden die hiermee in de problemen komen kunnen hulp krijgen van hun bond. FNV noch bonden roepen overigens op tot dergelijke werkweigering.

Al dan niet deelnemen aan demonstraties en acties is ieders individuele verantwoordelijkheid, zo vindt de federatieraad. De FNV roept hier niet actief toe op.

'Onze autoriteit in de samenleving ontlenen wij aan gespecialiseerde kennis en activiteiten op het - overigens breed geïnterpreteerde - terrein van arbeid en inkomen. Wij hebben geen of onvoldoende bijzondere kennis van algemene en veelal interstatelijke problemen', zo zegt FNV-voorzitter Lodewijk de Waal.

19 februari 2003

Wat vindt u? Geef hieronder uw reactie.

Deel: ' Bondsvoorzitters 'Behoud van vrede en rechtsorde' '
Lees ook