TuinbouwNet


Boomkwekerijsector investeert in milieu-onderzoek

Het milieu en de arbeidsomstandigheden krijgen veel aandacht in het boomkwekerij-onderzoek. De sector heeft een bedrag van bijna 1,45 miljoen gulden gereserveerd voor nieuwe onderzoeksprojecten en voor de databank Plantscope. Daarvan is ruim 800.000 gulden bestemd voor 1999. De onderzoeksvoorstellen zijn onlangs goedgekeurd in de Sectorcommissie Bomen van het Productschap Tuinbouw (PT).

Een belangrijk deel van het budget is bestemd voor onderzoek naar een duurzame teelt van bos- en haagplantsoen. Gezocht wordt naar mogelijkheden om de kwaliteit van het uitgangsmateriaal te verbeteren. Bij een hogere, snellere en meer uniforme opkomst kunnen de plantdichtheden worden verbeterd. Daardoor is het mogelijk een gerichtere en lagere mestgift te geven. Ook kan het gebruik van fungiciden en herbiciden afnemen. Onderzoekers bekijken of er perspectieven zijn voor precisiezaai. Daarnaast wordt nagegaan hoe de kwaliteit van vermeerdering door stekken in biologische en geïntegreerde teelt verbeterd kan worden.

Ook een belangrijk accent heeft de inventarisatie van stof in sorteerruimten. In loodsen ontstaan vaak stoffige situaties bij het verpakken van de producten voor verzending. Dat is met name het geval bij het verwerken van wortelgoed. Het toepassen van kunstmatige mist om te voorkomen dat het product uitdroogt, kan ook het stofprobleem verhelpen. Er zullen stofmetingen worden verricht aan medewerkers tijdens de werkzaamheden in de loods. Dat wordt gedaan in drie verschillende regio's en met verschillende producten, namelijk laanbomen op kleigrond, bos- en haagplantsoen op zand en rozenonderstammen op dalgrond.

De sectorcommisie heeft verder de volgende voorstellen voor een milieuvriendelijke bedrijfsvoering goedgekeurd: biologische grondontsmetting, verteerbare potten en de vermeerdering van Verticillum-resistente onderstammen.

De andere goedgekeurde projecten zijn: sortiment Tradescantia en gebruikswaardeonderzoek Hydrangea, klimaatsgrenzen bos- en haagplantsoen, maatnormering bij vaste planten in volle grond, waterbeleid en wateropslag, bruin blad bij Hypericum, beheersing groei kroosvaren en knolrot in waterlelie. Deze projecten worden uitgevoerd door het Proefstation voor de Boomkwekerij, behalve het onderzoek naar de klimaatsgrenzen voor bos- en haagplantsoen dat door het DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek wordt uitgevoerd.

Tenslotte draagt de sector geld bij voor Plantscope. Dat is de naam van de databank van het Nationaal Depot Siergewassen die binnenkort op internet verschijnt. Plantscope werkt met eenduidige naamgeving, gewasbeschrijvingen en foto's. Hierdoor komt een einde aan de verwarring die al jarenlang bestaat over de namen van sierteeltproducten.

Het geld is afkomstig uit de heffingen die telers en handelaren gezamenlijk aan het PT betalen. Vertegenwoordigers van de teelt- en handelsorganisaties in de boomkwekerijsector beslissen uiteindelijk over de besteding van het onderzoeksgeld. Zij doen dit in de Sectorcommissie Bomen van het PT. De keuze van het onderzoek ligt daarmee in handen van de sector zelf. Ondernemers kunnen wensen voor onderzoek bij het PT indienen (Hester van Gent, telefoon: 070 - 3041231).

Deel: ' Boomkwekerijsector investeert in milieu-onderzoek '
Lees ook