Bordensanering Valkenburg leidt tot bezorgdheid


‘Pas op ! Kinderen’ verwijderd uit woonwijk Broekhem-Zuid

Valkenburg a/d Geul, 20171026 -- Tot voor kort werd iedere verkeersdeelnemer in woonwijk ‘Broekhem-Zuid’ van Gemeente Valkenburg a/d Geul, geattendeerd op kinderen in de straat. Al deze borden zijn recent in de wijk Broekhem-Zuid verwijderd. Bij navraag blijkt de gemeente Valkenburg deze op advies van een 'deskundig' bureau te hebben weggehaald, zonder tussenkomst van bewoners. Het weghalen van deze borden leidt bij de bewoners tot bezorgdheid. Het argument luidt dat de huidige borden ‘30km’, voldoende duidelijk maken dat het hier een woonwijk betreft waar ook kinderen zijn. Een extra aanduiding zoals de verwijderde borden, of een vervanging van deze gedateerde borden zou niet nodig zijn.

Een deel van de bewoners in Broekhem-Zuid denkt hier duidelijk anders over. Op facebook werd deze bezorgdheid al door meerdere bewoners onderstreept en gedeeld.

De vraag die o.a. gerezen is: ‘Bestaat er in Valkenburg gemeentelijk beleid dat inzet op de veiligheid van kinderen in de wijk? Het heeft er alle schijn van dat de gemeente Valkenburg niet zoveel gelegen ligt aan de veiligheid van kinderen. Net zoals er weinig tot geen betrokkenheid getoond wordt met haar bewoners inzake besluiten die hen direct treffen.

Als zijnde bezorgde inwoners van de wijk Broekhem-Zuid behoren we de gemeente hierop aan te spreken. Het is zelfs onze burgerlijke plicht om hen die verantwoordelijk zijn in de gemeente Valkenburg hierop aan te spreken. Echter, uit een telefonisch onderhoud bleken zij zich weinig hiervan aan te trekken.

Toch betreft het de veiligheid van onze kinderen (die zelf geen stem hebben), en het verdient daarom de grootste aandacht om hun veiligheid in de wijk te borgen. Hetgeen zou betekenen; Terugplaatsing of Herplaatsing van borden die weggebruikers attenderen op kinderen in de wijk.

Het argument van de gemeente dat het plaatsen van borden ‘30km’, voldoende is om de weggebruikers hierop te duiden, schiet duidelijk tekort. Op meerdere plaatsen in Nederland is hierover al geklaagd bij gemeentes. Gelukkig zijn er dan ook voorbeelden van gemeentes die er wel iets aan gelegen ligt en op verzoek van de bewoners gevolg geven aan het verbeteren van de  situaties in de wijk.

Duidelijk is in ieder geval dat het plaatsen van ‘30km’ borden, het nog geen 30km-zone maakt. Daarvoor dient meer te gebeuren! Zo zullen in de wijk aanpassingen dienen te gebeuren die zoals de wet voorschrijft ‘zelfhandhaving’ tot gevolg heeft. Hetgeen wil zeggen dat de inrichting ertoe bijdraagt dat er niet sneller dan 30km gereden kan worden. Dit laatste is met de onveranderde situatie van de inrichting van Broekhem-Zuid, zeker niet het geval. Zolang dit niet het geval is, zal ook de politie niet handhaven en blijft het bord '30km' een nietszeggende 'straatversiering'.

Daarom laten de bewoners van Broekhem-Zuid van zich horen. Als wij een participatiemaatschappij willen, dan zal de betrokkenheid inzake de veiligheid van onze kinderen van twee kanten moeten komen. We reiken als zijnde bezorgde bewoners van Broekhem-Zuid de gemeente Valkenburg in deze de hand om samen tot een oplossing te komen.


Deel: ' Bordensanering Valkenburg leidt tot bezorgdheid '


Lees ook