Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-006
DATUM: 12 januari 1999

Boringen ten noorden van Emmeloord

Dezer dagen zullen ten noorden van Emmeloord drie boringen plaats vinden. Deze boringen gebeuren in het kader van een op te stellen visie op de toeristisch-recreatieve ontwikkeling tussen Emmeloord en het Kuinderbos. Met de 3 boringen, die tot een diepte van 50 meter gaan, wordt een beeld gevormd van de aanwezigheid van beton- en metselzand in het gebied. Dit beeld is van belang voor de gedachtevorming over een eventuele nieuwe recreatieplas of waterberging in het gebied. Eén boring vindt plaats ten westen van de A6, de andere 2 in de omgeving van stortplaats Het Friese Pad. De boringen gebeuren op openbaar terrein en op grond van het Afvalverwerkingsbedrijf. De resultaten van de boringen worden, samen met de resultaten van enkele andere ter voorbereiding op de visie lopende studies, eind maart besproken in de Stuurgroep Gebiedsgericht Project Oostrand Noordoost-polder. In deze stuurgroep werken overheden en diverse instanties samen aan de verdere ontwikkeling van de oostrand van de Noordoostpolder. Het betreft de provincie Flevoland, de gemeenten Noordoostpolder en IJsselham, het waterschap Noordoostpolder, het Flevolands Bureau voor Toerisme, de NLTO, Domeinen, Staatsbosbeheer en de directie Noordwest van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De ontwikkelingsvisie moet gereed zijn in de zomer van 1999.

Deel: ' Boringen ten noorden van Emmeloord voor aanleg recreatieplas '
Lees ook