Gemeente Borsele


Gemeente maakt werk van verbouwing Stenge in Heinkenszand

Op 2 december 1999 is een van de laatste twee projecten van het Masterplan Centrum Heinkenszand in de gemeenteraad goedgekeurd: de verbouwing van het Ontmoetingscentrum De Stenge te Heinkenszand. Het unieke van dit project is, dat de gemeente Borsele en Sportfondsen Borsele b.v. samen de investering van dit plan verzorgen. De planning is om in april 2000 te starten met de interne verhuizingen, in mei de sloopactiviteiten uit te voeren en in juni 2000 te beginnen met de bouwactiviteiten. De oplevering van het geheel staat gepland omstreeks mei 2001.

Het architectenbureau Henk Klunder uit Rotterdam heeft het plan ontworpen. De vaste gebruikers van De Stenge zijn hierbij nauw betrokken. Dit zijn de Stichting Kinderopvang de Bevelanden, de Stichting Bibliotheek Borsele, de Jan van Schengeschool en Sportfondsen Borsele b.v., de beheerder. De architect Berend Sybesma is er prima in geslaagd alle activiteiten onder één dak te organiseren. Ook heeft hij veel aandacht besteed aan het ontwerp voor de buitengevels. Aan de zijkant van het gebouw komt een liftschacht die van glazen wanden is voorzien. `s Avonds zal deze liftschacht verlicht zijn. Na de verbouwing zal De Stenge een van de meest moderne en multifunctionele Culturele Centra van Zeeland zijn.

De gebruikers krijgen, met uitzondering van de leslokalen, een volledig nieuwe ruimte ter beschikking. De kinderopvang krijgt twee nieuwe ruimten voor opvang van 0 tot 4 jarigen, een ruimte voor de buitenschoolse opvang, speelruimte en kantoorruimte. Daarnaast wordt ook de Tieneropvang hier ondergebracht. De huidige panden van de kinderopvang aan de Steenloperstraat worden verkocht en het pand aan de Kerklaan komt vrij voor het jeugdwerk. De jeugdsoos De Prange wordt verplaatst naar de Kerklaan nadat het pand is aangepast en uitgebreid. De bibliotheek krijgt de beschikking over 680 m2 bibliotheekruimte en op de bovenverdieping komt kantoor- en archiefruimte. Verder komen er op de bovenverdieping 4 grote vergaderzalen met uitzicht op het plein. Een opknapbeurt voor de cultuurzaal is in het totale plan niet opgenomen. De beheerder van het Ontmoetingscentrum onderzoekt of met sponsors de ontbrekende middelen bij elkaar te krijgen zijn.

De verbouwing van De Stenge is onderdeel van het Masterplan Heinkenszand (1998). Andere onderdelen zijn de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk "Over de Dijk" en een volledige andere indeling van de openbare ruimte, waaronder de herinrichting van het Van der Biltplein en de schoolpleinen. Na de verbouwing van De Stenge wordt het laatste uitvoeringsplan binnen het Masterplan opgestart: de afronding van het totale omgevingsplan. Elementen hiervan zijn de aanleg van de langzaamverkeersroute tussen het centrum van het dorp en de nieuwe woonwijk, de inrichting van het Stengeplein en de herinrichting van de Kraayendijk.

Het toekomstige uiterlijk van het Ontmoetingscentrum De Stenge zal in
2001 een nieuw beeld toevoegen aan de ruimten die binnen het Masterplan heringericht zijn. De kwaliteiten van de vormgevers die aan dit project hebben meegewerkt èn de grote financiële inspanningen van alle partijen hebben er toe geleid dat het centrum van Heinkenszand model kan staan voor "kwaliteit van de openbare ruimte en de bebouwde omgeving". Dat dit alles in zo'n korte tijd geslaagd is, is vooral te danken aan de enorme positieve inzet van alle partijen.

De gemeente Borsele neemt een investering voor haar rekening van f
3.300.000,-. Dit is in de Kadernota 2000-2003 vastgelegd. Sportfondsen Borsele b.v. exploiteert het Ontmoetingscentrum risicodragend en neemt een investering voor haar rekening van f 2.540.000,--. Verder wordt er voor f 1.300.000,-- aan grootonderhoud uitgevoerd en f 190.000,-- komt beschikbaar van de Rijksstimuleringregeling "Uitbreiding kinder- en buitenschoolse opvang". De totale netto bouwsom bedraagt iets meer dan
7 miljoen gulden.

Nieuw is verder dat dit omvangrijke verbouwingsplan is voorzien van een communicatieplan. Hierin zijn de communicatiemomenten met diverse groepen opgenomen, zoals vaste overlegmomenten en voorlichtingsactiviteiten. Zo is voor iedereen duidelijk wat er op het gebied van communicatie verwacht mag worden tijdens de uitvoering van het project en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Deel: ' Borsele maakt werk van verbouwing Stenge in Heinkenszand '
Lees ook