Provincie Gelderland


Minister Borst achter toekomstperspectief ziekenhuissituatie regio Arnhem

26 februari 1999

Nr. 99-077

Het toekomstperspectief voor de ziekenhuissituatie in Arnhem, Velp en Zevenaar, dat Gedeputeerde Staten van Gelderland medio december naar de Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw E. Borst, hebben gestuurd, kan op haar volledige steun rekenen. In de brief waarin ze dit meedeelt, schrijft de minister dat dit perspectief volop mogelijkheden in zich bergt om te komen tot een modernere, meer patiëntgerichte, doelmatige en bedrijfseconomisch verantwoorde ziekenhuiszorg en daaraan gerelateerde zorg. Bovendien sluit het toekomstperspectief goed aan op het door haar gevoerde beleid ten aanzien van kleinere ziekenhuizen. Binnen een periode van vijf jaar moet er een nieuwe situatie zijn ontstaan.

Rol van de provincie
Het toekomstperspectief dat de provincie als advies naar de minister had gestuurd, is gebaseerd op het rapport van de commissie Feitsma'. Deze commissie heeft de diverse partners in de regio weer op één lijn kunnen krijgen na een uitgebreide en zorgvuldige consultatieronde. De minister speelt op de problematiek in door aan te geven dat zij zich ervan bewust is dat het een ingewikkeld en tijdrovend proces zal zijn om de gewenste veranderingen te realiseren. Door de soms ingrijpende consequenties zal een en ander ook met grote zorgvuldigheid moeten worden uitgewerkt. Mevrouw Borst is van mening dat de provincie het proces de komende vijf jaar moet bewaken. Zij denkt hierbij aan een door de provincie in te stel len commissie die voor de betrokken partijen een klankbord- en zo nodig een aanjaagfunctie kan vervullen. De provincie Gelderland zal hiertoe op korte termijn initiatief nemen.

Randvoorwaarden
Wil het proces kans van slagen hebben, dan moet er voldaan worden aan drie essentiële randvoorwaarden. Hierbij sluit de minister aan bij de voor stellen die de commissie Feitsma daarover al heeft geformuleerd. Op korte termijn zal er duidelijkheid moeten zijn over het in te stellen centrale aansturingspunt voor alle drie de betrokken ziekenhuizen. Het moet beschikken over vergaande bevoegdheden. De bestuurlijke verhoudingen tussen de op te richten Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen en de afzon derlijke ziekenhuizen zullen helder moeten worden omschreven om misver standen te voorkomen.

Prioriteit moet worden gegeven aan het ontwikkelen van een procedure met het oog op personele consequenties. Voor alle betrokkenen, met name het personeel van het Ziekenhuis Velp, moet de onzekerheid tot een minimum beperkt blijven.
De te ontwikkelen ziekenhuisprofielen moeten financieel-economisch goed worden onderbouwd.

Samenwerkingsovereenkomst
De betrokken ziekenhuizen zullen omstreeks half april hun handtekening zetten onder een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee gaat het feitelijke transformatieproces van start.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Communicatie, de heer J. Visser, tel. (026) 359 90 22, e-mail: j.visser@prv.gelderland.nl
* de dienst Ruimte, Economie en Welzijn, de heer H. Weijenburg, tel. (026) 359 92 54, e-mail: h.weijenburg@prv.gelderland.nl
* het Ministerie van VWS, de heer R. Lancee, tel. (070) 340 60 05

Deel: ' Borst achter perspectief ziekenhuissituatie regio Arnhem '
Lees ook