MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Minister Borst en staatssecr.Hoogervorst

Nr. 2000/3
13 januari 2000

Minister Borst en staatssecretaris Hoogervorst installeren Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid

Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben vandaag de Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid geïnstalleerd. Deze commissie, onder leiding van mr. J.P.H. Donner, heeft als opdracht aanbevelingen te doen om knelpunten aan te pakken op het gebied van preventie, zorg, begeleiding en reïntegratie bij ziektezuim om psychische redenen.

Bijna éénderde van alle WAO.ers is arbeidsongeschikt vanwege psychische klachten. In deze groep bevinden zich opvallend veel vrouwen. De kans op psychische arbeidsongeschiktheid is groot in de zorg en in het onderwijs, beide sectoren waar veel vrouwen werken. Slechts een klein deel van de psychisch arbeidsongeschikten is psychiatrisch patient.Volgens staatssecretaris Hoogervorst valt er bij deze categorie arbeidsongeschikten daarom nog een wereld te winnen. 'Ik heb de indruk dat het vooral bij psychische klachten geboden is de zaak niet op z.n beloop te laten en af te wachten of en wanneer de werknemer terugkomt. Het is geboden zo snel mogelijk te gaan werken aan terugkeer', aldus Hoogervorst bij de installatie van de commissie.

Minister Borst zei in haar toespraak dat ze er niet alleen voor wil zorgen dat mensen, als het leed eenmaal is geschied, de noodzakelijke zorg krijgen en weer aan de slag gaan, maar dat ze ook wil nagaan of er in de oorzaken van psychisch ziekteverzuim wellicht aanknopingspunten liggen voor de preventie ervan.

De werkzaamheden van de commissie moeten uitmonden in voorstellen voor concrete afspraken tussen betrokken partijen, die worden vastgelegd tijdens een conferentie in het najaar van 2000. Ook zal de commissie toezien op de uitvoering van de afspraken. Eind 2002 zal een slotbijeenkomst worden gehouden waarin de

stand van zaken wordt geëvalueerd en aanbevelingen worden geformuleerd voor de jaren erna.

De leden van de commissie zijn afkomstig uit een groot aantal organisaties en instanties, zoals werkgevers, werknemers, beroepsorganisaties, vertegenwoordigers van patiënten, verzekeraars, zorgaanbieders en arbodienstverlening.

----------------------------------------------------------------------


----------------

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

13 jan 00 15:09

Deel: ' Borst Installeert Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid '
Lees ook