Ministerie van VWS

Behoud van verworvenheden

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

PMV 2037277

19 januari 2000

In het algemeen overleg d.d. 3 november 1999 over de stand van zaken ten aanzien van de millenniumaanpak in de zorgsector heb ik toegezegd u nader te informeren over het verloop van de millenniumovergang en over het behoud van de verworvenheden voor de zorgsector.

Tot mijn genoegen kan ik u melden dat de continuïteit en kwaliteit van de vitale zorgprocessen tijdens de millenniumovergang gewaarborgd zijn gebleven. Met de intensieve ondersteuning vanuit het Millennium Platform Zorg en onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is de zorgsector in staat gebleken de millenniumproblemen bij vitale zorgprocessen tijdig en afdoende te verijdelen. Illustratief zijn de tijdig geconstateerde en gerepareerde computergerelateerde millenniumfouten in de hartbewakingsmonitoren, de sterilisatieapparatuur en de analysers in laboratoria. Uitval van deze medische apparatuur had kunnen leiden tot verkeerde analyses of zelfs tot tijdelijk of blijvend letsel voor de patiënt. De millenniumovergang verliep echter vlekkeloos. Het beperkt aantal geconstateerde datumgerelateerde problemen in laboratoria en in de ziekenhuis-informatiesystemen heeft geen enkel effect gehad op de continuïteit en kwaliteit van de vitale zorgprocessen. Ik heb de zorginstellingen, koepel- en brancheorganisaties en zelfstandig beroepsbeoefenaren in de zorgsector schriftelijk met dit resultaat gecomplimenteerd.

Met de afronding van de millenniumprojecten is het moment aangebroken de verworvenheden over te dragen. Een verworvenheid waaraan ik bijzonder belang hecht is het behoud van de samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen en zelfstandig beroepsbeoefenaren op regionaal niveau ter voorbereiding op mogelijke calamiteiten. Zorgaanbieders benoemden elkanders afhankelijkheden en realiseerden zich dat regionale samenwerking noodzakelijk is teneinde de bereikbaarheid van de basiszorg ook bij calamiteiten te garanderen. De coördinerende GGD-en vervulden daarbij een regisserende rol en bundelden de samenwerkingsafspraken tot een zorgbreed continuïteitsplan voor de gehele zorgregio. De millenniumovergang fungeerde als katalysator van een aanpak die naar verwachting ook in de toekomst haar vruchten zal afwerpen. Ik zal voor 2000 en 2001 jaarlijks 3 miljoen beschikbaar stellen voor het behoud van deze samenwerkingsafspraken en de nadere inbedding van de samenwerkingsstructuren in iedere zorgregio ter voorbereiding op toekomstige calamiteiten.

Een tweede verworvenheid betreft het gerealiseerde inzicht in de informatievoorziening en het gebruik van computergerelateerde systemen binnen de zorgsector. Deze kennis komt ter beschikking van het ICT Platform Zorg (IPZ), evenals het complete overzicht van namen en adressen van de risico-instellingen in de zorgsector. Voor het totale activiteitenpakket van het IPZ stel ik 1,5 miljoen voor het jaar 2000 en 2 miljoen voor 2001 beschikbaar.

Een laatste belangrijke verworvenheid is de opgedane ervaring met een projectorganisatie als het Millennium Platform Zorg die een intermediaire functie vervulde tussen het VWS-beleid en de implementatie van het beleid in het zorgveld. Het Millennium Platform Zorg ondersteunde, faciliteerde, coördineerde en monitorde de zorgsector en ontwikkelde initiatieven die het veranderingsproces bevorderden. Het ministerie van VWS kan de opgedane expertise benutten bij de implementatie van andere zorgvernieuwingsinitiatieven.

De 3000 Nederlandse zorginstellingen en 30.000 zelfstandig beroepsbeoefenaren in het divers georganiseerd zorgveld hebben zich in relatief korte tijd gedegen voorbereid op de millenniumovergang. De technische infrastructuur in de zorgsector is opgeschoond, de vitale processen en ketenafhankelijkheden zijn opnieuw tegen het licht gehouden en de noodplannen zijn sterk verbeterd. Met gepaste trots kan ik stellen dat de inzet loonde. Het bewandelde traject biedt een voorbeeldfunctie voor toekomstige veranderingstrajecten in het zorgveld.

De Minister van Volksgezondheid
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Deel: ' Borst over millenniumaanpak in de zorgsector '
Lees ook