Datum 25 februari 2000

Boskalis kondigt voorgenomen overnamebod op HBG aan

AMSTERDAM - Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt bekend dat zij het voornemen heeft een bod uit te brengen op de aandelen Hollandsche Beton Groep nv. HBG is een internationaal bouwconcern met een sterke baggerdivisie. Overeenkomstig de SER Fusiegedragsregels zal de hoogte van het voorgenomen bod niet vóór 4 maart a.s. bekend worden gemaakt.

Op 24 februari jl. heeft Boskalis bekend gemaakt met HBG in gesprek te zijn over een mogelijk samengaan van de twee ondernemingen. Boskalis, dat in het verleden al een aantal oriënterende gesprekken met HBG heeft gevoerd, heeft op 10 februari jl. HBG benaderd met een concreet voorstel om samen te gaan. Daartoe heeft Boskalis kenbaar gemaakt te overwegen een bod uit te brengen op de gewone aandelen HBG. Door een dergelijke overname zal een internationaal bouw- en baggerconcern van formaat ontstaan, waarbij voor zowel HBG als Boskalis aandeelhouders veel waarde zal worden gecreëerd. Boskalis heeft HBG gevraagd haar voorstel te steunen. HBG heeft Boskalis gisteravond meegedeeld de voorstellen van Boskalis niet te ondersteunen.

Vandaag heeft Boskalis HBG (door middel van een brief als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de SER Fusiegedragsregels) geïnformeerd over haar voornemen de hoogte van het voorgenomen bod bekend te maken en HBG uitgenodigd voor nader overleg binnen een week. Voorts heeft Boskalis de Amsterdamse Effectenbeurs, de betrokken vakbonden en de Commissie voor Fusieaangelegenheden van de SER ingelicht. De Ondernemings-raad van Boskalis is vandaag op de hoogte gebracht en zal binnenkort om advies worden gevraagd.

Omzet en winst per aandeel

De combinatie zal naar schatting een omzet hebben van ruim EUR 5,5 miljard (NLG 12 miljard), is werkzaam in meer dan 50 landen verspreid over vijf continenten, en met circa 25.000 medewerkers. Daarmee wordt zij een van de best gepositioneerde Europese bedrijven op het gebied van de natte en droge infrastructuur en de overige aannemerij.

Boskalis voorziet dat de transactie aanzienlijk zal bijdragen aan de groei van de winst per aandeel. Zij verwacht dat als gevolg van zowel de transactie als van autonome groei de winst per aandeel over 2000 30% hoger zal uitkomen dan die over 1999, en dat de winst per aandeel zal verdubbelen over de komende drie jaar.

Voordelen van de combinatie

Het samengaan biedt onder meer de volgende voordelen:


· Er zal een groot internationaal bouw- en baggerconcern ontstaan, sterk gepositioneerd, in zowel de natte als de droge infrastructuur en in de overige aannemerij, met uitstekende mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van haar twee kernactiviteiten: bouw en bagger.


· Aanzienlijke synergie en andere voordelen worden gecreëerd op de gebieden van marktpositionering, kosten efficiency, en kwaliteit van personeel en organisatie; tevens zullen aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden op toekomstige investeringen in de baggervloot. Boskalis taxeert dat de structurele kosten-besparingen zullen oplopen tot minimaal ca. EUR 13,5 miljoen (NLG 30 miljoen) per jaar vanaf 2002 en taxeert de besparing op benodigde investeringen in de orde van grootte van EUR 135 miljoen (NLG 300 miljoen) in de komende drie jaar.


· De grotere financiële slagkracht van de combinatie vormt een goede basis voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van de bouwactiviteiten door het verbeteren van de positie in de waardeketen, onder meer door te participeren in privaat gefinancierde projecten, en door het ontwikkelen van bouwgerelateerde diensten met hogere marges.

Boskalis meent dat de fusie zal leiden tot een krachtiger onderneming met goede vooruitzichten op groei. Dit creëert additionele waarde voor aandeelhouders en biedt voor vele werknemers verbeterde mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiïng. De fusie zal niet leiden tot gedwongen ontslagen.

Boskalis streeft ernaar de Raad van Bestuur van het gecombineerde concern te vormen uit leden van de huidige besturen van elk van de ondernemingen. Daarnaast zal Boskalis leden van de Raad van Commissarissen van HBG uitnodigen zitting te nemen in de Raad van Commissarissen van de nieuwe combinatie.

Rob van Gelder, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Boskalis, verklaart:

"Wij zijn van mening dat het combineren van de beide ondernemingen een unieke kans biedt een krachtig internationaal concern te creëren; een belangrijke internationale speler van Hollandse signatuur. De strategische, operationele en financiële redenen voor het combineren van onze beide ondernemingen liggen erg voor de hand. Wij menen dat het bouwbedrijf van HBG een fundamenteel sterke onderneming is, met professionele medewerkers en grote mogelijkheden voor toekomstige groei. Samen kunnen HBG en Boskalis die mogelijkheden optimaal benutten. Samen zullen HBG en Boskalis het best gepositioneerde baggerbedrijf ter wereld zijn. De gezamenlijke ondernemingen hebben een sterkere basis om de twee kernactiviteiten ten voordele van alle belanghebbenden verder te ontwikkelen.

Wij menen dat een samengaan van de ondernemingen grote voordelen biedt en verwachten dat de transactie onmiddellijk zal leiden tot een sterke stijging van onze winst per aandeel.

Wij streven ernaar de gesprekken met HBG voort te zetten teneinde alsnog hun steun voor ons initiatief te verkrijgen. De voordelen zijn overweldigend."

Huidige resultaten van Boskalis

De op 10 maart a.s. bekend te maken jaarcijfers over 1999 zijn naar verwachting in overeenstemming met de eerdere prognose van Boskalis. Voor 1999 wordt een stijging van de nettowinst verwacht van tenminste 20% ten opzichte van het voorgaande jaar. De gang van zaken tot dusverre in 2000 is voorspoedig.

Beschrijving van de vennootschappen

Boskalis is een internationaal toonaangevend baggerbedrijf, met als kernactiviteiten de aanleg en het onderhoud van havens en waterwegen, het creëren van land in water, en kust- en oeverbescherming. Met een negental belangrijke thuismarkt posities in Europa en daarbuiten richt het bedrijf zich op vrijwel alle in het baggeren voorkomende marktsegmenten. Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units, is actief in circa 50 landen gespreid over vijf continenten, en heeft ruim
3.000 werknemers. Haar hoofdkantoor is gevestigd in Papendrecht. In 1998 behaalde Boskalis een omzet van EUR 801 miljoen (NLG 1.764 miljoen) en een winst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór rente, belasting en afschrijving van EUR 109 miljoen (NLG 239 miljoen). Haar marktkapitalisatie op basis van de laatste slotkoers bedraagt ca EUR 630 miljoen (NLG 1.390 miljoen).

HBG is een Europees bouw- en baggerbedrijf, dat projecten uitvoert over de gehele wereld en zich toelegt op alle aspecten van de bouw, alsmede op bagger- en industriële activiteiten. Haar hoofdkantoor is gevestigd in Rijswijk (Z-H). HBG heeft ongeveer 22.000 werknemers met vestigingen in Nederland, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland en de Verenigde Staten. In 1998 had HBG een omzet van EUR 4.732 miljoen (NLG 10.427 miljoen) en een winst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór rente, belasting en afschrijving van EUR 172 miljoen (NLG 379 miljoen). Haar marktkapitalisatie op basis van de laatste slotkoers bedraagt ca. EUR 472 miljoen (NLG 1.040 miljoen).

ooOoo

Deel: ' Boskalis kondigt voorgenomen overnamebod op HBG aan '
Lees ook