Datum 10 maart 2000

Boskalis:


· maakt hoogte voorgenomen bod op HBG bekend


· biedt een premie van 69% voor aandelen HBG


· bod waardeert HBG op EUR 643 miljoen


· staat open voor verdere besprekingen met HBG

· jaarcijfers 1999: 22% groei nettowinst

AMSTERDAM

Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt vandaag de hoogte bekend van het voorgenomen bod aan de aandeelhouders van Hollandsche Beton Groep nv (HBG). Boskalis maakte haar voornemen een bod uit te brengen op de gewone aandelen van HBG, een internationaal bouwconcern met een sterke baggerdivisie, op vrijdag 25 februari bekend. Naar verwachting zal het officiële bod worden uitgebracht nadat het advies van de ondernemingsraad van Boskalis is ontvangen.

Onder de voorwaarden van het bod zal Boskalis 0,55 (certificaten van) aandelen Boskalis plus EUR 5,70 (NLG 12,56) in contanten bieden voor elk gewoon aandeel HBG. Op basis van de slotkoers van gisteren van het aandeel Boskalis waardeert het bod elk gewoon aandeel HBG op EUR 18,60 (NLG 40,98), hetgeen een premie betekent van 69 procent vergeleken met de slotkoers op 23 februari, de dag voordat Boskalis bekendmaakte dat zij in gesprek was met HBG.

Boskalis heeft HBG, de Amsterdamse Effectenbeurs, de betrokken vakbonden en de Commissie voor Fusieaangelegenheden van de SER van de hoogte van het voorgenomen bod op de hoogte gesteld. De Ondernemingsraad van Boskalis is om advies gevraagd. HBG is niet ingegaan op de uitnodiging van Boskalis d.d. 25 februari tot overleg over haar voorgenomen bod.

Belangrijkste details van het bod

Boskalis heeft het voornemen te bieden:

0,55 (certificaten van) aandelen Boskalis

EUR 5,70 (NLG: 12,56) in contanten

voor elk gewoon aandeel HBG.

Het bod zal betrekking hebben op alle gewone aandelen HBG, met inbegrip van het recht op het HBG dividend over 1999. Volgens het handelsregister stonden er per 25 februari 34,6 miljoen gewone aandelen HBG uit. Sinds die datum heeft HBG beschermingspreferente aandelen uitgegeven.

De nieuwe aandelen Boskalis, die als gevolg van het bod zullen worden uitgegeven, zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen Boskalis, inclusief, ter voorkoming van misverstand, het recht op het ontvangen van het voorgestelde dividend over 1999, EUR 0,90 per aandeel.

Boskalis is van mening dat het voorgenomen bod de HBG aandeelhouders 'full and fair value' biedt, niet alleen in termen van onmiddellijke financiële waarde, maar ook door de mogelijkheid mee te delen in de toekomst van de gecombineerde groep.

Het contante deel van het bod zal worden betaald uit bestaande kasmiddelen van Boskalis en uit nieuwe, gecommitteerde kredietfaciliteiten. Indien het bod door 100% van de aandeelhouders van de op dit moment uitstaande gewone aandelen HBG wordt geaccepteerd, zal Boskalis ruim 19 miljoen nieuwe aandelen uitgeven, hetgeen circa 42% vertegenwoordigt van het totale aantal uitstaande aandelen na afwikkeling van de transactie.

Aan het bod is een aantal voorwaarden verbonden, die gebruikelijk zijn bij een dergelijke transactie, en die zullen zijn opgenomen in het Biedingsbericht. Boskalis zal zich het recht voorbehouden geen beroep te doen op een of meer voorwaarden. De transactie zal worden aangemeld bij de mededingingsautoriteiten van de Europese Unie.

Het formele bod, en het Biedingsbericht aan aandeelhouders, dat de volledige voorwaarden van het bod zal bevatten, zal naar verwachting gepubliceerd worden in de loop van de week van 20 maart.

Rob van Gelder, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Boskalis verklaart:

"Wij zijn van mening dat het combineren van beide ondernemingen een unieke kans biedt een krachtig internationaal concern te vormen. Samen vormen wij een bouw en baggerconcern van formaat. De nieuwe onderneming zal een forse marktpositie hebben en een sterkere kapitaalsbasis, waarmee een uitstekend platform voor groei wordt geboden, zowel voor bouw als ook voor bagger.

De combinatie biedt uitstekende mogelijkheden voor de persoonlijke ontplooiing van de medewerkers van beide bedrijven. HBG heeft solide marktposities die opgebouwd zijn dankzij de kwaliteit en de professionaliteit van de HBG medewerkers. Samen met deze medewerkers willen wij de bestaande marktposities verder uitbouwen. Ook in de bagger zullen de medewerkers door de schaalvergroting volop kansen krijgen zich verder te ontwikkelen. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde, het zal gezien het werkvolume de komende jaren "all hands on deck" zijn. Eén van de voordelen van het samengaan is dat wij grote financiële voordelen kunnen behalen zonder dat dat ten koste zal gaan van de werkgelegenheid. Wij hebben onze eigen ondernemingsraad al geinformeerd over onze plannen en graag zouden wij deze ook willen toelichten aan de ondernemingsraad van HBG.

We zullen er naar blijven streven het management van HBG te overtuigen van de voordelen voor beide ondernemingen die door deze combinatie worden geboden. Wij hopen dat het management de voordelen van ons voorstel zal onderkennen en het bod zal aanbevelen in het belang van al hun stakeholders."

Achtergrond van het bod

Boskalis, dat in het verleden een aantal oriënterende gesprekken met HBG heeft gevoerd, heeft op 10 februari HBG benaderd met een voorstel tot samengaan. Een samengaan zou naar de mening van Boskalis zeer aantrekkelijk zijn. Door een dergelijke overname zou een internationaal bouw- en baggerconcern van formaat ontstaan, waarbij voor zowel de aandeelhouders van HBG als van Boskalis veel waarde zal worden gecreëerd. Na de beslissing van HBG hier niet mee in te stemmen, heeft Boskalis besloten het voorstel direct voor te leggen aan de aandeelhouders.

Boskalis is van mening dat een samengaan van de ondernemingen uit strategisch, operationeel en financieel oogpunt voor de hand ligt en dat hiermee de belangen van zowel aandeelhouders als werknemers van beide ondernemingen het beste worden gediend. Boskalis zal blijven streven naar ondersteuning van haar voorstellen door het management van HBG.

De combinatie zal naar schatting een omzet hebben van ruim EUR 5,5 miljard (NLG 12 miljard), is werkzaam in meer dan 50 landen verspreid over vijf continenten, en met circa 25.000 medewerkers. Daarmee wordt zij een van de best gepositioneerde Europese bedrijven op het gebied van de droge en natte infrastructuur en de overige aannemerij.

Boskalis voorziet dat de transactie onmiddellijk aanzienlijk zal bijdragen aan de groei van de winst per aandeel. Zij verwacht dat als gevolg van zowel de transactie als autonome groei de winst per aandeel over 2000 30% hoger zal uitkomen dan die over 1999, en dat de winst per aandeel zal verdubbelen over de komende drie jaar.

Strategische voordelen van de combinatie

Het samengaan biedt onder meer de volgende voordelen:


· Er zal een groot internationaal bouw- en baggerconcern ontstaan, sterk gepositioneerd, in zowel de droge als de natte infrastructuur en in de overige aannemerij, met uitstekende mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van haar twee kernactiviteiten: bouw en bagger.

· De grotere financiële slagkracht van de combinatie vormt een goede basis voor verdere ontwikkeling en uitbreiding van de bestaande bouwactiviteiten alsmede voor het verbeteren van de positie in de waardeketen, onder meer door te participeren in privaat gefinancierde projecten, en door het ontwikkelen van bouwgerelateerde diensten met hogere marges.

· Aanzienlijke synergie en andere voordelen worden gecreëerd bij de baggeractiviteiten op de gebieden van marktpositionering, kostenefficiency, kwaliteit van personeel en organisatie en samenstelling en inzet van de vloot. Tevens zullen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd op toekomstige investeringen. Boskalis taxeert dat de structurele kostenbesparingen zullen oplopen tot minimaal ca. EUR 13,5 miljoen (NLG 30 miljoen) per jaar vanaf 2002 en taxeert de besparing op benodigde investeringen in de orde van grootte van EUR 135 miljoen (NLG 300 miljoen) in de komende drie jaar.

Management en organisatie

Boskalis meent dat de fusie zal leiden tot een krachtiger onderneming met goede vooruitzichten op groei. Dit biedt werknemers verbeterde mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing. De fusie zal niet leiden tot gedwongen ontslagen.

Boskalis streeft ernaar de Raad van Bestuur van het gecombineerde concern te vormen uit leden van de huidige besturen van elk van de ondernemingen. Daarnaast zal Boskalis leden van de Raad van Commissarissen van HBG uitnodigen zitting te nemen in de Raad van Commissarissen van de nieuwe combinatie.

Jaarcijfers 1999

Boskalis maakt vandaag tevens haar resultaten bekend over het boekjaar dat op 31 december 1999 is geëindigd.

De nettowinst is gestegen met 22% naar EUR 57,5 miljoen (1998: EUR 47,1 miljoen) bij een omzet welke is gestegen met 6% tot EUR 851 miljoen (1998: EUR 801 miljoen). De acht thuismarkten presteerden sterk met een omzetstijging van 9%. De winst per aandeel steeg met 22% tot EUR 2,22 (1998: EUR 1,82). Het voorgestelde dividend over 1999 stijgt met 23% tot EUR 0,90 (1998: EUR 0,73).

De Raad van Bestuur verwacht, zonder rekening te houden met een fusie met HBG, voor 2000 een gezonde groei van de omzet en een stijging van de nettowinst van ten minste 10%.

Een volledige toelichting en resultaten zijn opgenomen in een apart persbericht.

Beschrijving van de vennootschappen

HBG is een Europees bouw- en baggerbedrijf, dat projecten uitvoert over de gehele wereld en zich toelegt op alle aspecten van de bouw, alsmede op bagger- en industriële activiteiten. Haar hoofdkantoor is gevestigd in Rijswijk (Z-H). HBG heeft ongeveer 22.000 werknemers met vestigingen in Nederland, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland en de Verenigde Staten. In 1998 had HBG een omzet van EUR 4.732 miljoen (NLG 10.427 miljoen) en een winst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór rente, belasting en afschrijving van EUR 172 miljoen (NLG 379 miljoen). Haar marktkapitalisatie op basis van de slotkoers van 9 maart bedraagt ca. EUR 509 miljoen (NLG 1.121 miljoen).

Boskalis is een internationaal toonaangevend baggerbedrijf, met als kernactiviteiten de aanleg en het onderhoud van havens en waterwegen, het creëren van land in water, en kust- en oeverbescherming. Met een negental belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt het bedrijf zich op vrijwel alle in het baggeren voorkomende marktsegmenten. Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units, is actief in circa 50 landen gespreid over vijf continenten, en heeft ruim
3.000 werknemers. Haar hoofdkantoor is gevestigd in Papendrecht. In 1999 behaalde Boskalis een omzet van EUR 851 miljoen (NLG 1.875 miljoen) en een winst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór rente, belasting en afschrijving van EUR 128 miljoen (NLG 282 miljoen). Haar marktkapitalisatie op basis van de slotkoers van 9 maart bedraagt ca EUR 614 miljoen (NLG 1.354 miljoen).

ooOoo

Deel: ' Boskalis maakt hoogte voorgenomen bod op HBG bekend '
Lees ook