Datum 19 augustus, 1999

Boskalis: meer opdrachten en hogere winst

PAPENDRECHT - Koninklijke Boskalis Westminster nv heeft bij een internationaal breed gespreide bedrijvigheid in de eerste zes maanden van 1999 de nettowinst met 14% zien toenemen ten opzichte van het eerste halfjaar 1998. De nettowinst van NLG 49,8 (EUR 22,6) miljoen betekent een winst per aandeel van NLG 1,92 (EUR 0,87), ten opzichte van NLG 1,68 (EUR 0,76) over de eerste helft van1998. De hoeveelheid nieuwe opdrachten, ten bedrage van NLG 900 (EUR 408) miljoen, oversteeg het omzetniveau, zodat de orderportefeuille verder groeide tot NLG 1.806 (EUR 820) miljoen per 30 juni. De omzet (verricht werk) van NLG 823 (EUR 373) miljoen lag daarbij op hetzelfde niveau als in 1998 (NLG 832 - EUR 378 miljoen). De raad van bestuur verwacht voor geheel 1999 een stijging van de nettowinst van ca. 15%.

Markt
Mondiaal gezien is de behoefte aan natte infrastructuur onveranderd stevig. De groei van de wereldhandel, schaalvergroting in het containervervoer en behoefte aan extra ruimte in dichtbevolkte kustgebieden vragen om havenbouw, havenuitbreiding en landwinning met zand uit zee. Daarnaast zorgt de groei van het toerisme en de behoefte aan kust- en oeverbescherming voor groeiende vraag naar strandsuppleties. Op haar thuismarkten ziet de onderneming goede ontwikkelingen in Nederland, Mexico en de Verenigde Staten. In Finland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Portugal is het min of meer 'business as usual' en in Nigeria is de situatie onder invloed van politieke en sociale onrust nog steeds onzeker. Met betrekking tot de internationale projectenmarkt zijn er in het Verre Oosten naast de onveranderd goede ontwikkelingen in Singapore tekenen van herstel. Ten aanzien van het Indisch Subcontinent, Midden Oosten en Afrika doen zich regelmatig grotere en kleinere kansen voor. Zuid Amerika blijft voorlopig onzeker. De mogelijkheden voor Boskalis in de Offshore markt zijn recentelijk weer wat toegenomen.

Bezetting, werkvoorraad en omzet
De materieelbezetting was in het eerste halfjaar voor hoppers goed en voor cutters matig. Het materieel in de thuismarkten was in het algemeen goed bezet. Het bedrijf verwacht in het tweede halfjaar ook voor cutters een goede bezetting.

De orderportefeuille ontwikkelde zich positief. Naast een continue stroom van middelgrote en kleinere werken, zowel in de thuismarkten als elders, werden grotere werken aangenomen in o.a. Nederland (constructie van een naviduct bij Enkhuizen), Egypte (bouw van een containerhaven in Port Said), Mexico (verdieping van de cruise- en containerhaven van Progreso en haar toegangskanaal), de Verenigde Staten (verdieping van het toegangskanaal naar de haven van Charleston) en Canada (baggeren van Glory Holes in Terra Nova, Newfoundland). In totaal werd in de eerste zes maanden voor NLG 900 miljoen aan nieuwe opdrachten verworven. Per 30 juni bedroeg de werkvoorraad NLG 1.806 miljoen, ten opzichte van NLG 1.729 miljoen aan het begin van het jaar.

De omzet verricht werk kwam uit op hetzelfde niveau als in de vergelijkbare periode van vorig jaar en bedroeg NLG 823 miljoen. In het Verenigd Koninkrijk, Finland en bij Boskalis Offshore was er in de afgelopen periode sprake van een duidelijk hogere omzet, in Nigeria van een aanzienlijk lagere omzet. In Singapore was ondanks een aanzienlijke werkvoorraad de gerealiseerde omzet, overigens conform de werkplanning, deze periode lager. Op basis van opgeleverd werk bedroeg de omzet NLG 780 miljoen (eerste halfjaar 1998: NLG 792 miljoen).

Resultaten
Zowel als gevolg van de per saldo goede werkbezetting als van de overwegend betere resultaten op werken groeide het bedrijfsresultaat met 37% tot NLG 62,1 miljoen (eerste halfjaar 1998: NLG 45,4 miljoen). De betere resultaten in vooral de thuismarkten leidden tot een hogere belastingdruk. De afschrijvingen waren NLG 52,3 miljoen (eerste halfjaar 1998: NLG 48,8 miljoen). De nettowinst bedroeg over de eerste zes maanden NLG 49,8 miljoen, ofwel NLG 1,92 per aandeel (eerste halfjaar 1998: NLG 43,5 miljoen, respectievelijk NLG 1,68 per aandeel). De cashflow bedroeg NLG 102,1 miljoen (eerste halfjaar 1998: NLG 92,3 miljoen).

Investeringen en eigen vermogen
In het eerste halfjaar is voor NLG 70,6 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa, ten opzichte van NLG 139,2 miljoen in de eerste zes maanden van 1998, waarin de bouw van de tweede grote sleephopperzuiger was opgenomen. In juni is de bouw van een nieuwe mid-size sleephopperzuiger (4.800 m3) gestart. Het betreft een schip met beperkte diepgang waarmee onze concurrentiepositie op het gebied van onderhoudswerk en strandsuppleties wordt versterkt. Het schip zal in november 2000 worden opgeleverd.

Er is voor een boekwaarde van NLG 11,9 miljoen gedesinvesteerd; per saldo was derhalve sprake van een netto-investering van NLG 58,7 miljoen (eerste halfjaar 1998: NLG 130,2 miljoen). De investeringen zijn met eigen middelen gefinancierd.

Het eigen vermogen bedroeg per 30 juni NLG 559 miljoen (31 december 1998: NLG 518 miljoen). Door inkoop van 500.000 certificaten van aandelen werd verwatering uit hoofde van uitgekeerd stockdividend voorkomen. Onder aftrek van ingekochte aandelen bedroeg het aantal uitstaande aandelen per 30 juni 1999 25.901.792.

Vooruitzichten voor het gehele jaar
Op basis van de resultaten tot dusverre en de goede werkbezetting voor het tweede halfjaar waarbij in het algemeen sprake zal zijn van oplevering van werken met gezonde marges, verwacht de raad van bestuur voor het gehele jaar een stijging van de nettowinst van ca. 15%.

Koninklijke Boskalis Westminster is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van het bedrijf richten zich op het aanleggen en onderhouden van havens en vaarwegen, het creëren van land in water en het beschermen van kusten en oevers. Met een achttal belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt het bedrijf zich op alle in het baggeren voorkomende marktsegmenten. Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot, is actief in circa 50 landen verspreid over vijf continenten en heeft ruim 3.000 mensen in dienst.

Deel: ' Boskalis meer opdrachten en hogere winst '
Lees ook