ALGEMEEN VERBOND BOUWBEDRIJF


Persbericht

Den Haag, 28 juni 2002

Bouw presenteert nieuwe versie gedragscode

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) heeft een nieuwe versie van een gedragscode voor bouwondernemingen opgesteld en deze neergelegd bij de parlementaire enquêtecommissie en het (demissionaire) kabinet. Afgelopen week sprak AVBB-voorzitter Brinkman met de enquêtecommissie.

De gedragscode moet bijdragen aan herstel en behoud van het vertrouwen in de sector. Uitgangspunt van de code is dat integriteit een kernwaarde is die in het handelen van bedrijven verankerd moet zijn. Bedrijven die de code ondertekenen kunnen hierop worden aangesproken en stellen zich toetsbaar op. Bij overtreding volgt een sanctie, in het uiterste geval royement. Het AVBB wil dat de overheid bij aanbestedingen deelname aan de code verplicht stelt. In dat geval betekent royement dat een bedrijf ten minste drie jaar lang verstoken is van overheidsopdrachten.
Begin januari kwam het AVBB met een eerste concept van een gedragscode. Naar aanleiding van reacties op die eerste versie en een stevige discussie in de sector zelf, is een tweede code opgesteld. Deze is krachtiger en zwaarder.
Bedrijven zijn verplicht, in het verlengde van de bedrijfstakcode, een bedrijfsspecifieke code op te stellen. Deze moet helderheid geven over wat directie en medewerkers wel en niet mogen doen in contacten met opdrachtgevers. De aangesloten ondernemingen zijn verplicht overtredingen van het mededingingsrecht binnen tien werkdagen na vaststelling van de overtreding te melden. Binnen twintig dagen moet worden aangegeven welke sanctie in arbeidsrechtelijke sfeer is toegepast. Deze kan variëren van een boete van minimaal 10.000 Euro tot ontslag.
Overtredingen van de bedrijfstakcode worden voorgelegd aan een onafhankelijk, deskundig tuchtcollege dat wordt voorgezeten door een (gewezen) lid van de rechterlijke macht. Het college kan een sanctie opleggen, variërend van waarschuwing tot royement. Deze sanctie zal openbaar worden gemaakt. Geroyeerde ondernemingen kunnen niet langer lid zijn van brancheorganisaties.
Openbaarheid geldt ook voor de lijst van aangesloten ondernemingen. Ter wille van maximale transparantie, moet de overheid een rol spelen bij de controle op naleving, vindt de bouwsector. Dit kan door zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Gedragscode Bouwbedrijf.

Brinkman bij enquêtecommissie
Eerder deze week sprak AVBB-voorzitter Brinkman met de parlementaire enquêtecommissie. Hij presenteerde daar niet alleen de gedragscode, maar sprak ook over een nieuw systeem van afspraken, gedragsregels en handhaving dat moet voorkomen dat bouwbedrijven in de toekomst ongeoorloofde prijsafspraken maken. Dat systeem vereist betrokkenheid van bouwsector én overheid. 'Integriteit bij bedrijven en betrouwbaarheid van opdrachtgevers zijn sleutelwoorden', aldus Brinkman. 'Gelijkwaardigheid in positie en professie is essentieel. Een verankering van antileuren, transparantie, bescherming en een redelijke rekenvergoeding in regelgeving is gewenst, met daaraan gekoppeld een gedragscode die onderdeel van gunningscriteria wordt, enige vorm van kwalificatie en duidelijke sancties op overtredingen.'
Ten aanzien van openbare aanbestedingen concludeerde Brinkman dat het
- ook door de overheid gesteunde - systeem van vóór 1992 kennelijk is voortgezet, hoewel dat wettelijk niet langer was toegestaan. Dit in afwachting van nieuwe regels die te lang op zich lieten wachten, onder meer door vertragingen aan overheidskant. Pas in september 2001 trad een nieuw uniform aanbestedingsreglement in werking. Belangrijke redenen om vast te houden aan het systeem waren de afdekking van risico's en discontinuïteit.
Het AVBB-bestuur betreurt de ontstane situatie, verklaarde Brinkman. 'Overtreden van wettelijke regels is verkeerd en ook anderszins buitenwettelijke activiteiten blijven afkeurenswaardig'. De publiciteit van afgelopen maanden is slecht voor de hele sector, ook voor ondernemingen die met het ontstaan van de commotie niets van doen hebben.

Noten voor de redactie:

In het blad Bouwnieuws van 28 juni 2002 staan uitgebreidere artikelen over de gedragscode en het gesprek met de enquêtecommissie. De integrale teksten hiervan zijn ook te vinden op www.avbb.nl, rubriek Bouwenquête zie onder Actueel.

De integrale tekst van de gedragscode staat op www.avbb.nl, rubriek Bouwenquête zie onder Gedragscode.

Voor nadere informatie:
AVBB, afdeling Communicatie, Paul Wouters
Telefoon: 070-3286213, privé 079-3621449, 06-20302622

28 jun 02 12:31

Deel: ' Bouw presenteert nieuwe versie gedragscode '
Lees ook