expostbus51


ALGEMEEN VERBOND BOUWBEDRIJF

BOUW VRAAGT OM HELDERE KEUZE EN DADEN

E M B A R G O t o t
21 september 1999
15.15 uur

BOUW VRAAGT OM HELDERE KEUZE EN DADEN

Met de op prinsjesdag 1999 gepresenteerde beleidsvoornemens passeert het kabinet de millenniumgrens, met als motto o.a. van 'meer' naar 'beter'. De bouw zou liever als motto hebben gezien van 'nota' naar 'kiezen', omdat het volgende millennium voortvarend gestart moet worden op basis van heldere keuzen met de verdere inrichting van ons land. Tijd voor daden dus.

Dit paarse kabinet maakt die keuzen niet en schuift ze zelfs verder vooruit:
&.61623; Belangrijke nota.s zoals de 5e nota Ruimtelijke Ordening en Wonen 2000 worden pas in het voorjaar 2000 gepresenteerd. &.61623; Er worden financiële middelen doorgeschoven naar latere jaren zoals het budget voor de stedelijke vernieuwing. Daarmee komen sommige onderwerpen zelfs in een volgende kabinetsperiode terecht.

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) vraagt met nadruk om snelle besluitvorming en consistentie bij de uitvoering, omdat dit een voorwaarde is voor de bouwondernemers om een goede planning te maken. Zorgen over een mogelijk capaciteitstekort bij de bouwsector, kunnen daardoor weggenomen worden. Met name het steeds weer opnieuw ter discussie stellen van grote infrastructurele projecten maakt een verantwoorde planning onmogelijk.

Naast deze algemene opmerkingen van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) zal voorzitter Brinkman bij de begrotingsbehandelingen van de diverse ministeries aandacht vragen voor de volgende punten: &.61623; Restauratie en onderhoud aan woningen moet onder het lage BTW-tarief gaan vallen. Dit is des temeer noodzakelijk omdat de algemene BTW-verhoging uit het belastingplan 21ste eeuw ongunstig uitpakt voor de bestrijding van het zwarte werk in de bouwsector. &.61623; Er moet goed gekeken worden naar de cumulatieve effecten op de kostprijs in de bouwsector als gevolg van de aangekondigde vergroening van het belastingstelsel (forse verhoging van belasting op afvalstoffen, grondwater, energie, oppervlaktedelfstoffen en leidingwater).
&.61623; De overheid verwacht veel van PPS, maar tot veel meer dan woorden komt het niet. Ook hier is het tijd voor daden, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. &.61623; Investeringen in het beroepsonderwijs en uitvoering van de in het sociaal bestek gemaakte afspraken kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt.

Den Haag, 21 september 1999

21 sep 99 15:15

Deel: ' Bouw vraagt om heldere keuze en daden '
Lees ook