Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

18-06-2002
Ingekomen bouwaanvragen en verleende bouwvergunningen 19-06-2002

INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN


-10.06.2002: erker, Vissersvenplein 15 in Volendam;
-11.06.2002: wijzigen gevel berging en dichtmetselen garage, Asterstraat 10 in Volendam;

-11.06.2002: luifel, H. Averkamplaan 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39 en
40 in Volendam;

-14.06.2002: garage, Zilverijzer 22 in Volendam;
-14.06.2002: uitbreiden woning + de bouw van een aanbouw en het wijzigen van de
voorgevel, Kathammerstraat 98 in Volendam;

-14.06.2002: twee dakkapellen, St. Dominicusstraat 1 in Volendam;
-14.06.2002: uitbreiden woning + de bouw van een aanbouw, Narcissenstraat 39 in
Volendam;

-17.06.2002: uitbreiden woning, Mr. Muhrenlaan 52 in Volendam;
BINNENPLANSE VRIJSTELLING

Het college van B & W is voornemens door middel van een vrijstellingsprocedure bouwvergunning/goedkeuring te verlenen ten behoeve van:

-de bouw van een tuinhuis op het perceel D. Steurhof 40 in Volendam;
-het uitbreiden van de keuken op het perceel De Dijkkavel 38 in Volendam;

Deze bouwplannen liggen met ingang van 20 juni 2002 gedurende twee weken ter inzage op de Afdeling VROM van de Sector Grondgebied, Mgr.C.Veermanlaan 1f in Volendam.
Gedurende deze termijn kan een ieder eventuele schriftelijk bedenkingen indienen tegen deze bouwplannen bij het college van B & W, Postbus 180, 1130 AD Volendam.

VRIJSTELLING ARTIKEL 19 LID 3 WRO/ 50 LID 5 WONINGWET

Het college van B & W is voornemens door middel van artikel 19 van de WRO vrijstelling te verlenen ten behoeve van:

- het intern verbouwen en wijzigen van de zijgevel van het pand op het perceel Zeddeweg 1
in Volendam;

Dit bouwplan ligt met ingang van 20 juni 2002 gedurende vier weken ter inzage op de afdeling VROM van de sector Grondgebied, Mgr.C.Veermanlaan 1f in Volendam.
Gedurende deze termijn kan een ieder eventuele schriftelijke bedenkingen indienen tegen dit bouwplan bij het college van B & W, Postbus 180, 1130 AD Volendam.

VERLEENDE BOUWVERGUNNING EN MELDINGEN


-J. Steenbeek, twee winkels met een woning, Haven 37 in Volendam;
-N.W.Berger, berging, Dr. Weverstraat 25 in Volendam;
-N.V.M. Mossel, tuinberging, Boezelgracht 2A in Volendam;
-M.M. Kras, tuinhuis, H. Rolstraat 2 in Volendam;
-M.C.M. Bond, berging, H. Averkamplaan 34 in Volendam;
-E.M.G. de Vries-Buijs, herstellen fundering, Kathammerstraat 88 in Volendam;

-J.M.N.C. Veerman, berging, Ruige Muts 34 in Volendam;
-C. Mooijer, hoekerker, Munnikplaat 11 in Volendam;
-C.H.M. Plat, tuinhuis, De Dijkkavel 32 in Volendam;
-J.D.M. Basseleur, garage, berging en aanbouw, Meerstraat 14-16 in Volendam;

-A.S.M. Oudhuis, berging, Begerslant 6 in Volendam;
-E.C.M. Tol, berging, St. Gerardusstraat 22 in Volendam;
Belanghebbende kunnen binnen 6 weken tegen deze besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B & W, Postbus 180, 1130 AD Volendam. Hiervan gaat geen schorsende werking uit. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de President van de Arrondissementsrechtbank haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Voor nadere informatie kunt zich wenden tot de afdeling VROM van de sector Grondgebied, tel. 398430.

Edam-Volendam, 19 juni 2002

Deel: ' Bouwaanvragen en verleende bouwvergunningen Edam-Volendam '
Lees ook