ALGEMEEN VERBOND BOUWBEDRIJF

Corridor-aanpak van bouw model voor visie kabinet

Corridor-aanpak van bouw model voor visie kabinet

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) is bijzonder verheugd dat het corridor-concept door het kabinet direct al bij de start van de vijfde nota is opgenomen. Dit blijkt uit de houtskoolschets (startnota) van het ministerie van VROM. De maatschappelijke dynamiek en problematiek vraagt om een actieve aanpak. Niet afwachten tot 2010. Daarom vraagt het AVBB de regering n£ één of enkele corridors als pilot aan te wijzen. Provincies, Ge-meenten en maatschappelijke organisaties moeten hierbij actief worden betrokken. Dus van denken naar doen.

De ruimteclaims voor wonen, werken, recreëren en natuurontwikkeling zijn aan de orde van de dag. Grote projecten worden voorbereid die het aanzien van Nederland bepalen. Deze besluiten worden door het ontbreken van één visie weinig in hun onderlinge samenhang beoordeeld. Willen we meer duurzaamheid en kwaliteit dan moet dit wel in samenhang gebeuren. Zo kan ruimte worden gespaard! Het corridorconcept biedt uitstekende mogelijk-heden voor een gebiedsgerichte aanpak. Het AVBB heeft dit onlangs met de West-corridor als voorbeeld inzichtelijk gemaakt.

Om onnodig tijds- en kwaliteitsverlies te voorkomen, stelt het AVBB voor dat de minister-raad een corridor in Nederland als pilotproject aanwijst. ~Learning bij doing~ moet nu wor-den georganiseerd. Met deze ervaring zal de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening een hoog realiteitsgehalte krijgen. Ook het draagvlak voor nieuw beleid wordt daarmee groter.

Het AVBB hoopt dat er veel samenwerkingsverbanden tot stand komen, waarin naast pu-blieke ook private partijen participeren. Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf is dé overkoe-pelende werkgeversorganisatie van de uitvoerende bouw in Nederland.

Deel: ' Bouwbedrijf blij met corridor-concept in startnota VROM '
Lees ook