Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Persbericht

ICT in de bouwBouw volop bezig met ICT

Bouwbedrijven zijn op dit moment volop bezig om ICT toepassingen in gebruik te nemen. Het aantal internet aansluitingen neemt dit jaar met een derde toe tot 80 procent. Daarmee heeft de bouw eenzelfde gebruiksdichtheid als andere sectoren van de maatschappij. De meeste bouwbedrijven zijn enthousiast over de mogelijkheden van ICT gebruik voor hun bedrijf. Slechts 22 procent ziet weinig of geen voordelen, variërend van 26 procent van de kleine tot 9 procent van de (middel)grote bedrijven. De onderzochte bedrijven zeggen een kostenbesparing van maar liefst 9 procent door automatisering te hebben gerealiseerd. Het belangrijkste motief om te automatiseren is vanwege het behalen van efficiencyvoordelen. Daarnaast spelen ook concurrentieoverwegingen een aanzienlijke rol. Vooral de hiermee gepaard gaande imagoverbetering, zoals door middel van het opzetten van een website, wordt door bedrijven als motief genoemd. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek ICT in de bouw dat het EIB heeft uitgevoerd. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de belangrijkste informatiebronnen bij de aanschaf van software voorlichting door een externe deskundige en door derden ter beschikking gestelde documentatie zijn. Congressen en beurzen spelen opvallend genoeg in de meeste gevallen geen enkele rol bij de aanschaf van software. De mate waarin van ICT gebruik wordt gemaakt hangt af van de bedrijfsomvang. Hoe groter de onderneming des te hoger de automatiseringsgraad doorgaans is. Kleine bedrijven hebben veelal te maken met een eenvoudiger bouw- en bedrijfsproces dan grote bedrijven terwijl ze daarnaast vaak minder kunnen profiteren van schaalvoordelen die bij ICT-gebruik optreden. Opvallend is ook dat bedrijven die in concernverband actief zijn over meer ICT- toepassingen beschikken dan bedrijven die dit niet zijn en dat kleine bedrijven in de sector gww meer van ICT gebruik maken dan hun collegas in de sector b. en u. Ondernemingen die in concernverband actief zijn, hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de door het moederbedrijf aangeboden of voorgeschreven software. Van de kleinere gww-bedrijven, die vaker voor professionele opdrachtgevers werken dan hun collegas in de sector b. en u., wordt communicatie op elektronische wijze door de opdrachtgever verlangd. Het belang van software ter ondersteuning van de bedrijfsfuncties wordt duidelijk erkend. Het betreft hier echter doorgaans het gebruik van stand-alone applicaties in plaats van geïntegreerde ERP(-achtige) pakketten. De meest geautomatiseerde bedrijfsfuncties zijn de boekhouding, de (na)calculatie en de werkenadministratie. Het voorraad- en materieelbeheer en de inkoop zijn de minst geautomatiseerde bedrijfsfuncties. De bedrijven hebben volop plannen om in de toekomst meer functies van het bedrijfsproces te automatiseren. Deze toekomstplannen bestaan ook voor de nu nog vrij beperkt toegepaste, extern gerichte applicaties zoals het via internet bestellen van materialen bij de bouwmaterialenhandel en het samenwerken van de bouwpartners in een extranet. Het daadwerkelijke gebruik hiervan hangt echter ook af van de bereidwilligheid van andere partijen om informatie op elektronische wijze uit te wisselen. Zie publicatie: ICT in de bouw

Deel: ' Bouwbedrijven volop bezig met ICT toepassingen '
Lees ook