College bouw ziekenhuisvoorzieningen


Nr. 2002.206
Utrecht, 10 juni 2002
Bouwcollege levert bijdrage aan verkorting wachtlijsten

Bouw van (intramurale) voorzieningen blijft essentieel voor het verkorten van de wachtlijsten in de zorg. In 2001 heeft het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege) daarom de ontwikkeling van extra bouwplannen gestimuleerd en deze versneld afgehandeld. In de verpleeghuiszorg kan hierdoor in de komende jaren een uitbreiding met ruim 2500 bedden en 200 plaatsen dagbehandeling worden gerealiseerd. In de gehandicaptenzorg zijn ter reducering van de wachtlijsten ruim 700 plaatsen goedgekeurd. Ook is vergunning verleend voor 16 radiotherapiebunkers, waarvan de bouw inmiddels is begonnen.

Dit blijkt uit het jaarverslag van het Bouwcollege over 2001.

Verdere uitbreiding van verpleeghuiscapaciteit zal vooral plaatsvinden via zgn. IFD-bouw (industrieel, flexibel en demontabel). Extra verpleeghuiscapaciteit zal leiden tot een snellere doorstroming in verzorgingshuizen en een afname van de wachtlijst voor zorg thuis. De thuiszorg zal immers minder overbruggingszorg hoeven te leveren aan verpleeghuisgeïndiceerden.
Nieuwe plaatsen in de gehandicaptenzorg zullen overwegend (voor zon 80%) in woonwijken worden gerealiseerd en niet op het instellingsterrein. Mensen met een handicap zijn immers volwaardige burgers, die zo volledig mogelijk moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
In de geestelijke gezondheidszorg speelt de wachtlijstproblematiek vooral in de ambulante zorg en is, strikt genomen, veel minder sprake van bouw.
In de ziekenhuiszorg is een inhaalslag gepleegd bij de 21 bestaande centra voor radiotherapie, met name om aan de wachtlijsten voor bestraling van kankerpatiënten een einde te maken. Met de centra zijn afspraken gemaakt voor de bouw van 41 bunkers voor lineaire versnellers op de korte termijn en 10 op wat langere termijn.

De inspanningen van het Bouwcollege gericht op het terugdringen van de wachtlijsten zijn een direct gevolg van zijn gevoelde medeverantwoordelijkheid voor voldoende capaciteit, een kwalitatief optimale zorginfrastructuur en een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het Bouwcollege ontwikkelt zich dan ook steeds meer als expertisecentrum voor nieuwe ontwikkelingen in de zorg. In 2001 ging het daarbij vooral om het thema scheiden van wonen en zorg, de spreiding van ziekenhuiszorg en een meer flexibele opzet van de bouwmaatstaven. Daarnaast is veel energie gestoken in de ondersteuning van instellingen bij de ontwikkeling van bouwplannen, waardoor vergunningen sneller verleend kunnen worden.

Het jaarverslag 2001 verschijnt eind juni in druk. Er zal ook een verkorte, populaire versie worden uitgebracht.

Contactpersonen
mr. T. Vroon M. Verweij, arts
algemeen secretaris plv. algemeen secretaris

Deel: ' Bouwcollege levert bijdrage aan verkorting wachtlijsten '
Lees ook