NVM

BOUWEND NEDERLAND STAAT ONDER DRUK

'De komende dertig jaar moeten heel andere woningen worden gebouwd dan nu worden aangeboden. Ons land zal tegen 2030 tussen de zestieneneenhalf en achttien miljoen inwoners hebben tegenover vijftien miljoen nu. Verder is het huishouden kleiner geworden en zullen het aantal alleenstaanden en ouderen sterk toenemen. De standaardjaren zijn voorbij, leve het maatwerk. Want we weten toch wat er speelt, wat de consument wil? Bovendien kunnen we uitrekenen hoeveel nieuwkomers de komende twintig jaar de vastgoedmarkt zullen betreden. Dit doet een groot beroep op de investeringsbereidheid en het creatieve vermogen van de Nederlandse bouwers. Het gewenste bouwbeleid zet de sector onder grote druk.'
Dit zei vandaag de heer T.A.B. Smit, algemeen voorzitter NVM, tijdens de persconferentie van de BouwRAI 2000. De BouwRAI 2000 vindt plaats van 11 tot en met 14 april te Amsterdam en draagt dit jaar de thema's 'Stedelijke vernieuwing' en de 'Woonconsument'. Volgens Smit is het verontrustend dat de hoeveelheid onderhanden werk alleen maar afneemt. Smit: 'De vraag neemt alleen maar toe en het marktevenwicht komt steeds verder onder druk te staan. Bouwprogramma's zijn met name een zaak voor het regionale management: provincies moeten nu samen met de lokale marktpartijen, zoals gemeenten, projectontwikkelaars, beleggers en bouwers het beleid vormgeven. Laten we niet meer praten, maar vooral gaan doen.'

Uit de aan staatssecretaris Remkes (VROM) aangeboden NVM-visie 'Wonen in de 21ste eeuw' blijkt dat de woning in toenemende mate een uitvalsbasis zal zijn voor allerlei activiteiten. Mensen zoeken steeds minder een woning en steeds meer ruimte om te wonen. De kwaliteit van het wonen en de woonomgeving is dan ook een subjectief begrip dat consumentgericht zal moeten worden ingevuld. Voor de consument zijn met name de indelingsmogelijkheden en het materiaalgebruik van belang. Volgens de NVM behoren tot het keuzedomein van de consument de afmetingen van de woonvertrekken, de keuze en plek van keuken, badkamer, vloer, toilet en dergelijke. Verder moet worden onderzocht wat de consument beoordeelt als minimumkwaliteit van de woning.

Uit 'Wonen in de 21ste eeuw' blijkt verder dat ten aanzien van de woning de volgende kwaliteitselementen een grote rol spelen: de stand en de ligging van de woning, veel woonruimte, de aanwezigheid van private buitenruimte (incl. parkeergelegenheid) en de afwezigheid van geluidsoverlast. Voor de woonomgeving hanteert de NVM de volgende aspecten: rekening houden met de 'menselijke maat', meer differentiatie, mate van woningdichtheid, thematische wijken als antwoord op integratie, voldoende sociale en fysieke infrastructuur, meer sociale veiligheid en goed wijkmanagement. De vrijheid van vestiging dient te worden vergroot. Voor oudere huishoudens vraagt de woningmarkt om creatieve oplossingen. Voor hen is onvoldoende geschikt aanbod aanwezig, hetgeen ongunstig is voor de doorstroming binnen de woningmarkt. Door het bouwen van 'comfortwoningen' die zowel voor jongeren als voor ouderen geschikt zijn, kunnen consumenten uit het beschikbare aanbod meer keuzes maken.

Het kwalitatief wonen in de stad kan volgens de NVM worden bereikt door grootschalige revitalisering, reconstructie en herstructurering. Tevens zijn functieveranderingen nodig om de stad weer nieuwe kansen te bieden. Een dergelijk proces vraagt forse financiële inspanningen en samenwerking tussen de overheid en marktpartijen. Hiervoor is structurele begeleiding nodig. Het bouwen van duurdere koopwoningen in een aantrekkelijke stedelijke woonomgeving is een verantwoorde strategie om een restrictief beleid op het platteland te kunnen realiseren. Daarvoor is in de meeste gevallen een upgrading van de bestaande woonwijken noodzakelijk. Ook is grote behoefte aan meer vrijstaande woningen in een landelijke omgeving.

Om de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren, pleit de NVM in de nota 'Wonen in de 21ste eeuw' voor het invoeren van strategische nieuwbouw. Door lokale en regionale analyse van het verhuisproces kan worden bekeken welke verhuizingen het meest doelmatig zijn. Een andere oplossing acht de NVM het aanbieden van woningen door woningbouwcorporaties.

Deel: ' Bouwend nederland staat onder druk '
Lees ook