Bouwfonds realiseert winstgroei van 13% in eerste halfjaar

Bouwfonds heeft een bevredigend eerste halfjaar 1999 achter de rug. De nettowinst bedroeg * 102,6 miljoen tegenover * 90,9 miljoen in de overeenkomstige periode van 1998. Dit is een toename van 12,9 procent. De bedrijfsopbrengsten stegen met 3,7 procent tot * 1.803 miljoen tegenover * 1.739 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Voor geheel 1999 verwacht de Raad van Bestuur een duidelijke stijging van het resultaat en daarmee ook van de winst per aandeel. Het balanstotaal nam in de verslagperiode toe tot * 31 miljard. Het aansprakelijk groepsvermogen per 30 juni 1999 bedroeg * 1,8 miljard.

In de eerste helft van het jaar zijn 2.273 woningen verkocht tegenover 2.846 woningen in het eerste halfjaar 1998. Verwacht wordt dat de achterstand in het tweede halfjaar wordt ingelopen en circa 6.700 woningen worden verkocht tegen circa 6.300 vorig jaar. Tevens ligt de gerealiseerde marge op een hoger niveau.

De gang van zaken bij commercieel vastgoed is positief. In het eerste halfjaar werden 9 verkochte projecten opgeleverd. Eind juni waren 15 projecten in uitvoering met een totale waarde van circa * 465 miljoen. Het aantal projecten in voorbereiding nam zowel bij de kantoren als de winkels verder in omvang en winstpotentie toe.

De productie van woninghypotheken was in de eerste helft van 1999 met * 3,3 miljard aanzienlijk hoger dan in de eerste helft 1998 toen woninghypotheken werden verkocht ter waarde van * 2,7 miljard. Daar staat tegenover dat ook de aflossingen op een hoog niveau lagen.

Dankzij de aanhoudend gunstige markt voor commercieel onroerend goed is de productie van projectfinancieringen aanzienlijk gestegen waardoor de portefeuille wederom in omvang is toegenomen.

De ontwikkeling in het beheer van hypotheekportefeuilles is onveranderd positief. In het eerste halfjaar is een sterke toename van de activiteiten gerealiseerd.

Het European Medium Term Note programma heeft inmiddels geleid tot de plaatsing van EMTN-leningen tot een bedrag van Euro 600 miljoen.

De groei van de activiteiten van Bouwfonds ging gepaard met een toename van het aantal medewerkers tot 1275 per 30 juni 1999.

Hoevelaken, 26 augustus 1999
Raad van Bestuur N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

Voor nadere informatie:
Ir. J.H. Kingma, Directeur Concerncommunicatie, telefoon: 033 * 253 9220 Internet: www.bouwfonds.nl

Bijlagen: - geconsolideerde winst- en verliesrekening eerste halfjaar 1999
- geconsolideerde balans ultimo 30 juni 1999

N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

Geconsolideerde winst- en verliesrekening per 30 juni 1999 bedragen x f mln.
1e halfjaar 1999 1e halfjaar 1998 geheel 1998

Projectopbrengsten 829,2 780,3 1.892,9
Financieringsbaten 888,0 876,2 1.783,4
Overige opbrengsten 86,5 82,5 170,4

Som der bedrijfsopbrengsten 1.803,7 1.739,0 3.846,7

Projectkosten 710,5 673,7 1.674,2
Financieringslasten 785,2 782,6 1.595,2 Overige lasten 169,1 156,5 326,2

Som der bedrijfskosten 1.664,8 1.612,8 3.595,6

Bedrijfsresultaat 138,9 126,2 251,1

Rentebaten minus -lasten 2,0 1,1 0,4

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening voor belastingen 140,9 127,3 251,5

Belastingen (37,7) (35,4) (70,5)

Resultaat deelnemingen 0,0 0,0 0,1

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na belastingen 103,2 91,9 181,1

Aandeel derden in het resultaat (0,6) (1,0) (0,9)

Netto winst 102,6 90,9 180,2

Geconsolideerde balans per 30 juni 1999 bedragen x f mln.

30 juni 1999 31 december 1998
Actief

Vaste activa
Materiële vaste activa 211,4 192,8
Financiële vaste activa 29.270,9 27.665,7

29.482,3 27.858,5
Vlottende activa
Voorraden 592,6 584,0
Vorderingen 650,7 471,8
Liquide middelen 236,8 104,8


1.480,1 1.160,6

30.962,4 29.019,1
Passief

Aansprakelijk groepsvermogen 1.791,6 1.727,3 Voorzieningen 102,7 110,3
Langlopende schulden 25.825,0 24.569,6
Kortlopende schulden 3.243,1 2.611,9

30.962,4 29.019,1

Deel: ' Bouwfonds realiseert winstgroei van 13% in eerste halfjaar '
Lees ook