Gemeente Zwijndrecht

Bouwplan bouwen bedrijfsgebouw Fruiteniersstraat 25

De burgemeester van Zwijndrecht geeft kennis van het feit dat in het infocentrum van de gemeente met ingang van 17 augustus 2001 gedurende 2 weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt de aanvraag om vergunning van T. Stolk b.v. te Zwijndrecht tot het bouwen van een bedrijfsgebouw op het perceel Fruiteniersstraat 25.

Aangezien het bouwplan afwijkt van het ter plaatse geldende bestemmingsplan De Geer is het college van burgemeester en wethouders voornemens om, met toepassing van artikel 4, lid C, sub 2, van de bij genoemd bestemmingsplan behorende voorschriften, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

Gedurende genoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke bedenkingen omtrent het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kenbaar maken.

Uw bedenkingen kunt u richten aan:

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht
t.a.v. dhr. J.Foeken
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Zwijndrecht, 16 augustus 2001.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwplan bouwen bedrijfsgebouw in Zwijndrecht ter inzage '
Lees ook