Nummer                     08334GO                     Datum                     2 juni 2008 Bouwplan woningbouw Warmonderf / Wilniserf Inspraak van 6 juni 2008 tot en met 19 juni 2008 Informatieavond op donderdag 12 juni 2008 Novaform Vastgoedontwikkelaars b.v. heeft bij de gemeente Tilburg twee bouwplannen ingediend voor de bouw van woningen aan het Warmonderf/Wilniserf (nabij de fietserstunnel) in de wijk Witbrant West in Tilburg. Voor deze locatie is in 2007 een bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van woningen,      Bezoekadres appartementen en een zorgvoorziening mogelijk.              Stadhuisplein 130 Vrijstellingsprocedure                    Postadres Het bouwplan van Novaform voor de noordelijke strook bebouwing (langs het spoor) past    Postbus 90157 niet binnen het geldende bestemmingsplan1 "Spoorzone Witbrant West (Van Roey)". Het    5000 LL Tilburg wijkt op een aantal kleine onderdelen af van het bestemmingsplan. De percelen worden     bijvoorbeeld dieper, waardoor onder andere de tuin van de woningen in de oorspronkelijke Doorkiesnummer verkeersbestemming komt te liggen. Hiervoor is een vrijstelling nodig.        013 542 85 92 De zuidelijke woningen (parallel aan de Wijboschstraat) passen wel binnen het geldende    Faxnummer bestemmingsplan "Spoorzone Witbrant west (Van Roey)" en hiervoor is onlangs een      bouwvergunning verleend.                    Het college wil echter graag meewerken aan het plan voor de noordelijke woningen en is    een vrijstellingsprocedure gestart. Het bouwplan wijkt namelijk op minimale punten af en    past in het gemeentelijk beleid. Een vrijstellingsprocedure maakt het mogelijk om een    bouwvergunning te verlenen in afwijking van het geldende bestemmingsplan.       Inspraak                        Het college heeft in het kader van de vrijstellingsprocedure een concept ruimtelijke     onderbouwing opgesteld. Voordat de procedure wordt voortgezet, wil het college eerst uw    mening weten. Het college zal namelijk na afloop van deze stap beslissen het bouwplan    Gebiedsontwikkeling ongewijzigd verder in procedure te brengen, het plan aan te passen of - in het uiterste   Gebiedsteams geval - geen verdere medewerking aan het plan te verlenen.           Vastgoed                          Ingenieursbureau Tevens liggen het bouwplan en de concept ruimtelijke onderbouwing van 6 juni 2008 tot    Stedenbouw en met 19 juni 2008 voor inspraak ter inzage in:             Handhaving ·   het gemeentelijk informatiecentrum in Stadskantoor 1, Stadhuisplein 130 (ingang   Stadstoezicht   naast het paleis). Openingstijden: maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag,    Beheer & Onderhoud   woensdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en donderdag van 13.00 tot 20.00 uur.  Middelen ·   De stadswinkel Reeshof, Kerkenbosplaats 2, Tilburg. Openingstijden: maandag van      13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 10.00 tot 18.00 uur en          vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur 1 Bij deze brief is een algemene toelichting over de vrijstellingsprocedure gevoegd (A) en een verklarende woordenlijst, daarin vindt u een uitleg van alle schuingedrukte woorden (B). Pagina 1 van 5  Tijdens deze periode kunt u schriftelijk inspraakreacties indienen. Deze kunt u richten  aan de directeur van de dienst Gebiedsontwikkeling, t.a.v. Willeke Beex, Postbus 717,  5000 AS Tilburg, onder vermelding van "Inspraak Warmonderf/Wilniserf".  U kunt de stukken ook downloaden via www.tilburg.nl -> wonen, wijk en milieu ->  bestemmingsplannen -> actuele vrijstellingsprocedures.  Informatieavond  De gemeente Tilburg organiseert samen met Novaform een informatieavond op:           donderdag 12 juni 2008            20.00 - 21.00 uur         Beaxtrix College, Ketelhavenstraat 3  Het programma ziet er als volgt uit:  19.45 uur  Ontvangst met koffie en thee;  20.00 uur  Opening en inleiding door Paul Wouters (projectmanager      Vastgoedontwikkeling van de gemeente Tilburg en tevens avond voorzitter)  20.05 uur  Toelichting Willeke Beex (Planologisch juridisch beleidsmedewerker van de      gemeente Tilburg) op de procedure;  20.10 uur  Robert Mulder (architect Bik + Mulder Architecten) licht het bouwplan toe;  20.30 uur  Mogelijkheid tot het stellen van vragen.  21.00 uur  Sluiting  U bent van harte welkom om het bouwplan te komen bekijken en vragen te stellen aan de  vertegenwoordigers van de gemeente Tilburg en Novaform. Tijdens de informatieavond  kunt u met een formulier uw inspraakreactie kenbaar maken.  Vervolg procedure  Na het verstrijken van de inzagetermijn neemt het college een standpunt in over de  ingekomen inspraakreacties. Besluit het college de procedure voort te zetten, dan komt  het plan nogmaals ter inzage te liggen en kunt u zienswijzen indienen. U wordt hiervan  met een bewonersbrief op de hoogte gebracht.  Meer informatie  Hebt u naar aanleiding van het project nog vragen, dan kunt u contact opnemen met  Kirsten Oudmaijer, projectleider van het Team Projectmanagement Vastgoedontwikkeling.  Zij is bereikbaar via telefoonnummer 013 542 85 92 of via e-mailadres  kirsten.oudmaijer@tilburg.nl.  Hebt u naar aanleiding van de procedure nog vragen, dan kunt u contact opnemen met  Willeke Beex, juridisch beleidsmedewerker van de afdeling Stedenbouw. Zij is bereikbaar  via telefoonnummer 013 -542 89 89 of via e-mailadres willeke.beex@tilburg.nl.  Pagina 2 van 5 A. Toelichting vrijstellingsprocedure Vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van de gemeente waarin de regels staan over het gebruik van de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen; dat wil zeggen dat burgers, bedrijven, instellingen, maar ook de overheid zich aan die regels moeten houden. Het kan zijn dat er een bouwplan wordt ontwikkeld dat niet past in het geldende bestemmingsplan. De gemeente kan in dat geval geen bouwvergunning afgeven. Wil de gemeente toch aan het bouwplan meewerken, dan biedt Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de mogelijkheid om in te stemmen met het bouwplan via een zogenaamde vrijstellingsprocedure. Deze vrijstellingsprocedure verloopt in het kort als volgt: 2. Bij de gemeente wordt een bouwplan ingediend dat afwijkt van het geldende  bestemmingsplan. Samen met het bouwplan dient de initiatiefnemer daarom ook een  vrijstellingsverzoek in. 3. Het college beoordeelt het afwijkende bouwplan en besluit aan het plan te willen  meewerken. 4. Het college start een vrijstellingsprocedure. Eerste stap in die procedure is het  maken van een concept ruimtelijke onderbouwing. 5. Het college legt het bouwplan en de concept ruimtelijke onderbouwing ter inzage  voor inspraak. Tijdens de inzagetermijn kunnen inspraakreacties worden ingediend. 6. Na het verstrijken van de inzagetermijn neemt het college een standpunt in over de  ingekomen inspraakreacties. Het college kan beslissen het bouwplan ongewijzigd  verder in procedure te zetten, het bouwplan aan te passen of geen verdere  medewerking meer te verlenen. In het laatste geval wordt de procedure niet  voortgezet. 7. Besluit het college de procedure voort te zetten, dan stelt zij eerst de ruimtelijke  onderbouwing definitief vast. Is het bestemmingsplan waarvan wordt afgeweken  ouder dan 10 jaar, dan besluit zij tegelijkertijd aan de raad te vragen een  voorbereidingsbesluit te nemen. De raadscommissie Fysiek behandelt het voorbereidingsbesluit in een vergadering. De raadscommissie brengt vervolgens een advies uit aan de raad en de raad neemt het besluit. U heeft als bewoner de mogelijkheid om spreektijd aan te vragen voor de vergadering van de raadscommissie Fysiek. Tijdens deze spreektijd kunt u wederom bezwaren tegen of opmerkingen naar aanleiding van het bouwplan, kenbaar maken. Heeft u in de vorige fase (4) inspraakreacties ingediend, dan wordt u via een brief op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om spreektijd aan te vragen. Heeft u geen inspraakreacties ingediend, dan kunt toch spreektijd aanvragen. In het Gemeentenieuws in de Tilburgse Koerier vindt u de vergaderdata van de raadscommissie Fysiek vinden en de onderwerpen die worden behandeld. 8. Het vrijstellingsverzoek, het ontwerp-besluit, de ruimtelijke onderbouwing en het  bouwplan worden 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens de inzagetermijn kunnen Pagina 3 van 5  schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingediend. 9. Na het verstrijken van de inzagetermijn neemt het college een standpunt in over de  ingekomen zienswijzen. Het college kan beslissen het bouwplan ongewijzigd verder  in procedure te zetten, het bouwplan aan te passen of geen verdere medewerking  meer te verlenen. In het laatste geval wordt de procedure niet voortgezet. 10. Besluit het college de procedure voort te zetten, dan is de volgende stap het  aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij de provincie. 11. Als de provincie een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven, kan het college  vrijstelling verlenen en een bouwvergunning afgeven. Vanaf dat moment kan gestart  worden met de bouw. De verleende bouwvergunningen worden wekelijks  gepubliceerd in het Gemeentenieuws in de Tilburgse Koerier. B. Verklarende woordenlijst ·  bestemmingsplan: een ruimtelijk plan waarin de regels staan over het gebruik van   de grond, de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch   bindend voor iedereen; dat wil zeggen dat burgers, bedrijven, instellingen, maar   ook de overheid zich aan die regels moeten houden. ·  inspraak: de gemeente peilt de meningen van de bevolking over de plannen. In de   regel bij de direct omwonenden en andere belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld   bedrijven. De mogelijkheid tot inspraak wordt aangekondigd in een publicatie in   het Gemeentenieuws in de Tilburgse Koerier en /of via een bewonersbrief. Inspraak   kan op twee manieren: schriftelijk en/of tijdens een inspraakavond/inloopavond. ·  inspraakreacties: bezwaren of opmerkingen die omwonenden en andere   belanghebbenden hebben tegen of naar aanleiding van het bouwplan. ·  ruimtelijke onderbouwing: een nota waarin de gemeente verklaart waarom zij vindt   dat er van het bestemmingsplan kan worden afgeweken en aan welke voorwaarden   het bouwplan moet voldoen. ·  vrijstellingsverzoek: een verzoek dat bij de gemeente wordt ingediend om aan een   bouwplan dat niet past binnen het geldende bestemmingsplan toch medewerking te   verlenen. Degene die wil gaan bouwen dient het vrijstellingsverzoek in samen met   het bouwplan. ·  vrijstellingsprocedure: deze procedure maakt het - na zorgvuldige afweging ­   mogelijk om een bouwvergunning te verlenen in afwijking van het geldende   bestemmingsplan. Zie (A) voor een toelichting op de vrijstellingsprocedure. ·  voorbereidingsbesluit: Dit is een beslissing van de raad dat voor een bepaald gebied   een (nieuw) bestemmingsplan in voorbereiding is. De raad moet een   voorbereidingsbesluit nemen als het bestemmingsplan waarvan wordt afgeweken,   ouder is dan 10 jaar. Bij bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar is een   voorbereidingsbesluit niet nodig. Bij het nemen van een voorbereidingsbesluit   neemt de raad kennis van de ingekomen inspraakreacties. Een   voorbereidingsbesluit is nodig zodat de gemeente een verklaring van geen bezwaar Pagina 4 van 5   kan aanvragen bij de provincie. ·  zienswijzen: bezwaren die omwonenden en andere belanghebbenden hebben tegen   het bouwplan en de ruimtelijke onderbouwing. ·  verklaring van geen bezwaar: een verklaring van de provincie aan de gemeente dat   zij instemt met het bouwplan en de ruimtelijke onderbouwing. De provincie betrekt   in haar besluitvorming de ingediende zienswijzen en het gemeentelijk standpunt   daarop. Pagina 5 van 5 ---- -- 

Deel: ' Bouwplan woningbouw Warmonderf / Wilniserf Tilburg '


Lees ook