Gemeente Ede

BOUWPLANNEN, VRIJSTELLINGEN EN ANDERE VERGUNNINGEN

Met ingang van 23 maart 2000 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen bij het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu in stadskantoor `De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede, voor eenieder ter inzage op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. AANVRAGEN
Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning
BENNEKOM

- vergroten en veranderen van de woning Callunalaan 5 te Bennekom : BZ
- 20000291
EDE

- vergroten en veranderen van de woning Sparrendaal 6 te Ede : BZ - 20000298

- vergroten en veranderen van de woningen Sparrendaal 4-6 te Ede : BZ
- 20000038

- vergroten en veranderen van de woning Buurtscheuterlaan 57 te Ede : BZ - 20000300

- vergroten en veranderen van woning/garage Schralenhouw 3 te Ede : BZ
- 991335

- vergroten en veranderen van de woning Van Galenstraat 17 te Ede : BZ
- 20000020

- vergroten en veranderen van de woning Margrietlaan 51 te Ede : BZ - 20000299

- vergroten en veranderen van de woning Bosrand 20 te Ede : BZ - 20000304

- vergroten en veranderen van de woning Hulsbeek 1 te Ede : BZ - 20000297

- vergroten en veranderen van twee garages De Gasperisingel 29 te Ede : BZ - 20000294

- vergroten en veranderen van de woning Dr. den Uijlpark 44 te Ede : BZ - 20000293
EDERVEEN

- bouwen van een garage/berging Hoofdweg 41 te Ederveen : BZ - 20000306

- bouwen van een woning Hortensiastraat 55 te Ederveen : BZ - 991197
- vergroten en veranderen van de woning Hoofdweg 41 te Ederveen : BZ - 20000004
HARSKAMP

- bouwen van 2e bedrijfswoning Stroe Allee 3 te Harskamp : BZ - 991096 LUNTEREN

- bouwen van een schuur Krommeweg 5 te Lunteren : BZ - 20000309 OTTERLO

- vergroten en veranderen van de woning Koeweg 15 te Otterlo : BZ - 20000292
WEKEROM

- veranderen van de woning Koperensteeg 36 te Wekerom : BZ - 20000307
- vergroten van een vleeskalverenstal Koperensteeg 36 te Wekerom : BZ
- 20000308

Melding
BENNEKOM

- vergroten en veranderen van de woning Van Broeckhuysenstraat 11: BZ
- 20002073
EDE

- vergroten en veranderen van de woning Moreelsestraat 80: BZ - 20002074

Sloopvergunning
BENNEKOM

- slopen van asbest / golfplaten Dickenesweg 5: BZ - 20003080 EDE

- slopen van 6.m. asbesthoudend standpijp Javalaan 23: BZ - 20003079 LUNTEREN

- slopen van een gedeelt. bedrijfsruimte Scharrenburgersteeg 10: BZ - 20003083

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 23 maart 2000 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om ver gunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. PROCEDURES
Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.
A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 18a W.R.O.) voor het bouwplan van:

EDE

1. A. van de Kuit voor het vergroten en veranderen van de woning Dwarsweg 2A; BZ-2052-2000; er zal niet worden gebouwd t.b.v. een agrarisch bedrijf;

2. Fam. R. van Hardeveld voor het vergroten en veranderen van de woning Moreelsestraat 80; BZ-2074-2000; er zal woonruimte worden gebouwd op de bestemming erf (s);
BENNEKOM

3. Sociaal Cultureel Centrum `t Laag voor het bouwen van een berging Hogeweg 32; BZ-2060-2000; de bebouwingsgrens zal worden overschreden.
B. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan en vooruitlopen op een nieuw bestemmingsplan (art. 19 W.R.O. en art. 50 Woningwet) voor het bouwplan en/of de aanvraag van: EDE

1. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. voor het vergroten en veranderen in winkels/horecaruimte van een voormalig schoolgebouw Raadhuisstraat 2; BZ-0258-2000; (rectificatie) er zal niet worden gebouwd ten behoeve van maatschappelijke doeleinden. Het bouwplan zal in overeenstemming zijn met de herziening van het bestemmingsplan Ede-Centrum; WEKEROM

2. N.V. NUON VNB voor het bouwen van een 10 KV schakelhuis Edeseweg hoek Vijfsprongweg; BZ-0066-2000; er zal niet worden gebouwd ten behoeve van agrarische doeleinden. Het bouwplan stemt overeen met het vastgestelde bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied, omgeving Edeseweg-Vijfsprongweg.

C. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van: EDE

1. Pietje Papier Recycling B.V. voor het bouwen van een bedrijfspand Celsiusstraat ongen.; BZ-98-0890; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;

2. R. Veerbeek voor het vergroten van de woning Liebeek 43; BZ-99-1252; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;
3. Vika B.V. voor het vergroten en veranderen van de koel-vriesruimte Nizolaan 4; BZ-0024-2000; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;
4. J.E. Jansen voor het vergroten en veranderen van de woning Margrietlaan 38a; BZ-0028-2000; de bebouwingsgrens aan de voorzijde zal worden overschreden;

5. F.M.M. Koolen voor het veranderen van de garage tot praktijkruimte Nieuwe Maanderbuurtweg 59; BZ-0184-2000; er zal een praktijkruimte worden gerealiseerd;
BENNEKOM

6. W. van Beukering voor het vergroten en veranderen van de woning Pr. Bernhardlaan 28; BZ-99-1332; de maximum goothoogte zal worden overschreden;
LUNTEREN

7. G.A. van den Berg voor het bouwen van een woning Molenweg 37; BZ-99-1085; de maximum bouwhoogte zal owrden overschreden; WEKEROM

8. E. Top voor het vergroten en veranderen van een opslagloods Otterloseweg 11; BZ-99-1234; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal owrden overschreden;
DE KLOMP

9. Tankstation "De Klomp" B.V. voor het bouwen van een verkooppunt van motorbrandstoffen met autowasruimte en wasboxen Veenendaalseweg 45; BZ-99-0243; de bebouwingsgrens zal worden overschreden.
INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 23 maart 2000 kan eenieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

3. BESLUITEN
Bouwvergunning
Bouwvergunning is verleend voor:

BENNEKOM

- vergroten en veranderen van de woning Heerdlaan 40 te Bennekom : BZ
- 990948

- bouwen van een garage Weerkruislaan 82 te Bennekom : BZ - 20000026 DE KLOMP

- slopen van een kiosk met stallingsruimte Veenendaalseweg 45 te De Klomp : BZ - 993102
EDERVEEN

- bouwen van een garage/berging Hortensiastraat 55 te Ederveen : BZ - 991302

- bouwen van een bedrijfsruimte/winkel Schras 8 te Ederveen : BZ - 990668

- bouwen van een berging/veeschuur Oudendijk 37 te Ederveen : BZ - 991135
HARSKAMP

- vergroten en veranderen van woning Kraatsweg 42 te Harskamp : BZ - 991312
LUNTEREN

- bouwen van garage/berging Ruitenbeekweg 89 te Lunteren : BZ - 991355
- vergroten en veranderen van woning Dokter Kimmijserlaan 20 te Lunteren : BZ - 20000019

- vergroten en veranderen van de woning Blankespoorselandweg 27 te Lunteren : BZ - 991303
OTTERLO

- bouwen van loods/vleeskalverenstal Damakkerweg 7a te Otterlo : BZ - 991357

- bouwen van schuur Barneveldseweg 5 te Otterlo : BZ - 991308
Melding
Ingestemd is met meldingen voor:
EDE

- vergroten en veranderen van de woning Torenveld 15 te Ede : BZ - 20002058

- vergroten en veranderen van de woning Marshalldreef 20 te Ede : BZ - 20002053

- vergroten en veranderen van de woning Rooseveltdreef 29 te Ede : BZ
- 20002061

- vergroten en veranderen van de woning Foster Dullesdreef 10 te Ede : BZ - 20002062

- bouwen van een berging Foster Dullesdreef 10 te Ede : BZ - 20002063
Sloopvergunning
Vergunning is verleend voor het slopen van:

BENNEKOM

- slopen van een berging/garage Heerdlaan 40 te Bennekom : BZ - 20003045
DE KLOMP

- slopen van een kiosk met stallingsruimte Veenendaalseweg 45 te De Klomp; BZ-993102
EDE

- slopen van een loods Horalaan 8 te Ede : BZ - 20003049 HARSKAMP

- saneren van van asbesthoudende mat. in geb:109 Otterloseweg 5 te Harskamp : BZ - 20003028

- slopen van twee houten schuren Braeckweg 8 te Harskamp : BZ - 20003042
LUNTEREN

- gedeeltelijk slopen van een landbouwwerktuigen berging Barneveldseweg 29 te Lunteren : BZ - 20003041
OTTERLO

- slopen van een bijstaande schuur Otterloseweg 78 te Otterlo : BZ - 20003047

BEZWAREN
Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.
REACTIES
Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 03 26, of
68 03 37.Ede, 22 maart 2000

Deel: ' Bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen gemeente Ede '
Lees ook