Gemeente Zwijndrecht

Vrijstellingsprocedure bouwplannen
De Lus/ Mozartlaan en Pr. Beatrixstraat 2c, 4-6

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven ingevolge het bepaalde in artikel 19a, lid 4, WRO juncto artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht kennis van het feit dat in het infocentrum van de gemeente met ingang van 3 augustus 2001 gedurende 4 weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt de aanvraag om vrijstelling ex. artikel 19 WRO van:


*

SGW te Zwijndrecht tot het plaatsen van brandtrappen bij het woongebouw De Lus en Mozartlaan;

*

D. Youngs te Zwijndrecht tot het vergroten van de woning op het perceel Pr. Beatrixstraat 2c;

*

A.L. Arbouw te Zwijndrecht tot het vergroten van de woning op het perceel Pr. Beatrixstraat 4 en 6.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om, met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de voorgenomen vrijstelling kenbaar maken. Uw zienswijze kunt u richten aan:

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht
t.a.v. dhr. J.Foeken
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht.

Zwijndrecht, 2 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Bouwplannen Zwijndrecht ter inzage '
Lees ook