Gemeente Nijmegen


Bouwrijp maken van Woonpark Oosterhout gaat verder

De schorsing van de vergunning voor het bouwrijp maken van het middengebied van Woonpark Oosterhout en de bouwvergunning voor de projectontwikkelaar Bouwfonds is opgeheven. Dat heeft de president van de rechtbank te Arnhem vanmorgen mondeling medegedeeld. De Grond-exploitatie-maatschappij Waalsprong (GEM) kan nu verder met het bouwrijp maken. Daarna kan het Bouwfonds starten met de bouw van
151 woningen.
Door hoge waterstanden en vorst is het aantal werkbare dagen gering geweest, zodat de vertraging als gevolg van deze procedure gering is.

Raad van State
Daarnaast speelt er nog een tweetal procedures. De Groene Long heeft, naast het reeds lopende bezwaar, onlangs ook schorsingsverzoeken ingediend bij de Raad van State tegen de ontheffing voor de MER (milieueffectenrapportage) woningbouw en de vaststelling van het structuurplan voor de Waalsprong.

Afgelopen dinsdag heeft de Raad van State de gemeente Nijmegen en de Groene Long over dit schorsingsverzoek gehoord. Beide organisaties hebben hun standpunt toegelicht. Van gemeentezijde is daarbij vooral gewezen op het feit dat zowel de provincie Gelderland als de ministers van VROM en LNV met het structuurplan hebben ingestemd. Daarnaast is voor de gemeente de voortgang in de realiseren van de woningbouw van groot belang gegeven de afspraken met het Rijk, het KAN en de provincie Gelderland in het kader van het landelijk beleid. Over twee weken zal de Raad van State een uitspraak doen over het schorsingsverzoek voor de ontheffing van de MER. Over 6 weken volgt een uitspraak over het schorsingsverzoek voor het structuurplan.

Naast de schorsingsprocedure lopen er twee zogenaamde bodemprocedures. Daarover zal naar verwachting in mei van dit jaar de zitting van de Raad van State plaatsvinden.

Structuurplan
Het concept structuurplan voor de Waalsprong uit 1994 is na uitvoerig overleg met de toen nog betrokken gemeenten uit de Overbetuwe en uitvoerige inspraakprocedures in 1996 vastgesteld door de gemeenten Bemmel, Elst en Nijmegen. Daarbij waren naast de Groene Long ook betrokken de Dorpsraad Oosterhout, Vereniging Dorpsbelangen Ressen en de Dorpsraad Lent. Vervolgens is structureel en constructief overleg ontstaan over de uitwerking van het structuurplan in masterplannen en bestemmingsplannen met onder andere de Dorpsraad Lent, de Vereniging Dorpsbelangen Ressen, de ondernemersverenigingen Oosterhout en Lent.

Deel: ' Bouwrijp maken Woonpark Oosterhout Nijmegen gaat verder '
Lees ook