Gemeente Lisse

Aanvragen

Aanvragen om bouw- en/of sloopvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

Zwartelaan 8 - bouw woning met bedrijfsruimte

Anke Servaesstraat 3 - bouw tuinhuis

Poelwaai 17- vergroten woning

Vivaldistraat 26 - slopen delen winkelcentrum Poelmarkt
Ruishornlaan 29 - slopen fietsenstalling

Kastanjelaan 24 - bouw tuinhuis

Juliana-, Christina- en Wilhelminastraat - bouwen 60 huurwoningen en gedeelte stallinggarage

Juliana, Christina- en Wilhelminastraat - bouwen 42 woningen en ged.eelte stallinggarage

Emma-, Christina- en Julianastraat - bouwen resp. 3, 6 en 5 woningen


Voorgenomen vrijstellingenVivaldistraat 26 - vergroten en vernieuwen winkelcentrum Poelmarkt
Heereweg 335A - verhogen kapconstructie woning

van Linschotenstraat 14 - vergroten woning

De bouwplannen liggen van 10 augustus t/m 6 september 2001 ter inzage.
Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 6 september 2001 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Besluiten

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Irissenstraat 23 - vergroten woning

Achterweg 42 - bouwen carport

Spekkelaan 1 - vergroten clubgebouw

Achterweg 14 - veranderen bollenschuur tot woning
Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u daartegen schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 t/m 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.

Voorgenomen vrijstellingen

Voorgenomen vrijstelling bestemmingsplan Centrum 1986/gebruikswijziging perceel Heereweg 178

Burgemeester en wethouders van Lisse zijn voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de gebruiksmogelijkheden van (de begane grond) het pand Heereweg 178 (thans de showroom van Fiat Joren) alsmede de bijbehorende toegangspoort te wijzigen. De huidige gebruiksmogelijkheden betreffen: bedrijven, met een subbestemming garagebedrijven en deze mogelijkheden worden gewijzigd in: detailhandel.

De gebruikswijziging maakt deel uit van afspraken die gemaakt zijn in het kader van het dorpsvernieuwingsproject Westerdreef/Heereweg, waarbij de bedrijfsbestemmingen zijn komen te vervallen ten gunste van woonbestemmingen en in dit geval/gebied daarbij passende functies.

Het verzoek ligt met ingang van 10 augustus op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting in het gemeentehuis. Gedurende genoemde termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Voorgenomen vrijstelling bestemmingsplan Landelijk Gebied 1981 voor een verkeerskundige aanpassing van de T-splitsing Van Lyndenweg/Stationsweg

Burgemeester en wethouders van Lisse zijn voornemens vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan landelijk Gebied 1981 voor een verkeerskundige aanpassing van de T-splitsing Van Lyndenweg/Stationsweg. De huidige inrichting levert verkeersonveilige situaties op. Dit wordt veroorzaakt door conflictsituaties tussen (brom)fietsers en automobilisten. Het is een onoverzichtelijk punt. Er is daarom een plan ontworpen dat voorziet in het ter plaatse van de Van Lyndenweg, in zuidelijk richting verplaatsen van het fietspad dat langs de Stationsweg loopt, waardoor er opstelruimte ontstaat voor automobilisten die, komend vanaf de Van Lyndenweg, de Stationsweg op willen rijden.

Het plan ligt met ingang van 10 augustus 2001 gedurende veertien dagen, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Een ieder kan gedurende genoemde termijn zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Deel: ' Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Lisse '
Lees ook