CBS Persbericht


Datum: 16-02-99

Bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen toegenomen

In 1998 is voor bijna 34 miljard gulden aan bouwvergunningen verleend. Dat is 6% meer dan in 1997. Deze toename komt volgens het CBS door een toegenomen vraag naar bedrijfsgebouwen. Voor woningbouw is daarentegen sprake van een afname met 6%. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend is zelfs met 14% gedaald tot nog geen 88 duizend woningen.
In 1998 zijn bijna 91 duizend woningen gereedgekomen. Dat is iets minder dan in het jaar daarvoor. In afwijking van de landelijke cijfers is rond de drie grote steden in 1998 ruim een kwart meer woningen gereedgekomen dan in 1997. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in deze regio’s is echter met ongeveer 20% afgenomen.

Sterke stijging vergunningen voor bedrijfsgebouwen

De waarde van de verleende bouwvergunningen is in 1998 met 6% toegenomen tot bijna 34 miljard gulden. Dit is het gevolg van een sterke toename bij de bedrijfsgebouwen (+21%). Vooral voor de zakelijke dienstverlening (+53%) en het onderwijs (+40%) is volgens het CBS de waarde van de verleende bouwvergunningen fors gestegen. Voor woningbouw is sprake van een daling met 6%. De totale waarde van de verleende vergunningen is in 1998 vooral toegenomen in Limburg, Friesland en Gelderland. Een afname heeft zich voorgedaan in de provincies Utrecht en Zeeland. Voor woningbouwprojecten is de daling het grootst in Flevoland en Overijssel. In Gelderland en Friesland is de waarde juist toegenomen. De waarde van de verleende bouwvergunningen in de marktsector is toegenomen met 21%. De provincies Flevoland, Friesland en Gelderland laten hier de sterkste groei zien. Bij de budgetsector bedroeg de toename eveneens 21%. In deze sector zijn de provincies Limburg, Overijssel en Drenthe de grootste groeiers.

Minder bouwvergunningen voor woningen

In 1998 is voor 88 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dat is 14% minder dan in 1997. De afname is het sterkst in Flevoland, Overijssel en Groningen. Zuid-Holland is de provincie met het grootste aantal woningen waarvoor een vergunning is afgegeven (ruim 19 duizend); dit ondanks een afname van 15% vergeleken met 1997. In het afgelopen jaar zijn bijna 91 duizend woningen gereedgekomen. Dat is 2% minder dan in 1997. De afname is het sterkst in Drenthe en Limburg. Grote uitschieters zijn Noord- en Zuid-Holland, waar sprake is van een toename met rond de 20%.

Meer woningen in de grote stadsgewesten

In de zeven grote stadsgewesten (BON-gebieden) zijn vorig jaar ruim 40 duizend woningen gereedgekomen, een stijging van +6% ten opzichte van 1997. Deze toename is vooral het gevolg van de groei in de regio"s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In deze drie regio"s zijn in het afgelopen jaar bijna 27 duizend woningen gereedgekomen, bijna 30% meer dan in 1997. In het gebied rond Utrecht is het aantal gereedgekomen woningen in 1998 juist sterk afgenomen (-37%). In de overige stadsgewesten zijn ruim 21 duizend woningen gereedgekomen. Dat is 6% minder dan in het jaar daarvoor. In alle stadsgewesten samen staat ruim tweederde van het aantal opgeleverde woningen. Het aantal gereedgekomen woningen buiten de stadsgewesten is met 9% gedaald tot 29 duizend.

Minder bouwvergunningen in de grote stadsgewesten

Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend is in de zeven grote stadsgewesten gedaald met 15%. In tegenstelling tot de situatie bij het aantal gereedgekomen woningen zijn het bij de verleende bouwvergunningen juist de gebieden rond de drie grote steden waar de daling het sterkst is (-20%). De eerder door het CBS gemelde sterke toename in 1998 van het aantal ontvangen opdrachten voor woningbouwprojecten bij architecten in het BON-gebied Haaglanden heeft nog niet geleid tot een evenredige toename bij het aantal verleende bouwvergunningen. Alleen in de BON-gebieden Knooppunt Arnhem-Nijmegen en Bestuursregio Utrecht is voor meer woningen bouwvergunning verleend dan in 1997 (resp. 22% en 8%). Dat zijn ook de enige BON-gebieden waar eind 1998 meer woningen in uitvoering waren dan eind 1997.

Technische toelichting

De waardecijfers over de verleende bouwvergunningen hebben betrekking op bouwwerken (woningen en andere gebouwen) met bouwkosten van 50.000 gulden en meer (excl. BTW en grondkosten), waarvoor door een gemeente een bouwvergunning is verleend. De utiliteitsbouw wordt onderverdeeld in de marktsector en de budgetsector. De marktsector omvat agrarische gebouwen en bedrijfsgebouwen voor de industrie, bouwnijverheid, handel, horeca, vervoer, communicatie en zakelijke dienstverlening. De budgetsector omvat gebouwen voor de overheid, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg en overige dienstverlening (o.a. cultuur, sport en recreatie).

Deel: ' Bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen toegenomen '
Lees ook