BOVAG persbericht

Bron: Persberichten
Datum: 10-6-1999BOVAG en RAI missen dieselauto in Uitvoeringsnota Klimaatbeleid

De maatregelen die minister Pronk voorstelt in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid om de uitstoot van broeikasgassen door het wegverkeer terug te dringen missen gedeeltelijk hun doel. Dat is de mening van de BOVAG en RAI. Voor een deel van de maatregelen bestaan, aldus de organisaties, effectieve alternatieven. Bovendien ontbreekt ten onrechte de dieselauto in de Klimaatnota.

Grote moeite hebben BOVAG en RAI met het voorstel om nieuwe auto's te voorzien van een vermelding van de relatieve zuinigheid op basis van de grootte van de auto's. Door frequente wijzigingen van het aanbod van auto's en daarmee de samenstelling van de voorgestelde klassen, zal deze aanpak niet leiden tot een heldere voorlichting aan de consument. Daarnaast draagt het gegeven dat sommige grote auto's een gunstiger vermelding krijgen dan kleine auto's ook niet bij tot een begrijpelijk beeld voor de koper.

Het voorstel om de BPM te verlagen danwel te verhogen op basis van de genoemde klassen-indeling wijzen BOVAG en RAI af. Door deze maatregel wordt een onduidelijke situatie gecreëerd voor de autokoper. Het effect hiervan is een ernstige verstoring van de markt. Bij modellen met een langere levertijd kan geen prijs meer worden genoemd. De kans is namelijk groot dat de klassentarieven op het moment van afleveren alweer anders zijn dan op het moment van bestellen.

BOVAG en RAI stellen voor om een wijziging aan te brengen in de motorrijtuigenbelasting. De huidige indeling naar gewicht kan dan worden vervangen door een indeling naar CO2 emissie. Het grote voordeel van deze systematiek is dat niet alleen de nieuwe maar juist alle auto's onder een regeling tot vermindering van CO2 worden gebracht. Ook de koper van een gebruikte auto kan daardoor worden beïnvloed.

De beide organisaties betreuren het, dat de nota voorbijgaat aan het relatief gunstige effect van dieselauto's op de totale CO2-uitstoot. Bij de verbranding van 1 liter dieselolie wordt weliswaar meer CO2 geproduceerd, dan bij de verbranding van een liter benzine. Daar staat echter tegenover dat met een liter diesel een ongeveer 20 - 25 procent grotere afstand kan worden afgelegd. Het netto gunstige effect hiervan op de CO2 emissie is circa vijf procent.

BOVAG en RAI stemmen in met de voorstellen om de weggebruiker `zuinig rijden' bij te brengen. De vrijstelling van BPM voor meetinstrumenten die dit gedrag ondersteunen juichen de beide organisaties toe.

Het voorstel voor rekeningrijden levert geen bijdrage aan de vermindering van de CO2 emissie. BOVAG en RAI wijzen dit voorstel, dat zich niet richt op vermindering van autogebruik, overigens om andere redenen af.
De maatregelen om een directe relatie te leggen tussen het privé-gebruik van de zakenauto en de fiscale bijtelling worden door BOVAG en RAI ondersteund. Overigens verwachten de beide organisaties niet dat deze maatregel tot een merkbare vermindering van het privé-gebruik leidt. Daarnaast zetten BOVAG en RAI vraagtekens bij het budgettair neutrale karakter van de voorgestelde maatregelen.

Het voorstel om te komen tot een Europese regeling voor de N2O emissie juichen BOVAG en RAI toe.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

BOVAG: De heer H. Bruin Tel. 030-6595340
RAI Vereniging: De heer C. Boutens Tel. 020-5044949

Zoekwoorden:

Deel: ' BOVAG en RAI missen dieselauto in nota Klimaatbeleid '
Lees ook