Bron: Persberichten
Datum: 28-3-2000

BOVAG en RAI over Voorjaarsnota 2000:

Gebruik meevallers voor lastenverlichting, milieu en verkeersveiligheid

BOVAG en RAI pleiten in een brief aan minister Zalm van Financiën voor lastenverlichting voor autobezitters. Tevens willen beide organisatie dat de stimulering van schonere en zuiniger personenautos uit de meevallers wordt gefinancierd. Daarnaast pleiten beide organisaties voor investeringen in de bestrijding van fietsendiefstallen en het kentekenen van brom- en snorfietsen. Met de voorstellen van BOVAG en RAI is een bedrag gemoeid van iets meer dan 2 miljard gulden. Het kabinet heeft over 2000 en 2001 naar verluidt in totaal bijna 40 miljard te verdelen.

De voorstellen uit de brief:

Lastenverlichting voor autobezitters - In de achterliggende 10 jaar zijn de lasten verdubbeld en zijn de brandstofprijzen sterk gestegen. BOVAG en RAI stellen nu voor om de lasten voor autobezitters te verlichten door de Belasting Personenautos en Motorrijwielen (BPM) en de motorrijtuigenbelasting (MRB) structureel te verlagen. De verlaging dient per saldo overeen te komen met de opbrengst van de accijnsverhoging van juli 1991 (het kwartje van Kok). Dit jaar gaat het dan om een bedrag van 1375 miljoen gulden.
Het voorstel van BOVAG en RAI komt neer op een verlaging van de BPM met 400 gulden en van de MRB met 180 gulden per auto.
Fiscale stimulering van schone en zuinige autos - BOVAG en RAI stellen voor om de voorgenomen stimuleringsmaatregel, voor de aanschaf van personen- en bestelautos die vanaf 2001 reeds voldoen aan de Europese milieunormen van 2005, uit de meevallers te financieren. Voor dit doel dient 150 miljoen gulden te worden uitgetrokken. Daarnaast stellen beide organisaties voor om de, door het kabinet, voorgenomen maatregel om de aanschaf van zuinige autos fiscaal te stimuleren, te financieren door hiervoor
420 miljoen uit de meevallers te bestemmen. BOVAG en RAI gaan er van uit, in tegenstelling tot de plannen van het kabinet, dat deze stimuleringsmaatregelen zonder lastenverzwaring voor alle andere automobilisten worden gerealiseerd.

Financiële bijdrage aan de kentekening van brom- en snorfieten Ondanks een convenant met de Nederlandse overheid is de kentekening van brom- en snorfietsen nog steeds niet gerealiseerd. De overheid hikt vooral tegen de hoge kosten, 180 gulden per voertuig, aan. BOVAG en RAI stellen voor om vanuit de meevallers in de uitgaven van de Rijksoverheid eenmalig een financiële bijdrage van 50 miljoen gulden te leveren aan de kentekening van brom- en snorfietsen.

Bestrijden van fietsdiefstallen - BOVAG en RAI stellen voor de bestrijding van fietsdiefstallen een extra impuls te geven door het realiseren van stallingmogelijkheden in oude stadswijken. Daarnaast is 3 miljoen gulden nodig voor apparatuur die het mogelijk maakt het elektronisch identificatiesysteem voor fietsen, de zogenaamde tags, te kunnen uitlezen.

Amsterdam, 28 maart 2000

TOP

Deel: ' BOVAG en RAI over Voorjaarsnota 2000 '
Lees ook