Kamer van Koophandel Rivierenland

Boxem wil nieuw toeristisch bureau in Rivierengebied ondersteunen

De Kamer van Koophandel Rivierenland heeft de medewerking gevraagd van de Provincie Gelderland bij de oprichting van een nieuw regionaal bureau voor toerisme. Eerder deze week heeft de VVV Rivierenland haar deuren voorgoed moeten sluiten. Hiermee dreigt het toeristische voorseizoen slecht van start te gaan. Door het ontstane VVV-vacuüm dreigt ook de promotie van het gebied uiteen te vallen in versnipperde, lokale acties. Gedeputeerde Boxem heeft positief gereageerd op dit initiatief van de Kamer van Koophandel. Hij roept de gemeenten en het bedrijfsleven op om geen eigen ad-hoc oplossingen te zoeken maar om alle krachten bundelen in een nieuw Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT). Als de regio gezamenlijk in een RBT investeert, zal de provincie niet achterblijven en bijdragen in de oprichting.

De Provincie Gelderland rondt op dit moment de toeristische beleidsnota "Mooi Dichtbij" af. In deze nota geeft de provincie aan de Gelderse regio's te willen profileren als vakantie-regio's met onderscheidende imago's. Om dit te realiseren moet de organisatie van promotie en marketing in het toeristische veld anders worden ingericht. De provincie wil dat in iedere regio toeristische marketingbureau's ontstaan, die de wensen van ondernemers en gemeenten kunnen vertalen in toeristische producten en campagnes die het imago van de streek versterken. Deze regionale bureaus voor toerisme (RBT's) zullen gefaciliteerd worden door het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT), de provinciale uitvoeringspartner van de provincie, die zich o.a. bezighoudt met marktonderzoek, kennis-overdracht, innovatie en beleidsadvisering en op het gebied van regio- marketing.

Vernieuwde marketing-aanpak
Vooruitlopend op bovengenoemde nota, heeft G.S. en de Statencommissie Economie en Landelijk gebied , zich onlangs kunnen vinden in het voorstel van gedeputeerde Boxem om versneld over te gaan tot herziening en aanpassing van het toeristisch organisatiemodel in Gelderland. Zo dwingt de sterke teruggang van het toerisme op de Veluwe, vroeger een van de sterkste Nederlandse vakantie-regio's, onder meer tot een integrale, vernieuwde marketing-aanpak. Daarnaast roept het bedrijfsleven op tot oprichting van RBT's die hen kunnen ondersteunen bij de promotie van hun gebied. Tenslotte staan de VVV's - van oudsher dé bundelaars en promotors van het toeristische aanbod - onder sterke druk. De VVV-formule heeft zich niet kunnen aanpassen aan de veranderde marktomstandigheden. Een landelijke reorganisatie van het VVV-wezen heeft geen oplossing hiervoor kunnen bieden. Gemeenten en toeristische bedrijven verliezen het vertrouwen in de VVV's en zoeken naar nieuwe wegen voor de promotie van hun regio. Een voorbeeld hiervan is de start van het Regionaal Bureau voor Toerisme KAN op initiatief van het bedrijfsleven en de lokale overheid. De provincie is inmiddels gestart met het uitwerken van een plan van aanpak voor de herziening en aanpassing van het toeristisch organisatiemodel. Hiertoe wordt overleg gevoerd met betrokken partijen.

Deel: ' Boxem wil nieuw toeristisch bureau in Rivierengebied ondersteunen '
Lees ook