Provincie Noord-Brabant


Persbericht

Expertmeeting Topmanagers Brabants bedrijfsleven:

"Brabant moet durven kiezen voor technologie"

Brabant is de derde behoort bij de drie meest hoogwaardige technologische topregio's vanin Europa. Dat moeten de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en alle andere betrokkenen in Brabant niet alleen erkennen, maar ook en gezamenlijk, landelijk en internationaal, met ambitie uitdragen. Brabant mag niet tevreden zijn met een derde plaats. Alleen de eerste plaats telt. Innovatie en technologiebeleid moeten daarom hoger, zo niet op de hoogste plaats, op de politieke en bestuurlijke agenda staan. Brabant moet nadrukkelijker kiezen en die keusze bepalend laten zijn voor toekomstig handelen. Deze conclusies s kunnen getrokken wordenzijn afkomstig uit de een ontmoeting tussen topmanagers uit het de Brabants bedrijfslevene hightech en procesindustrie en de gedeputeerde voor economische zaken, Onno Hoes. Op zijn initiatief vond de expertmeeting plaats om duidelijkheid te krijgen over de noodzakelijke acties rol van de provincie als het gaat om innovatie en technologie.

Hoes is ingenomen met de uitkomsten van de eerste expertmeeting. "De eensgezindheid en stelligheid die deze topmanagers tonen in hun opvattingen sterken mij in mijn overtuiging dat de toekomst van Brabant ligt in de innovatie. De voorsprong die we op technologisch gebied hebben moeten we vasthouden. Het is nu het moment dat we deen omslag moeten maken gezien de huidige economische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande sociale ontwikkelingen zoals sterk stijgende werkloosheid. We kunnen er niet omheen om duidelijke keuzen te gaan maken. Naast het versterken van het woon- en leefklimaat van Brabant zullen Ook zullen we oop korte termijn acties nodig zijn waarbij je kunt denken aan investeringen in ict-toepassingen, samenwerking tussen universiteiten onderling en tussen bedrijven, realiseren van internationaal onderwijs voor buitenlandse medewerkers, het naar Brabant halen van kennisinstellingen zoals TNO en het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid meer richten op hoogwaardig geschoold personeel. Wat goed is voor Brabant is ook goed voor Nederland.", ", aldus de
gedeputeerde die daarom vindt dat de landelijke overheid investeringen in technologie en innovatie in de Brabantse regio moeten laten plaatsvinden.


Speerpunt
De ontmoeting was een van de stappen van de provincie Noord-Brabant om versterking van innovatie als speerpunt van economisch beleid om te zetten in daadwerkelijke acties. Het was tevens een eerste antwoord op de oproep van enkele toonaangevende innovatieve bedrijven aan de landelijke overheid en de provincie om daadwerkelijk werk te maken van innovatiebeleid. Door de verplaatsing van steeds meer maakindustrie vanuit Nederland naar lage lonenlanden dreigt ook de kennis en de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten die weg te gaan volgen.
De bedoeling is dat de expertmeeting zal de komende maanden in een of andere vorm een vervolg zal krijgen.

Deel: ' Brabant moet durven kiezen voor technologie '
Lees ook