Provincie Noord-Brabant


Persbericht


start revitalisering landelijk gebied

Circa 15 intensieve veehouderijen uit ecologisch kwetsbare gebieden naar groeilocaties

Circa 15 intensieve veehouderijen kunnen in Brabant inschrijven op een verplaatsingsoperatie. De provincie ondersteunt bedrijven die in aanmerking komen financieel om te kunnen verhuizen naar locaties met groeimogelijkheden en een goed ondernemingsperspectief. De ondernemingen liggen nu in gebieden met hoge natuur- en landschapswaarden. Dat levert nu en in de toekomst beperkingen voor de bedrijfsvoering op en belast de natuur- en landschapswaarden. De provincie roept deze operatie in het leven om een impuls te geven aan de praktische uitvoering van de revitalisering van het landelijk gebied.

De revitalisering of reconstructie is noodzakelijk omdat in het landelijk gebied boerderijen, woonwijken, natuurgebieden en recreatiebedrijven elkaar op veel plaatsen in de weg zitten. Een betere verdeling van de ruimte op het platteland levert nieuwe kansen op voor de agrarische sector, een betere waterhuishouding en zekerstelling van gebieden met natuur- en landschapswaarden op. Het revitaliseringsproces zal in Brabant de komende 12 jaar een investering van circa 2 miljard euro vergen. Landelijk is dat circa 7,3 miljard.

Een belangrijk onderdeel is de verplaatsing van intensieve veehouderijen uit gebieden met natuur- en landschapswaarden. Dat levert ondernemingen op nieuwe locaties betere bedrijfsperspectieven op. Zeven reconstructiecommissies en twee gebiedscommissies bereiden momenteel plannen voor, waarin ruimte zal worden gecreëerd voor intensieve veehouderijen, tegelijk met zogenaamde extensiveringsgebieden, waar deze bedrijven moeten afbouwen. Uit een onderzoek van de provincie blijkt dat er circa 390 vitale intensieve veehouderijen in deze extensiveringsgebieden gevestigd. Deze bedrijven dienen elders ruimte te krijgen. Eerder richtte de provincie samen met de ZLTO de Ontwikkelingsmaatschappij Intensieve veehouderij (OMIV) op. Deze ondersteunt de bedrijven bij het vinden en ontwikkelen van de nieuwe locaties. De verplaatsingsoperatie biedt de mogelijkheid het financiële gat, dat er vaak bij verplaatsing gaapt, te overbruggen.

`Het is nu zaak om een impuls te geven en te laten zien dat er daadwerkelijk bedrijven verplaatst worden. We willen de onzekerheid bij de sector wegnemen' zegt gedeputeerde Eric Janse de Jonge. De regeling wordt binnenkort opengesteld voor intekening. Dat geschiedt door het plaatsen van een advertentie. Agrarische ondernemers die intensieve veehouderijen hebben in gebieden met natuur- en landschapswaarden, de ecologische hoofdstructuur, kunnen dan intekenen. De provincie koopt de vrijkomende gebouwen op; deze worden gesloopt. De ondernemer investeert de opbrengst van de verkoop in de nieuwe locatie. De operatie blijft niet beperkt tot de reconstructiegebieden op de zandgronden, ook ondernemers uit West-Brabant kunnen intekenen.

De agrarische ondernemers kunnen dan bijvoorbeeld in landbouwontwikkelingsgebieden hun bedrijf voortzetten. Zij kunnen daarbij een beroep doen op de diensten van de OMIV. Voor deze verplaatsingsoperatie hebben Provinciale Staten 10 miljoen Euro beschikbaar gesteld. Dit in aanvulling op het geld dat het Rijk geld onlangs vrijmaakte in het 'krokusakkoord'. Rijk, provincies en gemeenten sloten dit op 10 maart.Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl ---- --

Deel: ' Brabant verplaatst 15 intensieve veehouderijen naar groeilocaties '
Lees ook