NIBRABrand 99: Europees vakevenement voor brandweer en andere parate diensten

Een compleet overzicht van alle nieuwe producten en diensten voor de brandweer, in combinatie met een congresprogramma en ontmoetingen met collega's uit binnen- en buitenland. Dat biedt Brand 99, de vakbeurs voor de brandweer en andere parate diensten.

Dit Europese vakevenement is gestoeld op drie pijlers: de beurs, het kennisplatform en de beurs als sociaal meetingpoint.

De 150 bedrijven die meedoen aan de beurs verschaffen informatie op het gebied van communicatie-, meet- en regelapparatuur, brandweer- en hulpvoertuigen, persoonlijke uitrusting en preventiemiddelen. Door de ontwikkelingen in de brandweersector komen zaken als automatisering, bouwkundige preventie en medische producten en diensten eveneens uitvoerig aan bod.

Op het RAI-buitenterrein voor de entree van Brand vinden demonstraties plaats van het Verkeersveiligheidscentrum Rozendom. Met een brandweervoertuig worden er noodstops en uitwijk- manoeuvres op verschillende wegdekken behandeld. In een driving simulator kan een autorit met optische- en geluidssignalen worden gemaakt, en worden diverse gevarensituaties nagebootst en risico's gesimuleerd.

Geneeskundige hulpverlening bij rampen

Evenals op Brand 96 vindt tijdens de beurs een congres plaats. Het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert het internationale congres: "International Conference on Disaster Management and Medical Relief".

Het voornaamste thema van het congres is rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverlening daarbij. Het programma wordt opgebouwd vanuit drie invalshoeken: allereerst komen de bestuurlijke verantwoordelijk- heden voor een adequate geneeskundige hulpverlening bij incidenten

en rampen en het zoeken naar een kostenefficiënte en flexibele hulp- verleningsorganisatie aan bod. Als tweede onderwerp worden oplossings- richtingen voor operationele confrontaties in de praktijk en ervaringen

en problemen tijdens de voorbereiding besproken. Tot slot komen de medische aspecten van de geneeskundige hulpverlening van rampterrein naar ziekenhuis aan bod.

De conferentie is bedoeld voor bestuurders, beleidsambtenaren en praktijk- mensen uit kringen van overheden, brandweer, geneeskundige diensten, ambulancediensten, politie en defensie. Er worden ook specifiek medische onderwerpen besproken, waardoor (para-)medici zich internationaal binnen hun vakgebied kunnen oriënteren. Nationale en internationale autoriteiten van naam treden als sprekers op. Het congres start een dag voor de beurs, maandag 14 juni, en is tot en met woensdag 16 juni.

Jaarcongres NVBC over "De binnenaanval"

Tijdens Brand 99 vindt verder het jaarcongres plaats van de Brand- weervereniging NVBC. Op donderdag 17 en vrijdag 18 juni 1999 staan lessen uit de brandweerpraktijk en onderzoek centraal in dit congres met als thema "De binnenaanval". Een actueel thema naar aanleiding van enkele recente incidenten waarbij brandweermannen tijdens de toepassing van de binnenaanval omgekomen zijn.

Uitvinderswedstrijd

Ook dit jaar is er veel animo onder de leden van de beroeps-, vrijwillige en bedrijfsbrandweerkorpsen om deel te nemen aan de Uitvinderswedstrijd. Knappe koppen uit verschillende korpsen tonen vernuftige oplossingen voor problemen uit de dagelijkse praktijk. De inzendingen liggen vooral

op het gebied van praktijkgerichte aanpassingen en goedkope, breed toepasbare oplossingen voor problemen die brandbestrijders in de praktijk meemaken. De meest innovatieve en originele inzendingen bereiken de jury, waarin professionals uit de brandweerwereld zitting hebben. Naast

de winnende inzending is straks ook een selectie van de ingezonden producten voor deze vierde Uitvinderswedstrijd te zien op Brand 99.

Brand trekt goed bezoek

Brand trekt traditiegetrouw veel publiek. De 28.399 bezoekers die in 1996 de entree passeerden representeerden meer dan 10.000 bedrijven. Een op de tien bezoekers kwam uit het buitenland. Drie van de vier bezoekers waren rechtstreeks betrokken bij brandbestrijding en brandpreventie binnen het bedrijf waar men werkzaam was. Men verbleef bijna vier uur op de beursvloer en waardeerde het evenement met een rapportcijfer van 7,6.

Organisatie

Brand 99 staat onder auspiciën van de NVBC en wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Beveiligingsondernemers (VeBON) en de Vereniging voor arbeidsveiligheid en gezondheid, industriële hygiëne, acute gezondheidszorg en milieubewaking (AVAG).

Openingstijden

Brand 99 is van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 juni 1999 dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 19 juni van 10.00 tot 15.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Amsterdam RAI, projectteam Brand 99, telefoon 020-5491212, fax 020-5491839.

Deel: ' Brand 99 Vakevenement en congres voor parate diensten '
Lees ook