Gemeente Alphen aan den Rijn


Uitkomst second opinion bevestigt standpunt gemeente:

Brandveiligheid Avifauna ruim voldoende

Naar het oordeel van DHV Huisvesting en Vastgoed uit Amersfoort is de brandveiligheid bij Avifauna ruim voldoende en wordt voldaan aan de huidige eisen en inzichten op het gebied van bouwregelgeving. De brandveiligheid van Avifauna is, vergeleken met de vier andere door DHV onderzochte Van der Valk vestigingen, het beste bevonden. Op enkele detailpunten zijn nog verbeteringen gewenst, maar urgente maatregelen zijn niet nodig.

DHV heeft in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn een second opinion uitgevoerd naar de brandveiligheidssituatie bij Avifauna. Aanleiding voor dit onderzoek was de rapportage van het ministerie van VROM over de veiligheid en gezondheid bij alle Van der Valk vestigingen in Nederland. In deze rapportage concludeerde VROM dat er een aantal onveilige situaties zou zijn. Uit eigen controle in maart en hercontrole in mei 2002 was echter gebleken dat er geen ernstige gebreken of publieksonveilige situaties bij Avifauna waren. Dit verschil van mening was voor de gemeente aanleiding om een second opinion te laten uitvoeren door een onafhankelijk extern bureau.

Uit dit nader onderzoek blijkt dat de brandveiligheid bij Avifauna ruim voldoende is en dat aan de huidige eisen en inzichten op het gebied van bouwregelgeving wordt voldaan. Op een aantal punten kunnen nog verbeteringen worden aangebracht om de brandveiligheid van de gebouwen te maximaliseren. Voor een deel gaat het hier over zaken waarvan de gemeente reeds op de hoogte was en voor een deel over niet verplichte maar aan te bevelen voorzieningen. Zo laat naar oordeel van DHV de compartimentering van de gebouwen op enkele plaatsen te wensen over. Verder zijn er twijfels over de brandwerendheid van sommige deuren en is de staalconstructie niet altijd volledig met brandwerend materiaal bekleed. In het licht van de algemene conclusie zijn dit details in het totale rapport, waar de gemeente reeds van op de hoogte was. In overleg tussen gemeente en de directie van Avifauna zijn reeds in een eerder stadium afspraken gemaakt over de afhandeling van deze punten.

Een afgeleide onderzoeksvraag was of er voor het afgeven van de gebruiksvergunningen de juiste regelgeving en een juiste interpretatie zijn gehanteerd. Met andere woorden of de gebruiksvergunningen correct zijn verleend. Volgens DHV is dit wel het geval. Het entreegebouw met de ontvangstreceptie links van de entreepoort heeft geen gebruiksvergunning, aangezien er gewoonlijk minder dan 50 personen aanwezig zijn. Daardoor is dit gebouw niet vergunningspichtig.

Daarnaast is gebleken dat de gebruiksvergunningen op hoofdlijnen worden nageleefd en dat voor alle gebouwen de bij de gebruiksvergunningen behorende tekening(en) moeten worden aangepast aan de werkelijke gebruiksituatie. Inmiddels zijn de tekeningen met indeling van de gebouwen, de draairichting van de deuren en de locatie van de blusmiddelen geactualiseerd en worden binnenkort aan de gebruiksvergunningen toegevoegd.

Het onderzoeksrapport van DHV zal ter kennisneming aan de gemeenteraad worden aangeboden. Daarnaast wordt het eveneens aan het ministerie van VROM aangeboden.

Persbericht 27, 23 januari 2003

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 27 januari 2003 laatste wijziging

Deel: ' Brandveiligheid Avifauna in Alphen ruim voldoende '
Lees ook