Gemeente Barendrecht

Persberichten

Per maand kunt u de meest actuele informatie van de gemeente bekijken. Deze berichten worden ook gestuurd naar de officiële pers.

Indien noodzakelijk vinden dagelijks de wijzigingen plaats.

Persbericht nummer 29, 19 april 1999

Uitreiking eerste gemeentelijke onderscheiding aan Unie van Vrijwilligers

Barendrecht - Een inwoner of instelling van de gemeente op een speciale wijze waarderen voor bijzondere verdiensten, is iets waartoe reeds veel gemeenten zijn overgegaan. Ook Barendrecht kent een regeling die het mogelijk maakt een inwoner of instelling inde gemeente een gemeentelijke onderscheiding toe te kennen.

De eerste penning wordt uitgereikt aan de voorzitter van de Unie Van Vrijwilligers (UVV) in Barendrecht. De voorzitter van commissie Gemeentelijke Onderscheiding, burgemeester Van de Wouw, overhandigt de penning op woensdag 21 april om 10.00 uur tijdens de algemene ledenvergadering van de UVV. Deze vindt plaats in Restaurant Vrijenburg aan de Vrijenburgweg 2 in Barendrecht.

De motivatie van de commissie

De motivatie van de commissie Gemeentelijke Onderscheiding is alsvolgt geformuleerd. De Unie Van Vrijwilligers (voorheen de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers) werd in juli 1966 in Barendrecht opgericht door mevrouw Van Hoorn. Aanvankelijk bestond deze Barendrechtse afdeling uit 8 dames. Op dit moment zijn er ongeveer 60 dames actief met vrijwilligerswerk (onder wie één van het eerste uur!).

In de afgelopen 33 jaar zijn tal van vrijwilligersactiviteiten ontplooid:

bezoeken van alleenstaande ouderen in Barendrecht.

oppasdienst: bemiddelen voor ouders die oppas nodig hebben

oppas bij zieken en bejaarden (overgenomen door "Graag Gedaan"): oppas door U.V.V.-ers zelf

autodienst voor bejaarden (later overgenomen door St. Welzijn Ouderen B'drecht)

oppashuisdieren in vakantietijd (gedurende 1 jaar)

begeleiding bejaardensoos in voorm. cultureel centrum De Schalm

medewerking aan winkelavonden voor gehandicapten en ouderen vanuit Barendrecht naar Rotterdam en Dordrecht

begeleiding van gehandicapten en ouderen naar concerten in De Doelen

kinderkledingbeurs 2x per jaar (vanaf 1967 tot heden)

dameskledingbeurs (startte later dan kinderkledingbeurs, wordt tot op heden 2x p.j. gehouden

speelgoedbeurs (1x)

boekendienst en puzzeltheek

bloemendienst in verpleeghuis De Elf Ranken in R'dam-Lombardijen

winkeltje in De Elf Ranken (gedurende ruim 25 jaar, 6 middagen en 2 avonden in de week); inkoop artikelen etc. Sinds 1997 doet De Elf Ranken dit zelf

barwerkzaamheden en gastvrouwen in het dienstencentrum

nazorg gehoorgestoorden

vertegenwoordigd in de Vrouwenraad (voorzitter)

in 1981 werd reeds kleding ingezameld voor Polen

maaltijdvoorziening Tafeltje-Dek-Je (sinds 1976)

seniorenrestaurant in het dienstencentrum (2x per week)

Op zijn minst opvallend is het, dat de U.V.V. altijd gedraaid heeft zonder subsidie van de overheid. Slechts voor de twee laatstgenoemde activiteiten is gemeentelijke ondersteuning gegeven, o.a. in de vorm van ruimte.

De activiteiten die geld kosten, worden betaald uit opbrengsten van andere activiteiten. Zo heeft het winkeltje in De Elf Ranken door scherpe inkoop altijd voldoende geld in kas gebracht. Ook fooien voor de maaltijdvoorzieningen en schenkingen hebben de U.V.V. gedurende zoveel jaar in staat gesteld om niet alleen gestartte activiteiten te continueren, maar tevens nieuwe vormen van vrijwilligerswerk te beginnen.

Een aardige ontwikkeling is het overnemen van bepaalde activiteiten door nieuwe vrijwilligersorganisaties. De U.V.V. heeft kledinginzameling gedaan voor Polen. Na enkele jaren kwamen er plaatselijke organisaties die zich speciaal daarop gingen toeleggen. De U.V.V. begon met kledingbeurzen. Inmiddels is er in Barendrecht een Second-Hand-Project, speciaal voor gedragen kleding. Het idee van de U.V.V. bleek namelijk enorm aan te slaan.

Op deze wijze heeft de U.V.V. in Barendrecht in de afgelopen 33 jaar haar stempel duidelijk in de plaatselijke gemeenschap gezet. Er is op sociaal gebied enorm veel geïnitieerd en uitgevoerd. Het unieke van de U.V.V. is dat haar activiteiten niet slechts zijn gericht op ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en hulpbehoevenden, maar ten goede komen aan alle Barendrechters.

De gemeentelijke onderscheiding

De gemeentelijke onderscheiding is een mogelijkheid om iemand of een instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Barendrechtse gemeentschap een tastbare waardering te geven. De adviescommissie die zich buigt over voorgedragen personen of instellingen, bestaat uit de burgemeester, twee leden van de gemeenteraad en twee burgers uit Barendrecht. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over een voordracht van de commissie.

Einde persbericht nummer 29

Copyright © 1999 Gemeente Barendrecht
Laatste wijziging: 25 april 1999

Deel: ' Brarendrechtse onderscheiding voor Unie van Vrijwilligers '
Lees ook