Gemeente Breda


GEMEENTE EN NS VASTGOED MAKEN GEZAMENLIJK PLAN VOOR SPOORZONE BREDA

Over een paar jaar verrijzen in de omgeving van het NS station Breda nieuwe kantoren, bedrijven en woningen. Daarnaast wordt het woon- en leefmilieu in de wijken Belcrum en Spoorbuurt verbeterd. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de auto. Deze ontwikkelingen worden opgenomen in een zogenoemd masterplan voor de Spoorzone dat in de zomer van 2000 gereed moet zijn. De Spoorzone bestaat uit het station en omgeving, Belcrum, Spoorbuurt en bedrijventerrein Emer zuid. Voor de ontwikkeling van kantoren en bedrijven gaat de gemeente bij de voorbereiding van het plan nauw samenwerken met NS Vastgoed die circa 90% van de grond in het Stationsgebied in bezit heeft. Deze samenwerking is op 22 april officieel bekrachtigd door het ondertekenen van een intentieovereenkomst tussen NS Vastgoed en de gemeente Breda. Het College van B&W heeft op 20 april ingestemd met de start van het project Spoorzone en de samenwerking met NS Vastgoed.

HSL shuttle

In 2005-2006 krijgt Breda een nieuwe verbinding met Amsterdam en Antwerpen door middel van een shuttletrein op het HSL spoornet van West Europa. Deze ontwikkeling maakt het gebied rond het station Breda een aantrekkelijke vestigingsplaats voor onder andere kantoren en bedrijven. De Spoorzone is het gebied waar de positieve effecten van de HSL shuttle kunnen worden benut.

In het masterplan Spoorzone wordt aangegeven op welke manier dat zou kunnen. Daarbij is ook aandacht voor de effecten die de ontwikkelingen rond het station hebben voor de aangrenzende wijken zoals Belcrum en Spoorbuurt. Het project Spoorzone is een uitwerking van het programma Zuidelijk Vervoersknooppunt uit het Stadplan dat in het voorjaar van
1998 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het Stadsplan bevat voor de komende jaren op hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkeling van Breda.

Vanwege de relatie met de HSL shuttle heeft de rijksoverheid het project Spoorzone Breda toegevoegd aan de lijst met nieuwe sleutelprojecten in Nederland. Andere sleutelprojecten zijn Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem. Deze steden leveren met de herontwikkeling van het stationsgebied een bijdrage aan het rijksbeleid op het gebied van onder andere intensief ruimtegebruik, beperking van de automobiliteit, bevordering van de leefbaarheid en de realisering van een (internationaal) concurrerend vestigingsmilieu voor bedrijven. Wanneer Breda definitief is benoemd tot sleutelproject kan de stad rekenen op een forse financiële bijdrage van het rijk bij de ontwikkeling van de Spoorzone.

Planning

Tot september van dit jaar werken de gemeente en NS Vastgoed aan een aantal verkennende studies. Tussen september 1999 en juli 2000 wordt gewerkt aan het opstellen van een masterplan Spoorzone en de uitwerking van een stedenbouwkundig plan voor de Stationsomgeving. Voor een aantal belangrijke aspecten wordt externe deskundigheid ingehuurd. Teun Koolhaas uit Rotterdam kijkt naar de stedenbouwkundige structuur van het gebied Spoorzone. Atelier Pro met Hans van Beek uit Den Haag adviseert over het stedenbouwkundig plan voor de Stationsomgeving. Bureau Buck onderzoekt de economische potenties van het gebied.

De direct betrokken bewoners- en bedrijvenorganisaties zijn afgelopen weken over de start van dit project geïnformeerd. Direct na het collegebesluit op 20 april hebben alle betrokken bewoners en bedrijven uit het plangebied een Breda Bericht ontvangen. De stad wordt het komende jaar ook betrokken bij het opstellen van het masterplan en het stedenbouwkundig plan.

Breda, 22 april 1999

Deel: ' Breda en NS Vastgoed maken gezamenlijk plan voor spoorzone '
Lees ook