Gemeente Breda


OPLOSSING GELUIDSPROBLEMATIEK A58

De overeenkomst tussen de gemeente Breda en Rijkswaterstaat over de verhoging van de huidige geluidwallen met geluidsschermen langs de A58, is afgerond. De klankbordgroep A58, die ongeveer zeventig omwonende vertegenwoordigt, heeft ingestemd met het voorstel. Ook over de inpassing van de schermen in het landschap, door het planten van klimop, is overeenstemming bereikt. De overeenkomst wordt vanaf 1 december van kracht. De gemeente moet hiervoor het beroep intrekken dat was aangetekend tegen het besluit van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, waarop de hoogte van de geluidwal was gebaseerd. Daarnaast moet de gemeente het benodigde extra budget beschikbaar stellen. Tot slot geeft de overeenkomst aan dat alle beroepen van de omwonenden moeten zijn ingetrokken. Het College van Burgemeester en Wethouders is akkoord gegaan met het voorstel. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het intrekken van het beroep en stelt ook voor een krediet beschikbaar te stellen van ƒ 248.284,-. Dit voorstel komt aan de orde in de commissie Milieu en Onderwijs van 16 november. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 25 november. De planning geeft aan dat binnen twee jaar de aanvullende geluidsbeperkende constructies zijn afgerond.

De overeenkomst die de gemeente Breda en Rijkswaterstaat hebben gesloten, gaat 1 december van kracht. De gemeente moet voor deze tijd haar beroep intrekken en daarnaast de aanvullende financiën beschikbaar stellen. De klankbordgroep A58 heeft ingestemd met de overeenkomst zowel wat betreft de aanvullende geluidsmaatregelen door het plaatsen van betonnen geluidsschermen als het planten van klimop om de schermen in het landschap in te passen.

De klankbordgroep A58 bestaat uit ongeveer zeventig omwonenden van de A58 tussen het knooppunt Galder en St.Annabosch die beroep hebben aangetekend. Deze omwonenden zullen ook voor 1 december hun beroep moeten intrekken. Iedere omwonende moet dit zelf doen, de klankbordgroep is hiervoor niet gemachtigd. De gemeente zet zich in om met omwonenden te overleggen.

Door het plaatsen van schermen conform de overeenkomst wordt de geluidbelasting van de woningen langs de A58 teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau, rekening houdend met de landelijke uitgangspunten en de plaatselijke situatie. De hoogte van de geluidsschermen varieert van 0,40 tot 2,90 meter. Met het aanbrengen van één van de geluidsschermen, tussen de Chaamse Beek en Chaamsebaan, is voor de gemeente een bedrag van ƒ 448.284,-- gemoeid.

De gemeenteraad van Nieuw-Ginneken heeft al eerder twee ton beschikbaar gesteld voor de aanleg van extra geluidwerende maatregelen. De gemeenteraad wordt nu gevraagd de resterende kosten voor het schermdeel, een bedrag van f 248,284,-, beschikbaar te stellen. Rijkswaterstaat neemt de overige kosten voor zijn rekening.

Het College heeft dit voorstel in mei dit jaar besproken. De commissie Milieu en Onderwijs heeft hierop het voorstel behandeld maar toen nog geen advies gegeven vanwege de vele vragen die er over de overeenkomst bestonden.

Op verzoek van de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is een schikkingsvoorstel tot stand gekomen. Dit was een compromis tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Nieuw Ginneken, onder akkoord van het ministerie van VROM en de klankbordgroep A58.

Breda, 11 november 1999

Deel: ' Breda en Rijkswaterstaat eens over geluidswallen A58 '
Lees ook