Gemeente Breda


COLLEGE GEEFT VISIE OP GEWENSTE ONTWIKKELING TETERINGEN

In de Ontwikkelingsschets Kom Teteringen geeft het college van burgemeester en wethouders een visie op de ontwikkeling van Teteringen voor de komende 10 à 15 jaar. De ontwikkelingsschets is opgesteld met oog op het nieuw te maken bestemmingsplan voor het bestaande dorp Teteringen. Het college geeft de schets nu vrij voor consultatie. Tot
1 april ligt de ontwikkelingsschets ter visie en zijn reacties te geven.

In de ontwikkelingsschets Kom Teteringen staat een uitgebreide beschrijving van de sterke en zwakke kanten van het dorp. Gewenste en ongewenste ontwikkelingen en diverse aandachtspunten zijn geïnventariseerd. In de schets geeft het college een visie op de gewenste ontwikkeling van Teteringen, daarbij rekening houdend met de geplande woningbouw. Met name op het gebied van voorzieningen zoals winkels, scholen en het verkeer vereist dat enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige situatie. De uiteindelijke ontwikkelingsvisie bevat de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan. Uit de analyse blijkt dat er behoefte is aan een versterking van de groenstructuur, de inrichting van de openbare ruimte en de voorzieningen voor voetgangers en fietsers. De overgang van het dorp naar het landschap verdient aandacht, bijvoorbeeld bij de uitwerking van de uitbreiding. De relatie met het buitengebied moet zoveel mogelijk worden behouden.

Ontwikkelingen

In de ontwikkelingsschets staan twaalf locaties genoemd waar in de toekomst veranderingen kunnen plaatsvinden. Voor die locaties zijn randvoorwaarden opgesteld waaraan de ontwikkelingen dienen te voldoen.

Zo is aan de Heistraat ruimte voor circa 6 vrijstaande of halfvrijstaande woningen voor gedupeerden van de Vinex-uitbreiding. Het rijksmonument Hoeveneind 3, het voormalige gemeentehuis waar nu het deelstadskantoor in is gehuisvest, is geschikt om ook op termijn ruimte te bieden aan een kantoor eventueel gecombineerd met wonen. De voorgestelde bestemming is openbare en bijzondere doeleinden, kantoren voor zakelijke dienstverlening en wonen.

Aan de Zandgouw liggen twee mogelijke bouwlocaties. Op de ene heeft een bedrijf gestaan dat is afgebrand. Op de andere stond een school. Er zijn verschillende mogelijkheden. Uitgangspunt is de kwaliteit van het groene `plein' te behouden. De beoogde bestemming is wonen voor senioren, maximaal 14 meergezinswoningen.

Op de begane grond is een andere functie mogelijk, bijvoorbeeld voor een artsenpraktijk of de kruisvereniging.

Op de plaats van het voormalige skicentrum aan de Groenstraat zijn er mogelijkheden voor uitbreiding van de school of de naastgelegen horecazaak. Binnen de rooilijn mag er in 1 of 2 lagen gebouwd worden.

In het Structuurplan Breda Noordoost/Teteringen is aangegeven dat er op twee plaatsen in Teteringen een concentratie van winkels moet komen met een zo volledig mogelijk assortiment. Aan de Scheperij en aan het Willem Alexanderplein. De Scheperij is aan vernieuwing toe. Een uitbreiding met 1250 m2 is voorzien. Aan het Willem Alexanderplein is een locatie aangemerkt als mogelijk te ontwikkelen supermarkt (1.500 m2) en enkele andere winkels.

Aan de Breestraat is het terrein van de Openbare Jenaplanschool en de voormalige gemeentewerf geschikt voor openbare en bijzondere doeleinden in combinatie met een aantal woningen. Qua functies valt te denken aan een artsenpraktijk, kinderopvang of maatschappelijk werk.

De ontwikkeling van het tankstation aan de Oosterhoutseweg is afhankelijk van de toekomstige inrichting. De beoogde bestemming is gemengde/bedrijfsdoelen met beperkt ruimte voor wonen.

Naast het Withof aan de Hoolstraat is ruimte voor een bescheiden appartementen-complex met eenzelfde vloeroppervlakte, goot- en nokhoogte als het Withof.

Wanneer de Boerenbond de Schijfstraat verlaat, is dit een geschikte locatie voor (senioren)woningen in maximaal 2 lagen en een kap.

De hoek Poststraat - A. Oomenstraat verdient een opwaardering. De beoogde toekomstige bestemming is wonen.

Sportpark De Gouwen krijgt een uitbreiding met drie voetbalvelden, een schietbaan en parkeerplaatsen. Ten noorden van het park wordt compensatie geboden voor het groen dat plaats moet maken voor de schietbaan.

Ontwikkelingsschets

De ontwikkelingsschets is een vervolg op het structuurplan Breda Noordoost/Teteringen dat in mei 1999 door de gemeenteraad is goedgekeurd. In voorbereiding is onder meer ook het inrichtingsplan voor de Oosterhoutseweg en het stedenbouwkundig- en landschappelijk plan voor het deelgebied Zuidwest.

De Ontwikkelingsschets Kom Teteringen ligt ter visie in het deelstadskantoor in Teteringen, in het meldpunt Noordoost (Hoge Vucht) en in het Stadskantoor. Via het wijkblad Allerlei dat verschijnt op 9 maart worden de bewoners en ondernemers in Teteringen geïnformeerd over de ontwikkelingsschets. In de tweede helft van maart vindt een informatie- en consultatieavond plaats. Tot 1 april kunnen reacties ingediend worden bij het college van B&W.

Breda, 1 maart 2000

Deel: ' Breda geeft visie op gewenste ontwikkeling Teteringen '
Lees ook