Gemeente Breda


Breda kiest voor “Brede School” in strijd tegen achterstanden

Om tot een effectieve aanpak van onderwijsachterstanden te komen wil de gemeente Breda scholen met een grote achterstandenproblematiek ondersteunen om een Brede School te worden. Dit is één van de belangrijkste beleidsvoornemens van de Uitwerkingsnotitie 1999-2000 van het vorig jaar vastgestelde Onderwijsachterstandenplan 1998-2002. Deze notitie, getiteld "Kansen voor kinderen - Naar een effectieve aanpak van onderwijsachterstanden" zal op 27 mei aanstaande door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Diverse scholen in Breda hebben te maken met een hoge concentratie risicoleerlingen. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen uit de sociaal zwakkere milieus en leerlingen die thuis problemen hebben (werkloosheid, armoede, relatieproblemen etc.). De ervaring leert dat deze leerlingen de problemen van thuis meenemen naar school, waardoor hun leerprestaties achteruit gaan. In veel gevallen volgt uiteindelijk het voortijdig en zonder diploma verlaten van de school. De negatieve effecten hiervan zijn langdurige werkloosheid, sociaal isolement, overlast, criminaliteit etc. Dit is zowel voor de individuele leerling als voor de Bredase samenleving ongewenst. Om te voorkomen dat leerlingen in deze perspectiefloze situatie terechtkomen probeert het onderwijs deze problemen adequaat en in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Het onderwijs werkt daarbij samen met de gemeente en vele welzijns-, hulpverlenings- en gezondheidszorginstellingen. Dit heeft tot allerlei succesvolle projecten en maatregelen geleid. De afgelopen periode is geconstateerd dat door een betere samenwerking en meer samenhang de effectiviteit van deze extra inspanningen kan worden verbeterd. Afgesproken is dan ook dit de komende jaren te gaan verbeteren.

Een concreet voorbeeld van betere samenwerking en samenhang in het basisonderwijs is de Brede School. Een Brede School is een kwaliteitsschool waarin een ononderbroken ontwikkeling van het kind centraal staat en waarin voor ieder type (risico)leerling maatwerk wordt geleverd. In de Brede School blijft de school primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Ter ondersteuning van dit proces heeft de Brede School goede samenwerkingsrelaties met bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening en een peuterspeelzaal. Wanneer een kind slecht leert doordat er thuis problemen zijn, kan er een maatschappelijk werker ingeschakeld die het kind met zijn problemen helpt. De leerkracht heeft hiertoe vaak niet de tijd of de deskundigheid. Op het moment dat het thuis weer beter gaat is de kans groot dat ook de leerprestaties verbeteren. Als er thuis opvoedingsproblemen zijn of als thuis geen Nederlands wordt gesproken blijkt dat leerlingen met een achterstand van één tot anderhalf jaar op de basisschool komen. Deze achterstand is dan nauwelijks nog in te halen. Om dit te voorkomen is het voor deze kinderen goed dat zij, voordat zij naar de basisschool gaan, enige tijd op een peuterspeelzaal hebben gezeten. Spelenderwijs leren zij dan Nederlands spreken, sociale vaardigheden e.d. Dit geeft ze een betere start op de basisschool.

Naast de ontwikkeling van de Brede School wil de gemeente aan de hand van een aantal punten het huidige beleid verder verbeteren. Enkele onderwerpen zijn bijvoorbeeld de zorgstructuur van scholen voor risicoleerlingen, de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs, het in het Nederlands aanspreekbaar maken van kinderen van nieuwkomers en vluchtelingen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Breda, 6 mei 1999

Deel: ' Breda kiest 'Brede School' in strijd tegen achterstanden '
Lees ook