Gemeente Breda


MEER EVENWICHT IN PRECARIOHEFFING

Het college komt tegemoet aan ideële evenementen

Het college van burgemeester en wethouders komt gedeeltelijk tegemoet aan de bezwaren van evenementenorganisaties over precariobelasting. Het gemeentebestuur vond in de bestaande verordening precariobelasting de mogelijkheid om een oplossing te vinden voor de discussie over precario in de stad. In de discussienota `Vrijstellingen evenementen in verordening precariobelasting' brengt het college een goede verdeling aan tussen activiteiten die zonder meer onder de precarioheffing vallen en activiteiten die het algemeen belang of een ideëel doel dienen.

De verordening precariobelasting blijft in Breda onverkort van kracht. Markten, kermissen, commerciële evenementen, reclame, terrassen kunnen dus ook in 2000 een aanslag tegemoet zien. Voor evenementen die geen winst nastreven, het algemeen belang dienen en een ideële doelstelling hebben, biedt de verordening mogelijkheden om de precario deels niet te betalen.

De verordening biedt twee mogelijkheden.

1. Met een evenement wordt een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten waarin een goede verdeling mogelijk is van niet-commerciële en commerciële onderdelen van het evenement. Met het evenement wordt een bedrag afgesproken voor bijvoorbeeld verkoopkramen, uitbreiding terrassen en reclame-uitingen. Voor het niet-commerciële gedeelte betaalt het evenement dus geen precario.
2. Als een evenement in het geheel geen commerciële activiteiten bevat, wordt vrijstelling van precario gegeven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld ook om activiteiten op de openbare weg om algemeen erkende feestdagen als Koninginnedag te vieren.

Het college stelt jaarlijks een lijst op van evenementen waarmee een overeenkomst voor de regeling van precario wordt gesloten. Voor de vrijstelling van precario neemt de gemeente in elk individueel geval een afzonderlijk beslissing. Hierbij staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open.

Evenementen weten in het vervolg vooraf waar ze financieel aan toe zijn. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het grootste bezwaar van organisatoren van evenementen.

Breda, 26 januari 2000

Deel: ' Breda komt tegemoet aan bezwaren precariobelasting '
Lees ook