Gemeente Breda


BREDA MAAKT STRUCTUURVISIE VOOR BREDA OOST

Het komende jaar gaat de gemeente Breda werken aan een integrale toekomstvisie voor Breda Oost, het gebied tussen Dorst en Bavel. Dit heeft het college van B&W op 30 maart besloten. In deze visie moeten wonen, werken en groengebieden zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. Aanleiding voor dit besluit is de uitbreiding van het bedrijventerrein Hoogeind I met 20 hectare, namelijk Hoogeind III. Voor dit gebied zijn verschillende initiatieven op het gebied van wonen, werken, recreëren en natuurontwikkeling. In de structuurvisie Oost komen voorstellen voor de gewenste ontwikkeling en beheer voor de korte en lange termijn.

De structuurvisie gaat over het gebied langs de A27 en de gemeentegrens met Oosterhout, Gilze Rijen en de gemeente Alphen en Chaam. In het Stadsregionaal Uitwerkingsprogramma van het Stadsgewest Breda is bijvoorbeeld de VINEX woningbouwlocatie Bavel opgenomen. Dat betekent dat er na 2005 in Bavel 1500 woningen kunnen worden gebouwd. Andere ideeën voor dit gebied die bij de gemeente bekend zijn gaan onder andere over de bouw van een nieuw bedrijventerrein van circa 100 hectare, de toevoeging van 100 hectare bos en het bouwen van een bedrijventerrein op de vuilstort bij Bavel. Al deze ideeën worden in het kader van de structuurvisie voor Breda Oost meegenomen. De uiteindelijke keuzes komen in de door de raad vast te stellen structuurvisie te staan. De Provincie Noord Brabant gebruikt het plan bij het opstellen van een nieuw streekplan.

De komende maanden brengt de gemeente alle wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebied in kaart. Met de resultaten maakt de gemeente eind dit jaar diverse ontwikkelingsscenario’s waaruit een keuze gemaakt moet worden. Deze keuze wordt vastgelegd in een structuurvisie voor Breda Oost. Hierin komen plannen voor de korte (tot 2005), middellange (2005-2010) en lange termijn (na 2015) aan bod. De gemeenteraad bespreekt de visie waarschijnlijk in het voorjaar van 2000. Daarna komt er een actieprogramma met concrete projecten voor de ontwikkeling en beheer van Breda Oost.

De gemeente ontwikkelt de structuurvisie Oost in nauw overleg met alle betrokken partijen: wijk- en dorpsraden , bedrijvenverenigingen, milieugroeperingen en organisaties voor agrariërs. Binnenkort ontvangen de betrokkenen een uitnodiging voor een eerste informatie- bijeenkomst op woensdag 21 april om 20.00 uur in het restaurant van het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan. Belangstellenden zijn van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst licht de gemeente de procedure voor het opstellen van de structuurvisie toe. In overleg met de betrokkenen komt er een klankbordgroep waarmee de gemeente in het proces overleg voert.

Breda, 30 maart 1999

Deel: ' Breda maakt structuurvisie voor Breda Oost '
Lees ook