Gemeente Breda


BREDA PRESENTEERT JAARVERSLAG EN JAARREKENING 1998

De gemeente Breda heeft vandaag haar jaarverslag en de jaarrekening over 1998 gepresenteerd. Het afgelopen jaar is er aan aantal belangrijke ontwikkelingen in gang gezet. Zo is Breda gestart met de Meerjarenvisie voor de stad, waarbij inwoners konden meedenken over activiteiten en projecten voor de stad. Ook de plannen voor de komst van het Casino naar de Kloosterkazerne en de voorbereidingen voor de HSL en de shuttleverbinding vanaf station Breda hebben in 1998 verder vorm gekregen.

Belangrijk afgelopen jaar waren de projecten om de stad en de buurten leefbaarder te maken. Zo zijn er in het kader van het Grote-stedenbeleid weer veel kleinschalige initiatieven van bewoners gehonoreerd. Ook projecten voor jeugd en veiligheid en de aanpak van de problematiek van Marokkaanse jongeren heeft veel aandacht gekregen.

De campagne ‘Breda, stad met karakter’ begint zijn vruchten af te werpen. De bekendheid van de campagne is gestegen tot 24 % en de campagne was vaak als sponsor te zien bij grote evenementen in de stad als het Jazzfestival, de Singelloop, de Valkenbergconcerten en de Ballonfiësta. De relatie burger-bestuur blijft voor de gemeente een belangrijk punt van aandacht. De wijkbezoeken van college en raad, het collegespreekuur, de burgerenquête en de regels van het spel zijn instrumenten die in 1998 vaak zijn ingezet. De mogelijkheid voor het indienen van klachten is veranderd omdat sinds 1998 Bredanaars ook terechtkunnen bij de Nationale Ombudsman.

Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen aan de gang onder de thema’s wonen, werken cultuur en zorg. Breda is hard bezig met de ontwikkeling van vinexlocaties zoals Nieuw Wolfslaar, De Kroeten en Teteringen. Op het gebied van werken is de werkloosheid het afgelopen jaar afgenomen. Toch blijft Breda via het aantrekken van bedrijven en het uitvoeren projecten voor langdurig werklozen de werkgelegenheid stimuleren.

Hoogtepunt op het gebeid van cultuur was de opening van het Breda’s Museum in de voormalige Chassékazerne. Daarnaast is de aanbestedingsprocedure voor poppodium Mezz gestart.

Op het terrein van zorg probeert Breda onder meer via kwijtscheldingsbeleid, bijzondere bijstand en de Bredapas de armoedeproblematiek aan te pakken.

In de gemeentelijke organisatie gaat het proces van cultuurverandering door via bijvoorbeeld themalunches en vernieuwde arbeidsmarktcommunicatie

Jaarrekening

De gemeente Breda houdt over 1998 5,1 miljoen gulden over. Dit blijkt uit de cijfers van Jaarrekening 1998. De totale uitgaven van de gemeente dat jaar bedroegen 863,1 miljoen gulden.

Met de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde (financieel) beleid.

De kwaliteit van de verslaggeving is over het algemeen genomen verbeterd. Met name bij de "kleinere" diensten is de kwaliteit goed. Bij de drie grote diensten dient op onderdelen nog verdere verbetering plaats te vinden.

Het resultaat van 5,1 miljoen gulden is een saldo en valt uiteen in voor- en nadelen. De belangrijkste voordelen zijn behaald bij de BSW, onderwijs en sport (als gevolg van het uitstellen van voorgenomen investeringen) en bouwleges. Nadelen zijn ontstaan op het onderhoud van wegen en het groen en de uitvoering van de wet voorzieningen gehandicapten.

Burgemeester en wethouders hebben vastgesteld dat de uitvoering van investeringsprojecten nog te veel vertraging ondervind. Van voorgaande jaren staat nog een bedrag open van ruim 160 miljoen. Besloten is komende maanden hier nadrukkelijker naar te kijken. Tevens zal worden bezien of nog openstaande bedragen van "oude" projecten niet kunnen vervallen.

Het rekeningsresultaat zal worden toegevoegd aan de reserves van de gemeente. Bij de Kadernota 2000 zal het bedrag van 5 miljoen worden ingezet voor nieuw beleid.

Ook de gemeentelijke reserves zullen komen maanden nadrukkelijk onder de loep worden genomen. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat nog te veel afzonderlijke reservepotjes bestaan.

In de risicoparagraaf van de jaarrekening zijn er enkele wijzigingen. Vervallen is de afwikkeling Galder/Strijbeek. Met de gemeente Chaam is overeenstemming hierover bereikt. Nieuw zijn de risico's geldlening NAC en de afwikkeling met het ministerie van Defensie van de aankoop van de stuk grond in het Valkenberg.

Op 25 mei aanstaande krijgt de gemeenteraad het Jaarverslag 1998 en de Concernrekening 1998 samen ter vaststelling aangeboden. Vorig jaar werd het Jaarverslag behandeld in de raadsvergadering van 23 juli. Ten opzichte van vorig jaar is deze informatie dus nu sneller beschikbaar.

Breda, 3 mei 1999

Deel: ' Breda presenteert jaarverslag en jaarrekening 1998 '
Lees ook