Gemeente Breda


BREDA START PILOTS `BREDE SCHOOL'

De gemeente Breda gaat van start met twee proefprojecten (pilots) brede school. De brede school staat voor een integrale aanpak waarbij het gezin, de vrije tijd en de school van kinderen met elkaar verbonden zijn. Het College van Burgemeester en Wethouders geeft de notitie Brede School vrij voor inspraak op een startconferentie op 27 oktober. De gemeente stelt 190.000 gulden beschikbaar voor beide pilots.

Het doel van de brede school is om, op buurtniveau, betere ontwikkelingskansen voor Bredase kinderen te creëren in hun diverse leefmilieus. Aanleiding hiervoor is dat veel scholen, organisaties en instellingen ervaren dat zij afzonderlijk niet genoeg kunnen betekenen voor kinderen en de jongeren in hun buurt. Bij een brede schoolaanpak werken deze verschillende instanties samen. De situatie van de buurt bepaalt hoe invulling gegeven wordt aan het concept brede school, waardoor het maatwerk is. De doelgroep is niet sterk afgebakend. Primair bestaat de doelgroep uit kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 13 jaar en uit ouders, van wie verwacht wordt dat ze een actieve rol gaan spelen in de brede school. Daardoor kan de brede school als een soort buurtcentrum beschouwd worden waar, naast de school of opvang, ook informatie gehaald kan worden over zaken zoals opvoeden en gezondheid.

Onderwijsachterstand

In principe kan iedere school een brede school worden. Het college geeft op dit moment echter de prioriteit aan kinderen met een onderwijsachterstand. Het college stelt daarom voor in eerste instantie twee pilots te starten bij de zogenoemde onderwijsachterstandenbeleid scholen (OAB scholen): Het Kievitsnest in Geeren Noord en De Vlier in Kesteren-Muizenberg. De reden voor deze keuze is dat deze scholen een sterke actieve houding aannemen om te investeren in de kwaliteit van de school en de ontwikkeling van de school tot brede school. Daarnaast speelt voor Het Kievitsnest nog de overweging mee dat in Geeren Noord onlangs meerdere projecten van start zijn gegaan om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. Door middel van de brede schoolaanpak kan de buurt een extra stimulans krijgen.

Financiële ondersteuning

De eerste verantwoordelijkheid en de basis voor een optimale ontwikkeling van kinderen ligt in de thuissituatie. De gemeente stimuleert en faciliteert de samenwerking op buurtniveau. Dit doet zij door voor beide pilots samen 190.000 gulden beschikbaar te stellen tot het einde van het jaar 2000. De ervaring in andere steden heeft geleerd scholen minimaal twee jaar financiële ondersteuning nodig hebben.

De brede schoolaanpak is inmiddels landelijk erkend als een nieuwe en effectieve aanpak om de onderwijskansen van kinderen te vergroten. Als gevolg daarvan ontstaan momenteel op vele plaatsen in het land brede scholen. Niet alleen de naamgeving kan verschillen, maar ook

de invulling verschilt, afhankelijk van de lokale situatie.

De inspraak over het voorstel loopt tot 1 december. De gemeenteraad neemt in januari 2000 een besluit over het voorstel.

Breda, 27 oktober 1999

Deel: ' Breda start pilots 'brede school' '
Lees ook